Interpretacje do przepisu
art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2083/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.480.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu i momentu korekty wartości początkowej środków trwałych oraz naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.448.2019.2.GG
     ∟obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek ZUS

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do przenoszenia na następne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej ponad 5 lat temu i prawo ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.580.2019.1.AC
     ∟Brak możliwości zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, prawa do skorygowania deklaracji VAT-7.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2019.2.ANK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat nagród z zysku netto oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za lata 2013-2017.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.513.2019.1.KR
     ∟Możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.446.2019.2.LS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury końcowej dokumentującej zakup lokalu niemieszkalnego. A zatem, w przedmiotowym przypadku, skoro Wnioskodawczyni (zarejestrowany czynny podatnik VAT od 1 lutego 2019 r.) otrzymała duplikaty faktur zaliczkowych, to przysługiwało jej prawo do rozliczenia podatku z nich wynikającego w rozliczeniu za okres w którym otrzymała te faktury lub dwa kolejne miesiące. Jednakże podatek nierozliczony w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych może zostać rozliczony w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Odliczenie podatku, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy będzie możliwe wyłącznie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.394.2019.2.NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, ewidencji i deklaracji – zmiana przeznaczenia.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.341.2019.1.SS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w związku z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez Kontrahenta.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.283.2019.2.MD
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie rozpatrywanej sprawy uznać należy, że wydatki związane z wymianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowy stanowią wydatki na przystosowanie budynku mieszkalnego i jego wyposażenie, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy, który z uwagi na schorzenia – zwłaszcza kręgosłupa – nie może dźwigać, schylać się, unieść ręki w górę i ma trudności w wyprostowaniu się, a dodatkowo ma problem z wchodzeniem po schodach. Zatem, Wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2018, w formie korekty, ww. wydatki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pomniejszeniu o kwotę uzyskanej dotacji.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.332.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium ZEA.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.308.2019.2.AK
     ∟1.Na jakim formularzu zeznania rocznego Wnioskodawczyni powinna rozliczać dochody swoich niepełnoletnich dzieci? 2. Jeżeli poprzednie zeznania roczne były składane na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/M, czy Wnioskodawczyni powinna złożyć korektę?

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.515.2019.1.KM
     ∟Prawidłowość wykazania w podatku należnego w deklaracji VAT-7 w miesiącu wystawienia faktur oraz termin dokonania korekty podatku należnego.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.414.2019.2.EK
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji praz opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.508.2019.2.EB
     ∟Opodatkowanie zbycia przyłącza cieplnego. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia ww. przyłącza.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2019.2.JS
     ∟Przychody, odpisy amortyzacyjne, dofinansowanie, koszty, prace badawczo-rozwojowe, ulga.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.414.2019.2.SM
     ∟W zakresie: ustalenia podmiotu, któremu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT; ustalenia czy do odliczeń podatku naliczonego związanego z realizacją przez Wnioskodawcę inwestycji pn. „…”, należy stosować prewspółczynnik ustalony dla Szkoły czy dla Powiatu; sposobu dokonania korekty nieodliczonego podatku VAT z tytułu ww. inwestycji, wykazanego w fakturach wystawionych w 2018 r.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.286.2019.2.MR
     ∟Czy podatki powinny być płacone w Niemczech? Jeżeli tak, to jak Wnioskodawca może odzyskać podatki zapłacone w Polsce za lata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018?

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.324.2019.1.DJ
     ∟Możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko za 2018 rok.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r., ustalenia wartości początkowej Nieruchomości, ustalenia dochodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz ustalenia dochodu z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci Nieruchomości.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.377.2019.3.AKU
     ∟obowiązek podatkowy w Polsce w 2018 r. w związku z przeniesieniem centrum interesów życiowych do Czech

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.457.2019.2.MP
     ∟Określenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją tego zadania oraz korekty podatku.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-1461/14-4/19-S/AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nakładów, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i remontami Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu, poniesionych po podjęciu decyzji o przeznaczeniu tej infrastruktury do odpłatnej dzierżawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na budowę tej infrastruktury poniesionych przed podjęciem decyzji o jej przeznaczeniu do odpłatnej dzierżawy oraz sposobu realizacji tego uprawnienia.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.254.2019.1.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia za jakie okresy opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, za jaki okres należy skorygować wystawione z tego tytułu faktury oraz sposobu dokumentowania odszkodowania; ustalenia terminów dokonania korekt deklaracji VAT-7; możliwości anulowania faktur dokumentujących bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.143.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe realizacji robót budowlanych w formule FIDIC: - momentu powstania przychodu z tytułu realizacji kontraktów, - uznania kosztów materiałów za koszty bezpośrednio związane z przychodami, - momentu zaliczenia kosztów materiałów do kosztów uzyskania przychodów, - możliwości złożenia korekty deklaracji CIT-8.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.348.2019.1.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj