Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


778/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.295.2019.2.PC
     ∟1. Czy prowadzone przez Spółkę prace opisane w pkt 1.1. (grupy działań Al, A2, B1, B2, C1, C2) spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o CIT? 2. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi Wydatków Pracowniczych i Składek, opisanych w pkt 1.2.1., w rozliczeniu za okresy, w których w Spółce nie była prowadzona szczegółowa ewidencja czasu pracy? 3. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi Wydatków Pracowniczych i Składek, opisanych w pkt 1.2.1., w rozliczeniu za okresy, w których w Spółce będzie prowadzona szczegółowa ewidencja czasu pracy? 4. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi kosztów Materiałów/Półproduktów, opisanych w pkt 1.2.2.? 5. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi wydatków na nabycie Materiałów / Wyposażenia, opisanych w pkt 1.2.3.? 6. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabywanych Maszyn/Urządzeń, opisanych w pkt 1.2.4.? 7. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi podatkowych części odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabywanych Form, opisanych w pkt 1.2.5., w proporcji do okresu, kiedy Formy wykorzystywane są przez Dział B+R? 8. Czy Spółka jest uprawniona do korzystania z Ulgi, to znaczy do odliczania Wydatków od podstawy opodatkowania CIT, w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym przedmiotowa Wydatki ujmowane są jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.389.2019.1.MO
     ∟Czy w przypadku, gdy efektami prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Spółkę do 31 grudnia 2017 r. były wartości niematerialne i prawne (WNiP) podlegające amortyzacji, Spółka może uznać za koszty kwalifikowane wydatki poniesione na wytworzenie WNiP w momencie ich poniesienia?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie spółki przejmującej po przejęciu innej spółki.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.279.2019.1.ANK
     ∟Czy w razie likwidacji Spółki po jej stronie powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeniesieniem na wspólników własności Nieruchomości będącej składnikiem majątku Spółki?

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.251.2019.1.AA
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia duńskiego podatku od wartości dodanej.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.212.2019.1.MBD
     ∟W zakresie czy: (i) Wnioskodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w swoich rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień połączenia (dalej: „Rok Połączenia”), bieżącego wyniku podatkowego C z Roku Połączenia, tj. czy Wnioskodawca będzie zobowiązany uwzględnić dla potrzeb swojego podatku dochodowego od osób prawnych przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów rozpoznane przez C w Roku Połączenia, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych zapłacone przez C w Roku Połączenia; (ii) dla Wnioskodawcy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu wynikający z Połączenia przyrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Wnioskodawcy na koniec roku podatkowego (lub na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka) w stosunku do ich stanu na początek roku podatkowego wykazanego przez Wnioskodawcę; (iii) dla Wnioskodawcy będą stanowić koszt uzyskania przychodu odszkodowania lub świadczenia wypłacone przez Wnioskodawcę w związku z zobowiązaniami wynikającymi z umów ubezpieczenia przejętymi w ramach Połączenia od C oraz w związku z którymi nastąpi przyrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o którym mowa w punkcie 2.

2019.08.22 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.9.2019.CPIJ
     ∟Fakt dokonania wpisu przez sąd rejestrowy już w nowym roku podatkowym Spółki nie ma znaczenia dla skuteczności dokonywanej zmiany w tym zakresie jeżeli Spółka zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie po ujawnieniu tej zmiany we właściwym rejestrze jednak przed upływem 30 dnia miesiąca od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.254.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy na moment podziału przez wydzielenie u Wnioskodawcy dojdzie do zakończenia roku podatkowego

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.139.2019.2.BKD
     ∟Czy opłaty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego mogą zostać rozpoznane w wyniku podatkowym Spółki w pełnej wysokości, tj. z wyłączeniem ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, w oparciu o normę wyrażoną w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP, jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem Produktów Spółki

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.196.2019.1.MO
     ∟Czy w świetle art. 18d Updop w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wnioskodawca miał prawo odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach tzw. „ulgi na działalność badawczo rozwojową”, zgodnie z wynikającymi z przepisów tytułami i limitami, poniesione przez siebie wydatki na prace rozwojowe, które były przez Wnioskodawcę uznawane za wartości niematerialne i prawne na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 3 Updop w związku z art. 15 ust. 4a pkt 3 Updop?

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.162.2019.1.HK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przychody (dochody) uzyskiwane przez Spółkę X (spółkę przejmowaną; oraz, odpowiednio, związane z tymi przychodami koszty uzyskania przychodów) w okresie od początku roku podatkowego (1 stycznia 2018 r.) do Dnia połączenia (1 marca 2018 r.) związane z prowadzoną przez Spółkę X działalnością operacyjną, które przed dniem połączenia ze Spółką podlegały kwalifikacji przez Spółkę X na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych jako przychody (dochody) z innych źródeł przychodów niż przychody (dochody) z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7 ust. 1, 2 w zw. z art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – powinny zostać zakwalifikowane przez Spółkę w jej deklaracji CIT-8 (oraz stosownych załącznikach) za rok podatkowy 2018 (1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.) jako przychody (dochody) z innych źródeł przychodów niż przychody (dochody) z zysków kapitałowych?

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.229.2019.1.ANK
     ∟Czy obecny rok podatkowy Wnioskodawcy, pierwszy po zmianie, trwa od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r., a kolejne lata podatkowe obejmują okresy od 1 października do 30 września roku następnego?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.61.2019.1.SP
     ∟zmiana roku obrotowego

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.30.2019.1.MM
     ∟w zakresie: Skuteczność zmiany roku podatkowego

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.8.2019.1.MS
     ∟Zmiana roku podatkowego.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.7.2019.1.MS
     ∟Zmiana roku podatkowego.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.132.2019.1.MO
     ∟Czy w przypadku wystąpienia różnić pomiędzy momentem poniesienia kosztu, a momentem jego uznania za koszt uzyskania przychodu prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania na podstawie przepisów art. 18d ust. 1 UoPDOP przysługuje Wnioskodawcy w momencie uznania kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, stanowiących koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2-3 UoPDOP za koszty uzyskania przychodu, czy też w momencie ich początkowego poniesienia?

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.31.2019.1.SP
     ∟Zmiana roku podatkowego.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.650.2018.2.MO
     ∟1. Czy w zakresie wydatków związanych z wytworzeniem laminatora w ramach projektu laminator Spółka może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej poprzez korektę deklaracji za rok podatkowy trwający od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.? 2. Które wydatki i do jakiej wysokości stanowią dla Spółki tzw. „wydatki kwalifikowane”?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.2.2019.1.AR
     ∟czy zwrot Gminie (jedynemu wspólnikowi) pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli mienia Spółki (nieruchomości), spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego, skutkującego powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z ww. tytułu, jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.617.2018.2.MO
     ∟Czy Spółka może skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy o CIT, w zakresie wskazanych we wniosku kosztów prac rozwojowych, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania poniesionych w tym samym roku, wydatków kwalifikowanych zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych wedle opisanego schematu jako rozliczenia międzyokresowego?

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.575.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy pierwszy rok podatkowy P. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2021 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 9)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.574.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy pierwszy rok podatkowy H. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2021 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 8)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.573.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy okres od 1 kwietnia 2019 r. do dnia, w którym PGK utraci status podatnika podatku CIT będzie stanowić odrębny rok podatkowy PGK, za który PGK będzie zobowiązana złożyć odrębne zeznanie podatkowe w podatku CIT (pytanie oznaczone we wniosku numerem 7)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.572.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy pierwszy rok podatkowy P. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2020 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 6)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.571.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy pierwszy rok podatkowy H. po tym zdarzeniu rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym PGK utraciło status podatnika podatku CIT i zakończy się w dniu 31 marca 2020 r. (pytanie oznaczone we wniosku numerem 5)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.570.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości niższej niż 2%, to czy dniem utraty statusu podatnika podatku CIT przez PGK, stosownie do treści art. 1a ust. 12 Ustawy CIT po Nowelizacji, będzie ostatni dzień roku podatkowego, w którym PGK naruszyło ten warunek, czyli ostatni dzień Trzeciego roku podatkowego PGK (tj. 31 marca 2020 r.) (pytanie oznaczone we wniosku numerem 4)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.569.2018.1.AW
     ∟Czy jeśli w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK uzyska tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości niższej niż 3%, to czy dniem utraty statusu podatnika podatku CIT przez PGK, stosownie do treści art. 1a ust. 12 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji, będzie ostatni dzień miesiąca, w którym zostanie złożone zeznanie podatkowe PGK za Drugi rok podatkowy PGK (nie później jednak niż dzień, na który zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji przypada termin złożenia tego zeznania, czyli nie później niż 30 czerwca 2019 r.) (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.568.2018.1.AW
     ∟Czy w ramach Trzeciego roku podatkowego PGK, PGK jest zobowiązana uzyskać tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT po Nowelizacji) w wysokości co najmniej 2% (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.530.2018.1.AW
     ∟Czy w ramach Drugiego roku podatkowego PGK, PGK jest zobowiązana uzyskać tzw. rentowność (w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 4 Ustawy CIT sprzed Nowelizacji) w wysokości co najmniej 3% (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj