Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4682/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.549.2019.1.AP
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem infrastruktury A i B; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury B na potrzeby własne; prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na infrastrukturę A oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą B obliczonej według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.478.2019.2.ŻR
     ∟brak obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu przeniesienia prawa własności działki nr 3 na rzecz Skarbu Państwa, a tym samym braku obowiązku wystawienia faktury VAT

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.556.2019.2.EA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną według prewspółczynnika opartego na kryterium ilościowym.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.442.2019.2.PG
     ∟Opodatkowanie wydanie majątku przez Spółkę.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.577.2019.2.MD
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące z zastosowaniem sposobu określenia proporcji, obliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do odbiorców zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody ogółem, a także prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące z zastosowaniem sposobu określenia proporcji, obliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych od odbiorców zewnętrznych ścieków w liczbie metrów sześciennych ścieków ogółem.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.492.2019.2.MWJ
     ∟braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia budynku znajdującego się na działce

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.531.2019.2.KM
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia na rzecz Odbiorców zewnętrznych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z zastosowaniem innego klucza odliczenia, bardziej reprezentatywnego niż wynikający z rozporządzenia.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.646.2019.1.AJ
     ∟Sposób opodatkowania dostawy okularów korekcyjnych, okularów korekcyjnych przyciemnianych oraz okularów nie korekcyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów (okularów, opraw, szkieł) wydawanych w ramach gwarancji rozszerzonej oraz braku ich opodatkowania

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.396.2019.2.MK
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT zniesienia współwłasności nieruchomości.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.301.2019.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących Świadczenia lub Artykuły spożywcze nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby organizacji Spotkań oraz braku opodatkowania zużycia Artykułów spożywczych podczas Spotkań na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.543.2018.8.AG
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.512.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków; brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz odbiorców wewnętrznych

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.458.2019.6.KW
     ∟w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz Mieszkańców po zakończeniu inwestycji, polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.395.2019.2.KK
     ∟Prawo do opodatkowania podatkiem VAT zniesienia współwłasności nieruchomości.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.551.2019.1.IK
     ∟Sposób obliczania proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT przy realizacji prawa do odliczenia od wydatków związanych z prowadzeniem działalności polegającej na dostawie wody i odbiorze ścieków.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.494.2019.1.AP
     ∟Uznanie, że świadczenie na rzecz Odbiorców zewnętrznych odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi/będzie stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od podatku, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody i odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z zastosowaniem innego klucza odliczenia, bardziej reprezentatywnego niż wynikający z rozporządzenia, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.297.2019.4.KK
     ∟Brak uznania darowizny na rzecz męża nieruchomości, budowli stanowiących środki trwałe w przedsiębiorstwie żony za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/443-1473/14-2/19-S/AJ
     ∟Wskazana w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego usługa przesyłu energii cieplnej, świadczona przez Gminę na rzecz Spółki z wykorzystaniem majątku Inwestycji, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT. Gmina będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję, z uwzględnieniem zasad tzw. korekty wieloletniej, wynikających z art. 91 ust. 1-7 ustawy o VAT, tj. z pominięciem tej części VAT naliczonego, która przypada na okres, w którym Inwestycja nie była/nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Nieodpłatne przekazanie przez Gminę majątku Inwestycji do użytkowania Spółki nie stanowiło/nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.325.2019.1.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów dokonanych na gruncie będącym przedmiotem umowy poddzierżawy; - obowiązku korekty podatku VAT naliczonego poniesionego na nakłady nieodpłatnie przekazane w związku z wygaśnięciem umowy poddzierżawy; - obowiązku korekty podatku VAT naliczonego poniesionego na nakłady nieodpłatnie przekazane w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę prawa własności gruntu będącego przedmiotem umowy poddzierżawy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.324.2019.2.RW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a w związku z art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, opartego na kryterium obrotowym.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.717.2018.6.AP
     ∟Uznanie odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych od podmiotów zewnętrznych jako czynności podlegających opodatkowaniu, niekorzystających ze zwolnienia, uznania Gminy jako podatnika z tytułu świadczenia ww. usług, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury do odbioru ścieków od Szkoły, oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną, przy zastosowaniu klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.368.2019.2.PM
     ∟- niepodleganie opodatkowaniu przekazania instalacji po okresie trwałości projektu; - brak możliwości zastosowania odwrotnego obciążenia do całości wykonywanych usług zaprojektowania, dostawy i montażu OZE.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.510.2019.1.AK
     ∟Opodatkowanie usług dostarczania wody/odprowadzania ścieków, obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z dostawą wody/odprowadzaniem ścieków, prawa do odliczenia podatku naliczonego-prewspółczynnik metrażowy.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.552.2019.1.MM
     ∟Świadcząc odpłatne usługi odprowadzania ścieków Gmina działa w charakterze podatnika, czynności te nie podlegają zwolnieniu od podatku, a Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków i ich utrzymaniem przy zastosowaniu „prewspółczynnika” Zakładu obliczonego wg wzoru przewidzianego w rozporządzeniu.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.468.2019.1.PS
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków do/od podmiotów zewnętrznych, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą obliczonego według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej i uznania, że w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych/ścieków odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem/odprowadzanych ścieków ogółem.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.567.2019.1.SR
     ∟brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz GDDKiA oraz Nadleśnictwa nakładów poniesionych w ramach inwestycji, a także prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.283.2019.4.HW
     ∟Ustalenie, czy nieodpłatne przekazanie Wydzierżawiającemu po wygaśnięciu umowy dzierżawy budynku, wynikające z zawarcia między stronami porozumienia oraz bez zawarcia między stronami porozumienia w zakresie sposobu rozliczenia z ww. tytułu, stanowi świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.393.2019.2.KO
     ∟w zakresie - prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących koszty wyposażenia i zarządzania stołówką oraz usług cateringowych dla pracowników, - podstawy opodatkowania podatkiem VAT przekazywanych przez Wnioskodawcę obiadów na rzecz swoich pracowników.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.422.2019.3.DM
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; stawka podatku dla świadczonych usług; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2019.2.DM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną według prewspółczynnika opartego na kryterium ilościowym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj