Interpretacje do przepisu
art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3074/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.371.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wniesienie dopłat bezzwrotnych lub zwrotnych do spółki osobowej przez pozostałych wspólników będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-704/16-10/S/DP/SJ
     ∟CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze spółką osobową.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.354.2019.2.MO
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.351.2019.1.PC
     ∟Czy w przypadku uzyskania decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej oraz przy założeniu spełnienia przez spółkę komandytową warunków wskazanych w decyzji, dochód wspólnika spółki komandytowej, tj. komplementariusza - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który uzyskuje proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej, będzie mógł skorzystać z prawa do ulgi podatkowej zgodnie z art. 3 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-331/16-12/19-S/KP
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Połączenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spółki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego, skutkujące przejęciem majątku Spółki osobowej będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy o CIT?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.338.2019.2.PP
     ∟w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Licencjodawców z tytułu nabywania praw do korzystania z licencji udzielonych na rzecz Wnioskodawcy oraz sublicencji wykorzystywanych w działalności Spółki Zależnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.296.2019.1.AR
     ∟czy Wnioskodawca spełnia warunku uprawniające go do opodatkowania przychodu ze sprzedaży statku zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 1%, zgodnie z ustawą o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.314.2019.2.MO
     ∟Czy dochód z tytułu sprzedaży leków i suplementów diety w sytuacji opisanej w punkcie 1 i 2 stanu faktycznego może w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2019.1.PC
     ∟1. Czy, zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, prowadzone przez Spółkę prace w zakresie tworzenia Funkcji, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój? 2. Czy, zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, za rok 2018 i lata następne, kosztami kwalifikowanymi są, wydatki przeznaczone przez Spółkę w roku podatkowym na: koszty wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim pracownicy są zaangażowani w prace B+R; koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP, wykorzystywanych do działalności B+R? 3. Czy sposób prowadzenia przez Spółkę Ewidencji oraz ewidencji rachunkowej za rok 2018 i lata następne, opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, jest wystarczający do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych, a tym samym dla spełnienia przestanki z art. 9 ust. 1b ustawy CIT?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.269.2019.2.AR
     ∟kwalifikacja oraz sposób alokacji kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zarządzaniem alternatywną spółkę inwestycyjna do określonych źródeł przychodów.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.266.2019.3.BKD
     ∟Czy w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o zarządzanie prawa do wynagrodzenia, w tym do wynagrodzenia w postaci success fee, Wnioskodawca ustalając wysokość dochodu z innych źródeł przychodów powinien zaliczyć do przychodów kwotę wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia w postaci success fee) w całości natomiast do kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na niego proporcjonalnie do udziałów w zyskach w ASI zgodnie z art. 5 ustawy o CIT

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2019.2.MM
     ∟Skoro Wnioskodawca jako pracodawca przewiduje, że okres zatrudnienia pracowników (na podstawie zawartych kontraktów) oraz przebywania na terytorium Niemiec będzie dłuższy łącznie niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, to uznać należy, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego przez tych pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Niemczech począwszy już od pierwszego dnia, w którym praca będzie przez nich tam wykonywana.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.303.2019.1.ANK
     ∟Skutki podatkowe w związku z likwidacją i podziałem majątku pomiędzy wspólników spółki osobowej

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.307.2019.2.BG
     ∟czy Wnioskodawca będzie posiadał na terenie Niemiec zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 ust. 1-4 polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji, czy będzie zobowiązany do opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu świadczonych usług na terytorium Niemiec

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.311.2019.1.PP
     ∟w zakresie możliwości uznania kosztów związanych bezpośrednio z tworzeniem gier za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.305.2019.1.MO
     ∟Czy poniesione przez Spółkę Koszty stanowić będą dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki koszty uzyskania przychodu, potrącalne w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ust. 4e Ustawy o CIT?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.302.2019.1.AM
     ∟dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu/pożyczki zaciągniętej w celu pokrycia wkładu w spółce komandytowej

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.240.2019.4.AK
     ∟Czy kwoty Świadczeń Gwarancyjnych 1-6 wypłacone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy jako wspólnika (komandytariusza Sprzedającego), koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 updop?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.241.2019.4.DP
     ∟czy kwoty Świadczeń Gwarancyjnych 1-6 wypłacone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy (komandytariusza sprzedającego) koszty uzyskania przychodu?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.305.2019.1.MK
     ∟czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b Ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien uwzględniać wartość początkową Lokali w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółek Komandytowych

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.240.2019.1.MK
     ∟czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. dla potrzeb kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b Ustawy o CIT, Wnioskodawca powinien uwzględniać wartość początkową Lokali w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółek Komandytowych

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.286.2019.1.ANK
     ∟Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku w postaci wkładu pieniężnego wniesionego do Konsorcjum.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.253.2019.2.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa wartości wynagrodzenia komplementariusza (spółki komandytowej) do przychodów i kosztów podatkowych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.268.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód, przypadający na Wnioskodawcę proporcjonalnie do udziałów w zyskach alternatywnej spółki inwestycyjnej, której jest komplementariuszem, z tytułu sprzedaży przez tę spółkę udziałów w kapitale innych spółek, będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.190.2019.2.KK
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.241.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.239.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj