Interpretacje do przepisu
art. 5 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


983/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.472.2019.1.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2019.1.AKR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.276.2017.10.S.AKO
     ∟opodatkowanie świadczonych przez bank usług

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.454.2019.2.MWJ
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT przekazania towarów handlowych, środków trwałych oraz wyposażenia z działalności gospodarczej żony do działalności gospodarczej męża, prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych przez męża towarów handlowych, środków trwałych oraz wyposażenia z działalności gospodarczej żony

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2019.2.JKU
     ∟nie dojdzie do ponownego powstania oraz ustalenia zobowiązania podatkowego. Jak wynika z cyt. art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w opisanej sytuacji nie będzie miało miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego. Według brzmienia art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązującego do końca 2006 r. (a właśnie przepisy w tym stanie prawnym mają zastosowanie w niniejszej sprawie) – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym tylko na okoliczność dokonania darowizny – jeżeli nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania. Przepis ten w takim stanie prawnym nie dotyczył nabycia w drodze dziedziczenia (spadku).

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.102.2019.2.JKU
     ∟w opisanej sytuacji nie będzie więc miało miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego (ponowne jego powstanie) w związku z czynnościami dotyczącymi działu spadku czy sprzedaży w trakcie których Wnioskodawca będzie powoływał się na opisane nabycie tytułem spadku i restytucji prawa własności do nieruchomości. Wynika to z już przywołanego powyżej art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującego do końca 2006 r. (a właśnie przepisy w tym stanie prawnym mają zastosowanie w niniejszej sprawie). Przepis ten w takim stanie prawnym nie dotyczył nabycia w drodze dziedziczenia, które miało miejsce przed 2007 r.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4518-3/15/19-2/S/LS
     ∟Należy wskazać, że w opisanym stanie faktycznym nie istnieje materialnoprawna podstawa odpowiedzialności Spadkobierczyni za zobowiązanie podatkowe Spadkodawcy z tytułu ewentualnych przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.395.2019.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.411.2019.2.PRP
     ∟w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zapłatę wynagrodzenia za konieczność likwidacji konstrukcji drogi wraz ze znajdującą się w granicach pasa drogowego infrastrukturą

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4017.8.2019.1.BKD
     ∟Czy ewentulane wykonanie przez Pana X i Panią Y obowiązku (nałożonego przez Sąd Rejonowy w wyroku z 17 grudnia 2018 r. na podstawie art. 41 § 2 k.k.s. w zw. z art. 41 § 4 pkt 1 k.k.s.) uiszczenia należności publicznoprawnej w kwocie 1.434.975,00 zł, spowodowałoby wygaśnięcie należności podatkowej Spółki, wynikającej z Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z 2 lipca 2013 r. w zakresie kwoty 2.869.950,00 zł, mimo że Pan X i Pani Y jest w tej sytuacji podmiotem trzecim w rozumieniu 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.161.2019.2.JS
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 21 00 i 2711 11 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2019.2.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.302.2019.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wskazania na fakturze dwóch nazw przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.292.2019.2.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania zbycia działek gruntu.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.346.2019.1.RR
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania praw.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.113.2019.1.MK
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 11 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.317.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.304.2019.1.SR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.202.2019.1.KBR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla świadczonych usług udostępnienia praw do korzystania z fonogramów i wideogramów oraz wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu odtworzeń utworów w sposób digitalowy

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.96.2019.1.KK
     ∟Stosowanie zmienionych od 1 stycznia 2019 r. przepisów art. 26 updop (obowiązki płatnika) w przypadku gdy rok podatkowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.74.2019.1.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.201.2019.1.WS
     ∟Skutki podatkowe zbycia mieszkania w drodze umowy dożywocia

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.57.2019.1.PJ
     ∟Kwota zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej obliczona powinna być na podstawie ilości energii, której dotyczą świadectwa pochodzenia umorzone decyzjami otrzymanymi w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki akcyzy zastosowanej w okresie rozliczeniowym, w którym zwolnienie jest realizowane.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.58.2019.1.PJ
     ∟Kwota zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej obliczona powinna być na podstawie ilości energii, której dotyczą świadectwa pochodzenia umorzone decyzjami otrzymanymi w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki akcyzy zastosowanej w okresie rozliczeniowym, w którym zwolnienie jest realizowane.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.4.2019.1.IK
     ∟wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty podatku od towarów i usług przez prezesa i prokurenta Spółki Wnioskodawcy

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.3.2019.1.RSZ
     ∟Brak wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z uwagi na wpłatę należności przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz uznanie ww. wpłaty za nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.5.2019.1.ICZ
     ∟Brak wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z uwagi na wpłatę należności przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz uznanie ww. wpłaty za nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj