Interpretacje do przepisu
art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2138/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.335.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej po przekształceniu w spółkę kapitałową.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2019.1.IR
     ∟Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym i dopłaty podatku oraz obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK
     ∟Wypłata przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez spółkę jawną, nie będzie stanowiła dla Zainteresowanych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.366.2019.1.AW
     ∟Czy otrzymana przez Podatnika kwota od Miasta, wypłacona temuż, na podstawie zawartej ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymana przez Podatnika kwota od Miasta, wypłacona temuż, na podstawie zawartej ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2019.1.MD
     ∟Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatni miesiąc roku podatkowego

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.298.2019.1.KK
     ∟Czy wypłata przez spółkę przekształconą (spółkę kapitałową, tj. z o.o.) należnego wspólnikom (Zainteresowanym) całości zysku w spółce przekształcanej (spółce osobowej, tj. spółce jawnej) w rozumieniu art. 52 KSH, wskutek zgłoszenia przez wspólników żądania wypłaty zysku przed przekształceniem spółki jawnej, spowoduje dla wspólników (Zainteresowanych) jakiekolwiek zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.292.2019.1.WM
     ∟W jaki sposób Zainteresowani powinni ustalić przychody i koszty ich uzyskania z tytułu udziału w spółce za rok obrotowy, w którym dojdzie do dołączenia nowych wspólników i zmiany przypadającego na wnioskodawców udziału w jej zyskach (tj. za bieżący rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.268.2019.1.DR
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za 2011 r., należy traktować jako dochód? 2. W jakim okresie należy opodatkować te środki?

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.200.2019.5.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.204.2019.2.ES
     ∟Obniżenie wkładu lub wystąpienie ze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.209.2019.2.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.250.2019.1.ES
     ∟Wypłata zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.115.2019.2.MM
     ∟Kwalifikacja wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym oraz obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.149.2019.1.GG
     ∟opodatkowanie przychodu z tytułu wystąpienia ze spółki komandytowej otrzymanego w ratach

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.96.2019.1.MPŁ
     ∟Czy wypłacenie Wnioskodawcy, jako wspólnikowi niepodzielnego zysku wypracowanego przez spółkę jawną i w całości opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokonane już po przekształceniu Spółki Jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na moment jej faktycznej wypłaty będzie dla Wnioskodawcy stanowiło przychód, a w konsekwencji będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-68/15-2/ŚS
     ∟w zakresie skutków podatkowych zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.136.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe związane z wypłatą zysku Spółki jawnej

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.135.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe związane z wypłatą zysku Spółki jawnej

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.47.2019.1.IS
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego i opodatkowanego przed przekształceniem.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.12.2019.1.AK
     ∟1) Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za 2012 r., należy traktować jako dochód? 2) W jakim okresie należy opodatkować te środki?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.8.2019.1.WM
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku sądu powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za rok 2012, należy traktować jako dochód Wnioskodawczyni? 2. W jakim okresie należy opodatkować dochód z tych środków?

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.13.2019.1.DR
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za 2012 r., należy traktować jako dochód? 2. W jakim okresie należy opodatkować te środki?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.449.2018.2.AN
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego i opodatkowanego przed przekształceniem.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.454.2018.1.JK2
     ∟Czy na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika, a w konsekwencji czy Wnioskodawca ma obowiązek jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych naliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce od wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacanego Pracownikowi?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.408.2018.1.ES
     ∟Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług wskazanych we wniosku, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.486.2018.1.LS
     ∟Wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę i opodatkowanych uprzednio po stronie Wspólników (w tym Wnioskodawcy), dokonana po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę kapitałową, nie będzie stanowiła dla Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2018.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2018.1.MPŁ
     ∟Czy w przypadku pozostawienia w Spółce przez Wnioskodawcę przypadającego na niego wypracowanego przez Spółkę zysku bez wskazania jego przeznaczenia, wypłata tego zysku w późniejszym terminie będzie stanowiła po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.255.2018.1.DS
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj