Interpretacje do przepisu
art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


29/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.336.2019.1.AB
     ∟W zakresie wskazania czy w związku z wypłatą do dnia 31 grudnia 2019 r. dywidendy dla wspólnika można zastosować zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.323.2019.1.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych dokonywaną z tytułu umorzenia nie w pełni opłaconych Certyfikatów.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.344.2019.1.BKD
     ∟Czy w celu skorzystania z prawa do zwolnienia dywidendy wypłacanej na rzecz Udziałowca z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem „u źródła”) na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT Spółka ma obowiązek weryfikacji czy podmiot, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda jest jej rzeczywistym właścicielem

2019.09.26 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.16.2019.GEFH
     ∟Ustalenie wartości przychodu ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.284.2019.2.BG
     ∟Kwestii zastosowania zwolnienia wynikające z art. 26 ust. lg w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT, zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4 w powiązaniu z art. 26 ust. lc i lf ww. ustawy oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku przy wypłacie należności z tytułu wypłacanej dywidendy zgodnie z art. 10 polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.316.2019.1.AS
     ∟skutki podatkowe zbycia Udziałów/akcji przez Powiernika na nowego powiernika w związku ze zmianą stosunku powierniczego

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.332.2019.1.AG
     ∟obowiązek opodatkowania wyłącznie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu wypłaconej na rzecz Powiernika dywidendy

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.317.2019.1.RK
     ∟skutki podatkowe zbycia Udziałów/akcji przez Powiernika w wykonaniu Umowy powierniczej na rzecz podmiotu trzeciego

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.286.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy uzyskane przez Wnioskodawcę w roku podatkowym oraz w przyszłości przychody z dywidend wypłacanych przez Spółki zależne należy uwzględniać przy kalkulacji proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2b ustawy o CIT.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.180.2019.2.MS
     ∟Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego powyżej do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, w związku z wypłatą Beneficjentowi dywidendy, w zakresie w jakim ta dywidenda przekroczy kwotę 2.000.000 zł, w sytuacji gdy złoży prawidłowo, do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie spełniające wymogi określone w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT?

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.187.2019.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca zobowiązany będzie w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, w związku z wypłatą Beneficjentowi dywidendy, w zakresie w jakim ta dywidenda przekroczy kwotę 2.000.000 zł, w sytuacji gdy złoży prawidłowo, do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie spełniające wymogi określone w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.91.2019.2.MS
     ∟1. Czy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „ustawą”) w wersji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 roku, do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania dywidend na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy, konieczne jest spełnienie przez otrzymującego dywidendę przesłanek określonych w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy? 2. Czy Wnioskodawca, realizując obowiązki płatnika i dokonując weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, warunków zwolnienia wypłacanej dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła, wynikających z przepisów szczególnych, ma obowiązek sprawdzać czy zostały spełnione przesłanki z art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy? 3. Czy dla celów złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy, uznaje się, że posiadanie przez płatnika oświadczeń, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy, złożonych przez podatnika, oznacza brak istnienia okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.108.2019.3.AJ
     ∟Brak obowiązku rozpoznania przychodu (w tym w kontekście opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków) oraz brak utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do dywidend w związku z przeniesieniem siedziby statutowej i zmianą rezydencji podatkowej.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2019.2.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem wypłat dywidend na rzecz francuskiego rezydenta podatkowego w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.88.2019.1.MO
     ∟Czy przejęcie dotychczasowego udziałowca przez X GmbH ma wpływ na bieg dwuletniego okresu posiadania udziałów koniecznego dla zwolnienia wypłaty dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy o CIT ?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.27.2019.2.MK
     ∟czy dywidendy wypłacane z tytułu podziału zysku Spółki będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT oraz czy w przypadku, gdy kwota dywidendy nie przekroczy limitu 2 000 000 zł określonego w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaconej dywidendy i czy w przypadku, gdy kwota dywidendy przekroczy limit 2 000 000 zł określony w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaconej dywidendy.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.38.2019.1.ŚS
     ∟dot. w zakresie ustalenia jak Spółka powinna rozliczyć przychody z tytułu otrzymanej od powiernika kwoty oraz czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanej od powiernika kwoty, o podatek zapłacony przez Spółkę Rosyjską przy wypłacie przedmiotowej dywidendy powiernikowi.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.36.2019.1.PB
     ∟Ustalenie czy dokonując na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy przypisania Kosztów Ogólnych do dochodów podlegających opodatkowaniu oraz dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku, Spółka powinna uwzględnić w kalkulacji przychody z dywidend ze Spółek Zależnych i czy w związku z powyższym Spółka powinna alokować część Kosztów Ogólnych do przychodów z dywidend zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy oraz czy dokonując na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a w zw. z art. 15 ust. 2b ustawy przypisania Kosztów Pośrednich do pozostałych przychodów oraz przychodów kapitałowych, Spółka powinna uwzględnić w kalkulacji, o której mowa w tych przepisach przychody z dywidend ze Spółek Zależnych .

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.41.2019.1.MM
     ∟Czy wypłacając świadczenie dodatkowe na rzecz uczestników Funduszu będących osobami prawnymi, Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.61.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy dywidenda wypłacona przez spółkę C z siedzibą w Polsce na rzecz udziałowca będącego spółką B także z siedzibą na terytorium Polski będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu dla spółki B

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.520.2018.1.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa Świadczeń Dodatkowych wypłacanych uczestnikom FIZAN bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą uczestnikom ww. świadczeń.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2018.1.PC
     ∟1. Czy w przypadku otrzymania dywidend podlegających opodatkowaniu CIT, Spółka dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, powinna uwzględnić w kalkulacji, o której mowa w tych przepisach, również opodatkowany ryczałtowo przychód z tytułu tych dywidend? 2. Czy w przypadku otrzymania dywidend zwolnionych z opodatkowania CIT na podstawie art. 22 ust. 4-6 i następne ustawy o CIT, w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidend - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów? 3. Czy w przypadku otrzymania przychodu z tytułu dywidend Spółka powinna uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji kosztów pośrednich alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.315.2018.1.JC
     ∟Czy Spółka wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązana do poboru podatku źródłowego w Polsce od dokonywanej wypłaty z uwagi na zwolnienie od opodatkowania takiej dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)?

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.303.2018.3.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz spółki jawnej lub komandytowej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.126.2018.1.KB
     ∟Jeżeli do połączenia Spółek Wnioskodawcy i Spółki A dojdzie w okresie do dwóch lat od daty nabycia przez Spółkę A udziałów w Spółce Wnioskodawcy a spółką przejmującą będzie Spółka Wnioskodawcy to czy Wnioskodawca jako następca prawny, będzie zobowiązany do opodatkowania wypłaconej za rok 2017 r. dywidendy?

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.265.2018.1.MO
     ∟Czy po planowanym przejęciu Spółki 2 przez Spółkę, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia Odsetek od kredytu otrzymanego na podstawie Umowy do kosztów uzyskania przychodów z innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów?

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.125.2018.1.KB
     ∟Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, poboru i przekazania na rachunek właściwego urzędu podatku z tytułu wypłaty dywidendy?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.119.2018.1.JC
     ∟Czy dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i tym samym Wnioskodawca wypłacając dywidendę nie będzie zobowiązany do poboru podatku CIT (jeśli otrzyma od Wspólnika certyfikat potwierdzający jego rezydencję podatkową oraz oświadczenie potwierdzające, iż Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania)?

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.13.2017.2.APA
     ∟zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dywidendy

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj