Interpretacje do przepisu
art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6311/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-244/16-10/MN
     ∟- opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej - odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na modernizację targowiska oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego targowiska oraz prawa do zastosowania powierzchniowego sposobu określenia proporcji

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.529.2019.2.AO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu przez podmiot, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.517.2019.2.MJ
     ∟prawidłowe dokumentowanie otrzymanego odszkodowania za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/4512-1-200/16/19-S/MK
     ∟Opodatkowania czynności wniesienia do spółki jawnej, z majątku osobistego Wnioskodawcy, wkładu niepieniężnego w postaci posiadanego udziału w prawach ochronnych do znaku towarowego.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.617.2019.1.MG
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w zakresie realizacji projektu pn. „…”

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.549.2019.1.AP
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury B na potrzeby własne; prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na infrastrukturę A oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą B obliczonej według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.376.2019.2.MK
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji oraz korekty deklaracji za okresy, w których powstało prawo do odliczenia.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.513.2019.2.AGW
     ∟Zwolnienia od podatku usług kształcenia oraz opieki merytorycznej nad studiami podyplomowymi.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.599.2019.1.MM
     ∟Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji, braku opodatkowania czynności przekazania zakładowi budżetowemu składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji ww. inwestycji, wyłączenia z opodatkowania przekazania w formie aportu mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz opodatkowania opłat rocznych wnoszonych z tytułu ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.572.2019.2.JC
     ∟Zasadności zastosowania 8% stawki podatku do usług wykonywanych w obrysie budynków mieszkalnych, zastosowania 23% stawki podatku do usług wykonywanych z wykorzystaniem Instalacji montowanych obok budynków mieszkalnych (na gruncie, bądź na budynkach gospodarczych), opodatkowania wniesionych przez Mieszkańców wpłat oraz odrębnego opodatkowania przekazania Instalacji Mieszkańcom do korzystania w okresie trwania Umów i odrębnego opodatkowania przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.577.2019.2.MD
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące z zastosowaniem sposobu określenia proporcji, obliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do odbiorców zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody ogółem, a także prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące z zastosowaniem sposobu określenia proporcji, obliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych od odbiorców zewnętrznych ścieków w liczbie metrów sześciennych ścieków ogółem.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.531.2019.2.KM
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia na rzecz Odbiorców zewnętrznych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z zastosowaniem innego klucza odliczenia, bardziej reprezentatywnego niż wynikający z rozporządzenia.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.548.2019.2.APR
     ∟Sprzedaż lokali powstałych w budynku zakwaterowania turystycznego podlega opodatkowaniu wg stawki 23%.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.436.2019.1.PC
     ∟Opodatkowanie czynności zrzeczenia się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego i przeniesienia przez Spółkę lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na Spółdzielnię Mieszkaniową oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.466.2019.1.EW
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczącej braku opodatkowania przeniesienia składników majątku spółek przejmowanych w wyniku połączenia ze Spółką przejmującą.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.528.2019.1.PC
     ∟Uznania usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, stawki podatku VAT dla ww. czynności, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług nabywanych od Wykonawców oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.438.2019.2.AG
     ∟Odpłatne/nieodpłatne udostępnienie platformy, prawo do odliczenia podatku naliczonego

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2019.2.JN
     ∟Opodatkowanie i stawka podatku dla świadczeń wykonywanych przez Gminę na rzecz mieszkańców, odrębne opodatkowanie przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów jak i po upływie okresu trwania Umów oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek otrzymywanych przez Gminę od Mieszkańców na poczet wpłaty za świadczone przez Gminę usługi.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.543.2018.8.AG
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.512.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków; brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.437.2019.2.AKS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działek.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.460.2019.2.KT
     ∟w zakresie: stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-902/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.522.2019.3.APR
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży działek gruntu oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.424.2019.2.JO
     ∟Uznanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych za czynność podlegającą opodatkowaniu po-datkiem VAT wymienioną w art. 5 ustawy o VAT.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.367.2019.1.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – określenie źródła przychodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.459.2019.1.PC
     ∟w zakresie opodatkowania usług oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-331/16-6/DW
     ∟1) Czy wartość zapłaconego Wnioskodawczyni przez Spółkę podatku należnego VAT wykazanego na fakturze VAT dokumentującej transakcję wniesienia Aportu do Spółki, będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Jeżeli odpowiedź organu podatkowego na powyższe pytanie nr 1 będzie pozytywna, tj. uznająca wartość zapłaconego Wnioskodawczyni przez Spółkę podatku należnego VAT wykazanego na fakturze VAT dokumentującej transakcję wniesienia Aportu do Spółki za przychód podatkowy Wnioskodawczyni na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawczyni zawraca się z zapytaniem o podanie przez organ podatkowy wyraźnej podstawy prawnej swojego twierdzenia (stanowiska).

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.503.2019.1.PS
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy realizacji inwestycji - wydatki na budowę urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj