Interpretacje do przepisu
art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


471/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.321.2019.1.APO
     ∟W jaki sposób PGK powinna kalkulować przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w roku poprzedzającym rok podatkowy w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, w celu określenia obowiązków dokumentacyjnych za FY 2018?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.296.2019.2.AZ
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu darowizny składników majątku, których koszt nabycia został zaliczony zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt uzyskania przychodów oraz określenie czy dokumentem wystarczającym do udokumentowania przekazania darowizny rzeczowej będzie umowa zawarta z obdarowanym.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.257.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę akcyjną na nabycie od C. Sp. z o.o. (innego członka podatkowej grupy kapitałowej) ekspertyz, opinii, usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników prowadzonych przez C. Sp. z o.o. badań naukowych, będą mogły zostać uwzględnione jako wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez PGK II

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.176.2019.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach wskazanych we wniosku może dojść do utraty przez podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.243.2019.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z przeprowadzeniem zmian planistycznych dotyczących przekształcanych gruntów, na których jest/będzie realizowana inwestycja.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.256.2019.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nieleśne, czynszu dzierżawnego oraz podatku od nieruchomości

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.193.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy środki pieniężne (korzyść podatkowa wynikająca z rozliczenia bieżącej straty podatkowej) zatrzymane w sposób trwały przez X. SA w związku z rozliczaniem podatku dochodowego należnego od PGK przez X. SA (jako Spółkę reprezentującą PGK w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o PDOP) należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu / straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o PDOP jako przychody / koszty podatkowe odpowiednio X. SA oraz Spółek Zależnych.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.154.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku stanowiącego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy nowelizującej

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.191.2019.1.MM
     ∟Czy koszty związane zarówno z nabyciem poszczególnych Instrumentów wchodzących w skład transakcji restrukturyzacyjnych, jak i koszty związane z ich rozliczeniem stanowią koszty uzyskania przychodów?

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.142.2019.1.AS
     ∟czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy należny od PGK przez Spółkę reprezentującą, jak również środki pieniężne zatrzymane na koncie Wnioskodawcy dedykowanym do rozliczeń PGK z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT jako przychody/koszty podatkowe Spółek

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.113.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy 1. PGK będzie mogła skorzystać z ulgi B+R w stosunku do poniesionych Kosztów kwalifikowanych przyjmując, że dla celów rozliczenia Ulgi B+R bez znaczenia jest czy poszczególne Spółki tworzące Grupę zanotują w danym roku ujemny wynik finansowy jednostkowy lub wynik jednostkowy niepozwalający na rozliczenie Ulgi B+R w całości – jest nieprawidłowe; 2. PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach Działalności B+R: • realizowanej przez Spółki Grupy we własnym zakresie – jest prawidłowe, • realizowanej przez Spółki Grupy na zlecenie innych Spółek Grupy – jest nieprawidłowe.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.111.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PGK może dokonać odliczenia.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy PGK jest i będzie uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – jest nieprawidłowe.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.169.2019.1.MM
     ∟Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, iż wydatki związane z Oddelegowaniem Krótkoterminowym należącym do Grupy 2 (obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty logistyki, tj. koszty podróży, wizy, tłumaczenia) stanowią koszt uzyskania przychodu dla spółki macierzystej pracownika oddelegowanego?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.124.2019.1.JF
     ∟Czy przepływy finansowe wymienione powyżej, związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK (w tym rozliczenie z tytułu wykorzystania straty, rozliczenia ewentualnych nadwyżek, niedopłat, korekt, czy też pokrycia kwot odsetek od zaległości podatkowych) realizowane pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK, pozostaną neutralne dla celów CIT, tzn. nie będą stanowić przychodów i kosztów podatkowych dla Spółek?

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.5.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia: • czy przepływy finansowe związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, realizowane pomiędzy spółkami tworzącymi PGK pozostają neutralne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Pytanie 1) – jest prawidłowe; • czy wydatki związane z realizacją obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania przez Spółkę Dominującą podatku dochodowego od osób prawnych PGK oraz zaliczek na ten podatek, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy o pod (Pytanie 2) – jest prawidłowe; • czy realizacja przez Spółkę Dominującą obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie neutralna i nie będzie stanowić dla Spółek Zależnych przychodu w wartości nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (Pytanie 3) – jest prawidłowe.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.40.2019.1.DP
     ∟czy udział dochodów w przychodach, dla zbadania spełnienia warunku, o którym mowa w art. la ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, należy ustalać tylko w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na źródłach przychodu?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.18.2019.1.JC
     ∟1. Czy wszystkie wpłaty (19,5 mln) dokonane na Fundację mogą korzystać z odliczenia przewidzianego w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości 10% dochodu osiągniętego przez W.? 2. Czy pierwsza wpłata na założenie może korzystać z odliczenia przewidzianego w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości 10% dochodu osiągniętego przez W.? 3. Czy kolejne wpłaty na Fundację począwszy od 2017 mogą korzystać z odliczenia przewidzianego w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości 10% dochodu osiągniętego przez W.?

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.9.2019.1.JKT
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. przychody z udzielanych przez Wnioskodawcę pożyczek, powinny być uznawane przez Wnioskodawcę za przychody z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.06 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.112.2018.GTM
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.493.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - konsekwencji podatkowych w związku z objęciem przez spółkę przekształconą akcji tzw. „bezpańskich”, których nie objęli wspólnicy nieuczestniczący w spółce przekształconej, zaksięgowanych jako akcje własne, należy potraktować jako nieodpłatny przychód z tytułu ich objęcia, - czy w przypadku sprzedaży akcji własnych tzw. „bezpańskich” przez spółkę przekształconą, kosztem uzyskania przychodu jest kwota odpowiadająca wysokości roszczeń, które na podstawie art. 565 Kodeksu spółek handlowych mogą zgłosić wspólnicy nieuczestniczący w spółce przekształconej, a które spółka musi im wypłacić.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.668.2018.1.AG
     ∟sposób ujmowania w rachunku podatkowym PGK przychodów/kosztów uzyskania przychodów powstałych w konsekwencji: rozpoznania różnic kursowych przy rachunkowej metodzie ich ustalania, sprzedaży (zbycia) papierów wartościowych, sprzedaży, rozliczenia lub zamknięcia transakcji na pochodnych instrumentach finansowych oraz świadczenia usług faktoringu

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.575.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy pierwszy rok podatkowy P. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2021 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 9)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.574.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy pierwszy rok podatkowy H. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2021 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 8)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.573.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy okres od 1 kwietnia 2019 r. do dnia, w którym PGK utraci status podatnika podatku CIT będzie stanowić odrębny rok podatkowy PGK, za który PGK będzie zobowiązana złożyć odrębne zeznanie podatkowe w podatku CIT (pytanie oznaczone we wniosku numerem 7)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.572.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy pierwszy rok podatkowy P. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2020 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 6)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.571.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy pierwszy rok podatkowy H. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2020 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 5)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.570.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy dniem utraty statusu podatnika podatku CIT przez PGK, stosownie do treści art. 1a ust. 12 Ustawy CIT po Nowelizacji, będzie ostatni dzień roku podatkowego, w którym PGK naruszyło ten warunek, czyli ostatni dzień Trzeciego roku podatkowego PGK (tj. 31 marca 2020 r.) (pytanie oznaczone we wniosku numerem 4)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.569.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy dniem utraty statusu podatnika podatku CIT przez PGK, stosownie do treści art. 1a ust. 12 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji, będzie ostatni dzień miesiąca, w którym zostanie złożone zeznanie podatkowe PGK za Drugi rok podatkowy PGK (nie później jednak niż dzień, na który zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji przypada termin złożenia tego zeznania, czyli nie później niż 30 czerwca 2019 r.) (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.568.2018.1.AW
     ∟Czy w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK jest zobowiązana uzyskać tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości co najmniej 2% (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj