Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


637/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.347.2019.1.APO
     ∟rozliczenie dochodów w ramach mechanizmu IP BOX

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.303.2019.2.MC
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki komandytowej.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.302.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki komandytowej.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.305.2019.2.JK
     ∟Opodatkowanie zwrotu dopłat ze spółki niemieckiej.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.196.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.279.2019.1.MW
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.278.2019.1.WS
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.292.2019.1.WM
     ∟W jaki sposób Zainteresowani powinni ustalić przychody i koszty ich uzyskania z tytułu udziału w spółce za rok obrotowy, w którym dojdzie do dołączenia nowych wspólników i zmiany przypadającego na wnioskodawców udziału w jej zyskach (tj. za bieżący rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.449.2019.1.MG
     ∟Skutki podatkowe związane ze zbyciem ogółu praw i obowiązków w Spółce jawnej.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.250.2019.1.AM
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych i/lub prawa własności Aktywów w wyniku rozwiązania lub likwidacji spółki jawnej.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.196.2019.1.AA
     ∟Skutki podatkowe wniesienia w formie aportu gruntu do spółki jawnej oraz skutki podatkowe sprzedaży gruntu.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.199.2019.1.MW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia w formie aportu gruntu do spółki jawnej oraz skutki podatkowe sprzedaży gruntu

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.252.2019.1.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.251.2019.1.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.244.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie spowoduje, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment połączenia, powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu). Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia spółek. Przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wypłat gotówkowych na rzecz Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy na moment połączenia spółek. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.243.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie spowoduje, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment połączenia, powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu). Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia spółek. Przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wypłat gotówkowych na rzecz Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy na moment połączenia spółek. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.155.2019.2.AA
     ∟W zakresie przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki jawnej nieruchomości oraz w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki jawnej.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.171.2019.2.ES
     ∟Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.130.2019.2.MM
     ∟skutki podatkowe wystąpienia ze Spółki jawnej w związku z wypłatą środków pieniężnych z tytułu: wypłaty z zysku Spółki jawnej (pytanie Nr 1) obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków (pytanie Nr 2) zwolnienia z podatku dochodowego zwrotu wniesionego przy zakładaniu Spółki jawnej wkładu pieniężnego (pytanie Nr 3)

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.96.2019.3.MT
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie akcji pracowniczych utworzonym przez spółkę z siedzibą w USA.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.47.2019.3.MT
     ∟Przeliczanie na złote przychodów i kosztów dotyczących transakcji odpłatnego zbycia akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych dla potrzeb ustalenia dochodu z tych transakcji.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.72.2019.3.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.120.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.65.2019.1.MM
     ∟moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wdrożenie systemu informatycznego (pytanie Nr 1) skutki podatkowe zaniechania wdrażania systemu informatycznego (pytanie Nr 2)

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.82.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1023/14/19-S/AK
     ∟1) Czy w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową w poprzednich latach, które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy? 2) Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, które nastąpi w 2015 r. kwota zysku spółki z o.o. wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie skutkować z momentem przekształcenia powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.649.2018.1.MS
     ∟zwrot dopłat wniesionych do spółki

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.458.2018.3.AC
     ∟W sytuacji wniesienia do spółki kapitałowej zorganizowanych części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy – będzie korzystać wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Zatem w momencie wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej („GmbH”), powstaje po stronie Wnioskodawców przychód, jednak jest to przychód zwolniony z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – wniesienie Działu Bezpośrednich Inwestycji Kapitałowych i Działu Inwestycji w Spółki Osobowe w formie wkładu niepieniężnego do GmbH będzie podlegało zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.313.2018.1.AA
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki osobowej w trakcie roku podatkowego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.466.2018.2.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj