Interpretacje do przepisu
art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1522/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.475.2019.1.RR
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku wystawiania faktur, faktur korygujących, składania deklaracji, odliczenia podatku naliczonego, korekty podatku w związku z sukcesją częściową.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.466.2019.1.EW
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczącej braku opodatkowania przeniesienia składników majątku spółek przejmowanych w wyniku połączenia ze Spółką przejmującą.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.358.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wygaśnięcie wynikających z zawartych umów pożyczek zobowiązań Spółki przejmującej wobec Spółki przejmowanej (zarówno w części odnoszącej się do kwot głównych pożyczek, jak i kwot odsetek), które nastąpi w wyniku konfuzji będącej rezultatem planowanego połączenia, nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Spółki przejmującej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.462.2019.1.AM
     ∟W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT połączenia Wnioskodawcy ze Spółkami Przejmowanymi.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.304.2019.2.AP
     ∟Skutki podatkowe w związku z czynnością wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie spółki przejmującej po przejęciu innej spółki.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.1.2019.2.AM
     ∟Sukcesja podatkowej związana z reorganizacją struktury wojewódzkich ośrodków.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.212.2019.1.MBD
     ∟W zakresie czy: (i) Wnioskodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w swoich rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce dzień połączenia (dalej: „Rok Połączenia”), bieżącego wyniku podatkowego C z Roku Połączenia, tj. czy Wnioskodawca będzie zobowiązany uwzględnić dla potrzeb swojego podatku dochodowego od osób prawnych przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów rozpoznane przez C w Roku Połączenia, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych zapłacone przez C w Roku Połączenia; (ii) dla Wnioskodawcy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu wynikający z Połączenia przyrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Wnioskodawcy na koniec roku podatkowego (lub na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka) w stosunku do ich stanu na początek roku podatkowego wykazanego przez Wnioskodawcę; (iii) dla Wnioskodawcy będą stanowić koszt uzyskania przychodu odszkodowania lub świadczenia wypłacone przez Wnioskodawcę w związku z zobowiązaniami wynikającymi z umów ubezpieczenia przejętymi w ramach Połączenia od C oraz w związku z którymi nastąpi przyrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o którym mowa w punkcie 2.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.329.2019.2.IR
     ∟Skutki podatkowe automatycznego umorzenia udziałów

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.280.2019.2.PRP
     ∟w zakresie: prawa do stosowania procedury uproszczonej przez spółkę kapitałową w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową, prawa do zwrotu podatku VAT podróżnym przez spółkę kapitałową w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.196.2019.3.EW
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczącej braku opodatkowania przeniesienia składników majątku spółek przejmowanych w wyniku połączenia ze Spółką przejmującą.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.252.2019.1.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.251.2019.1.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.244.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie spowoduje, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment połączenia, powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu). Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia spółek. Przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wypłat gotówkowych na rzecz Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy na moment połączenia spółek. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.243.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie spowoduje, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment połączenia, powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu). Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia spółek. Przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wypłat gotówkowych na rzecz Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy na moment połączenia spółek. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.294.2019.1.MN
     ∟Prawo nabywcy przedsiębiorstwa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług lub towarów przed dniem sprzedaży przedsiębiorstwa a otrzymanych po dniu sprzedaży przedsiębiorstwa, prawo nabywcy przedsiębiorstwa do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na zasadach określonych w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług oraz prawo nabywcy przedsiębiorstwa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ww. ustawy.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.162.2019.1.HK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przychody (dochody) uzyskiwane przez Spółkę X (spółkę przejmowaną; oraz, odpowiednio, związane z tymi przychodami koszty uzyskania przychodów) w okresie od początku roku podatkowego (1 stycznia 2018 r.) do Dnia połączenia (1 marca 2018 r.) związane z prowadzoną przez Spółkę X działalnością operacyjną, które przed dniem połączenia ze Spółką podlegały kwalifikacji przez Spółkę X na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych jako przychody (dochody) z innych źródeł przychodów niż przychody (dochody) z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7 ust. 1, 2 w zw. z art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – powinny zostać zakwalifikowane przez Spółkę w jej deklaracji CIT-8 (oraz stosownych załącznikach) za rok podatkowy 2018 (1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.) jako przychody (dochody) z innych źródeł przychodów niż przychody (dochody) z zysków kapitałowych?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.174.2019.1.JG
     ∟ustalenie, czy przychody z tytułu opłat licencyjnych za prawo do korzystania ze Znaku towarowego wytworzonego przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy stanowią przychody z zysków kapitałowych

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.167.2019.2.PRP
     ∟w zakresie: prawa do dokonania przez Spółkę zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport do Spółki, prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym za rok podatkowy 2019 i w latach następnych oraz stawki podatku VAT w wysokości 0%, pomimo braku spełnienia warunków określonych w art. 127 ust. 6 ustawy o VAT

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.104.2019.2.RK
     ∟Dokonanie korekty podatku o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT dotyczącej środków trwałych oraz dokonania korekty rocznej.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.88.2019.1.MO
     ∟Czy przejęcie dotychczasowego udziałowca przez X GmbH ma wpływ na bieg dwuletniego okresu posiadania udziałów koniecznego dla zwolnienia wypłaty dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy o CIT ?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.142.2019.1.JG
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT połączenia Spółki (Wnioskodawcy) ze Spółkami Przejmowanymi

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.97.2019.1.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z połączeniem Spółek dotyczące prawa do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Przejmowaną.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.97.2019.2.MŁ
     ∟Możliwości użytkowania kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy po ich ponownej fiskalizacji.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.785.2018.2.PR
     ∟Sukcesja praw i obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług w związku z przekształceniem osoby fizycznej w spółkę z .o.o.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.46.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 13e updop, prawidłowe jest założenie, że objęte tym ograniczeniem są wyłącznie odsetki od finansowania dłużnego uzyskanego pierwotnie przez E w celu nabycia akcji XSA, z pominięciem tej część finansowania dłużnego otrzymanej pierwotnie przez E, która została przekazana do XSA celem uregulowania jej zobowiązań i bez obowiązku weryfikacji przeznaczenia historycznych zobowiązań XSA.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.50.2019.2.KP
     ∟Prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/443-1030/12-18/S/DG/AM
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez przekształconą spółkę jawną bądź spółkę z o.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj