Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1741/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.417.2019.3.EW
     ∟Sprzedaż udziału w prawach wieczystego użytkowania oraz prawie własności zabudowy oraz pozostałych praw.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.350.2019.4.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.329.2019.4.RMA
     ∟Przechowywanie w formie elektronicznej dokumentów zakupu i dokumentów sprzedaży.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.429.2019.3.AM
     ∟W zakresie opodatkowania planowanej transakcji, prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-3/15-6/RS
     ∟W zakresie opodatkowania usługi przesyłu wody i ścieków komunalnych z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku inwestycji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-588/15-2/AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na przebudowę budynku stanowiącego przedmiot najmu na rzecz GOK i Biblioteki oraz w zakresie sposobu zrealizowania tego prawa

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-1461/14-4/19-S/AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nakładów, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i remontami Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu, poniesionych po podjęciu decyzji o przeznaczeniu tej infrastruktury do odpłatnej dzierżawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na budowę tej infrastruktury poniesionych przed podjęciem decyzji o jej przeznaczeniu do odpłatnej dzierżawy oraz sposobu realizacji tego uprawnienia.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.327.2019.4.IT
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej Transakcji, opodatkowanie planowanej Transakcji nabycia Nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23%, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.247.2019.2.MWJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę infrastruktury wodno-ściekowej stosując prewspółczynnik Samorządowego Zakładu Komunalnego w korekcie jednorazowej za m-c luty 2019.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.238.2019.5.SR
     ∟w zakresie uznania transakcji sprzedaży nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu nieruchomości i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.187.2019.3.JO
     ∟Skutki podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.138.2019.3.JN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na zeskanowanych fakturach potwierdzających poniesione wydatki przez Wnioskodawcę, jeżeli będą one przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.103.2019.2.MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy gruntu z budynkami na skutek rezygnacji ze zwolnienia od podatku z tytułu tej transakcji oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu gruntu z budynkami przez Nabywcę.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.188.2019.3.MMA
     ∟Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży nieruchomości.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.135.2019.3.MD
     ∟-uznanie transakcji zbycia nieruchomości za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, -opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23% w związku ze zwolnieniem jej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz możliwością rezygnacji z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania wspólnie przez zbywcę oraz nabywcę, -prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu nieruchomości i wykazania do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym,

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.171.2019.3.RM
     ∟W przypadku gdy Strony transakcji zrezygnują ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wówczas dostawa Nieruchomości będzie w całości opodatkowana stawką podatku VAT 23%, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy oraz do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym na zasadach określonych w art. 87 ustawy

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.152.2019.2.KBR
     ∟Skutki podatkowe planowanej transakcji zbycia/nabycia Nieruchomości.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.136.2019.2.AZ
     ∟uznanie transakcji zbycia nieruchomości za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23% w związku ze zwolnieniem jej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz możliwością rezygnacji z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania wspólnie przez zbywcę oraz nabywcę, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu nieruchomości i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym,

2019.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.73.2019.2.JG
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.6.2019.3.MK
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego związanego z przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki; ustalenie podstawy opodatkowania czynności dostawy nieruchomości przez Dłużnika w związku z ww. przewłaszczeniem w momencie dokonania dostawy nieruchomości przez Dłużnika i w sytuacji, gdy ostateczna cena sprzedaży będzie niższa niż ustalona w momencie dokonania tej dostawy; ustalenie momentu, na jaki należy dokonać oceny, czy dostawa nieruchomości będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, czy będzie zwolniona od podatku; prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez Dłużnika; termin dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji otrzymania faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania i podatek oraz braku opodatkowania zwrotu na rzecz Spółki przez Dłużnika należności publicznoprawnych i opłat za użytkowanie wieczyste

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.5.2019.1.MK
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego związanego z przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki; ustalenie podstawy opodatkowania czynności dostawy nieruchomości przez Dłużnika w związku z ww. przewłaszczeniem w momencie dokonania dostawy nieruchomości przez Dłużnika i w sytuacji, gdy ostateczna cena sprzedaży będzie niższa niż ustalona w momencie dokonania tej dostawy; ustalenie momentu, na jaki należy dokonać oceny, czy dostawa nieruchomości będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, czy będzie zwolniona od podatku; prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez Dłużnika; termin dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji otrzymania faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania i podatek oraz braku opodatkowania zwrotu na rzecz Spółki przez Dłużnika należności publicznoprawnych i opłat za użytkowanie wieczyste

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.6.2019.2.JF/MT
     ∟Opodatkowanie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostawy nieruchomości (niezabudowanych działek gruntu) przez Pana X.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.8.2019.2.SM/MK
     ∟Opodatkowanie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostawy nieruchomości (niezabudowanych działek gruntu).

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.840.2018.2.IG
     ∟Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku. Nabywca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości oraz do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.10.2019.1.MT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.886.2018.2.MWJ
     ∟opodatkowanie podstawową stawką sprzedaży działki gruntu nr 3/12 i nr 3/6 wraz z naniesieniami będących we współwłasności małżeńskiej - jest prawidłowe, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem działki gruntu nr 3/12 i nr 3/6 wraz z naniesieniami będących we współwłasności małżeńskiej

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.518.2018.2.KBR
     ∟W zakresie nieuznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zastosowania do dostawy przedmiotowych Nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Nabywcę przedmiotowych Nieruchomości.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.519.2018.1.MMA
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj