Skorowidz hasłowy interpretacji
podatkowych

 

litera p  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

pakiet

pakiet socjalny

Pakistan

paleta

paliwa płynne

paliwo

paliwo lotnicze

paliwo opałowe

paliwo silnikowe

pamiec kasy rejestrujacej

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

papier

papier wartościowy

papierosy

parafia

parafina

paragon fiskalny

paragony

park

parking

parking płatny

Parlament Europejski

partie polityczne

partner

partnerstwo

partnerstwo publiczno-prywatne

partycypacja

pas drogowy

paserstwo

paserstwo akcyzowe

pasta rybna

pasze

paszport

patenty

pawilon

pawilon dydaktyczny

pawilon handlowy

pensjonat

perfumy

personel

pestycydy

pełnomocnictwo

pełnomocnictwo ogólne

pełnomocnictwo szczegółowe

pełnomocnicy

piasek

pielęgniarka

pieluchy

pieniądze

pierwsze zasiedlenie

pies

pies przewodnik

pies służbowy

pisma

piwo

piły łańcuchowe

plac budowy

plac manewrowy

plac zabaw

place

placówka oświatowa

placówki

plan

plan miejscowy

plan podziału

plan restrukturyzacyjny

plan zagospodarowania przestrzennego

platnik

pobór akcyzy

pobór energii elektrycznej

pobór podatku

poborcy skarbowi

pobyt

pobyt czasowy

pobyt czasowy za granicą

pobyt stały

pochodne instrumenty finansowe

pochodzący z kradzieży

poczęstunki

poczta

poczta elektroniczna

podania

podatek

podatek akcyzowy

podatek do przeniesienia

podatek dochodowy

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób prawnych

podatek importowy

podatek leśny

podatek liniowy

podatek należny

podatek naliczony

podatek obrotowy

podatek od czynności cywilnoprawnych

podatek od gier

podatek od gruntu i części budowli

podatek od nieruchomości

podatek od psów

podatek od spadków i darowizn

podatek od środków transportowych

podatek od towarow i uslug

podatek od towarów i usług

podatek od wartości dodanej

podatek od wynagrodzeń

podatek od wzbogacenia wojennego

podatek od wzrostu wynagrodzeń

podatek pobierany u źródła

podatek rolny

podatek ryczałtowy

podatek tonażowy

podatek unijny

podatkowa grupa kapitalowa

podatkowa grupa kapitałowa

podatnik

podatnik czynny

podatnik podatku akcyzowego

podatnik podatku od towarow i uslug

podatnik podatku od towarów i usług

podatnik VAT UE

podatnik zwolniony

poddzierżawa

podmiot

podmiot krajowy

podmiot nieistniejący

podmiot nieuprawniony

podmiot niezależny

podmiot niezarejestrowany

podmiot non-profit

podmiot pośredniczący

podmiot uprawniony

podmiot zagraniczny

podmiot zarządzający (zarządca)

podmiot zużywający

podmiotowość

podmiotowość podatkowa

podmioty powiązane

podnoszenie

podnoszenie kwalifikacji

podpaski higieniczne

podpis

podpis adresata

podpis elektroniczny

podpis naczelnika urzędu skarbowego

podróż

podróż służbowa (delegacja)

podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa)

podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)

podróżni

podstawa

podstawa kasacji

podstawa opodatkowania

podstawa prawna

podstawa ustalenia różnic kursowych

podstawowe zasady rachunkowosci

podwójne opodatkowanie

podwykonawstwo

podwyżka wynagrodzenia

podwyższenie

podwyższenie ceny

podwyzszenie kapitalu zakladowego

podwyższenie kapitału

podwyższenie kapitału zakładowego

podwyższenie kosztów uzyskania przychodu

podzial

podzial majatku dorobkowego

podzial spolki przez wydzielenie

podział

podział akcji (split)

podział gruntu

podział lokalu

podział majątku

podział majątku dorobkowego

podział nieruchomości

podział rzeczy

podział spółki

podział spółki przez wydzielenie

podział zysku

pogotowia lodowego i lodołamania

pojazd drogowy

pojazd mechaniczny

pojazd nienormatywny

pojazd samochodowy

pojazd samochodowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3

pojazdy

pojazdy porzucone

pojazdy specjalne

pokoje na wynajem

pokrewieństwo

pokwitowanie

pokwitowanie odbioru

polaczenie

polecenie

polecenie darczyńcy

Policja

polisa ubezpieczeniowa

polowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

Polska Klasyfikacja Wyrobow i Uslug (PKWiU)

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Polskie Koleje Państwowe

pomieszczenia

pomieszczenia usługowe

pomieszczenie przynależne

pominięcie dowodu

pomniejszenie odliczenia

pomoc

pomoc bezzwrotna

pomoc de minimis

pomoc drogowa

pomoc finansowa

pomoc materialna

pomoc medyczna

pomoc prawna

pomoc publiczna

pomoc regionalna

pomoc rodziny

pomoc społeczna

pomoc zagraniczna

pomoc zwrotna

pomoce dydaktyczne

pomoce naukowe

pompa

poniesienie kosztów w czasie

ponowny wniosek

poręczenie

poroże

port

port morski

Portugalia

pościel

posiadacz

posiadacz samoistny

posiadacz zależny

posiadanie

posilki

posiłek profilaktyczny

posiłki

posiłki regeneracyjne

pospółka

pośrednictwo

pośrednictwo finansowe

pośrednictwo pracy

postanowienia

postanowienie sądu

postępowanie

postępowanie administracyjne

postępowanie arbitrażowe

postępowanie cywilne

postępowanie dowodowe

postępowanie egzekucyjne

postępowanie karne

postępowanie kontrolne

postępowanie odszkodowawcze

postępowanie odwoławcze

postępowanie podatkowe

postępowanie sądowe

postępowanie sądowo-administracyjne

postępowanie ugodowe

postępowanie układowe

postępowanie upadłościowe

postępowanie uzupełniające

postępowanie wyjaśniające

poświadczenie

poświadczenie u notariusza

posłaniec

potrącalność kosztów

potrącenie (kompensata)

potrącenie należności

potrącenie zobowiązań

potrzeby

potrzeby mieszkaniowe

potrzeby osobiste (własne)

potwierdzenie

potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

potwierdzenie odbioru

potwierdzenie za zgodność z orginałem

pouczenie

powiat

powiązania

powiązania gospodarcze

powiązania kapitałowe

powiązania osobowe

powiązania rodzinne

powiernictwo

powierzchnia

powierzchnia użytkowa

powierzenie

powierzenie materiału

powódź

powództwo

powództwo cywilne

powołanie biegłego

powstanie

powstanie nadpłaty

powstanie obowiązku podatkowego

powstanie przychodu

powstanie zobowiązania podatkowego

powszechność

powszechność opodatkowania

pożar

pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza

pozarolnicza działalność gospodarcza

późniejsze odliczenie

pozorność

pozostawienie bez rozpoznania

pozostałe przychody operacyjne

pozwolenia

pozwolenie na broń

pozwolenie na budowę

pozwolenie na pobór wody

pozwolenie na pracę

pozwolenie wodnoprawne

pożyczka

pożyczka mieszkaniowa

pożyczka nieoprocentowana

pożyczka od wspólnika

pożyczka od właściciela

pożyczka papierów wartościowych

pożytek

pożytek publiczny

pożytek z rzeczy

połączenie

połączenie międzynarodowe

połączenie spraw

półprodukty

praca

praca małżonka

praca najemna

praca nakładcza

praca naukowa

praca nielegalna

praca przymusowa

praca społeczna

praca za granicą

prace

prace artystyczne

prace badawczo-rozwojowe

prace wykończeniowe

pracodawca

pracownia plastyczna

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

pracownik

pracownik młodociany

pralka

pralka automatyczna

pralnia chemiczna

prasa

prawa

prawa autorskie

prawa majątkowe

prawa obywatelskie

prawo

prawo administracyjne

prawo autorskie

prawo bankowe

prawo bilansowe

prawo budowlane

prawo celne

prawo cywilne

prawo dewizowe

prawo do lokalu

prawo do odliczenia

prawo do odzyskania podatku

prawo do sądu

prawo do uzyskania informacji

prawo do wizerunku

prawo do zwolnienia

prawo dzierżawy

prawo energetyczne

prawo górnicze i geologiczne

prawo jazdy

prawo materialne

prawo międzynarodowe

prawo nabyte

prawo o notariacie

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa)

prawo o ruchu drogowym

prawo ogólne (lex generalis)

prawo patentowe

prawo poboru

prawo podatkowe

prawo pomocy

prawo pracy

prawo prasowe

prawo procesowe

prawo szczególne (lex specialis)

prawo telekomunikacyjne

prawo upadłościowe

prawo wodne

prawo wyłączności zakupu i sprzedaży

prawo własności

prawo własności przemysłowej

prawo łowieckie

prawomocność orzeczenia

preferencje

preferencyjna stawka amortyzacji

preferencyjne opodatkowanie dochodów

premia

premia inwestycyjna

premia pieniężna

premia podatkowa

premia prowizyjna

premia prywatyzacyjna

premia termomodernizacyjna

prenumerata

preparat (środek)

preparat (środek) płynny

prezent

prezentacja

prezes zarządu

próbka towaru

próbki

próbki do czasopism

próbki materiałów

procedura

procedura przetargowa

procedura tranzytu

procedura uproszczona

procedura zapłaconej akcyzy

procedura zawieszenia poboru akcyzy

producenci

produkcja

produkcja ciągła

produkcja filmowa

produkcja oleju

produkcja rolna

produkcja sezonowa

produkcja w toku

produkt finalny

produkt leczniczy

produkty

produkty biobójcze

produkty rolne

produkty uboczne uboju

program komputerowy

program motywacyjny

program partnerski

program pomocowy

program rozrywkowy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

programy

programy emerytalne

programy lojalnościowe

projekt

projekt badawczy

projekt pomocowy

projekt wynalazczy

projektowanie

prokura

prokurator

prokuratura

prokurent

promocja

promocja przedsiębiorczości

promy

proporcja

proporcjonalne ustalanie kosztów

prospekt emisyjny

prostytucja

protokół

protokół badania ksiąg

protokół kontroli podatkowej

protokół zdawczo-odbiorczy

prowadzenie

prowadzenie działalności

prowadzenie działalności gospodarczej

prowadzenie egzekucji

prowadzenie ewidencji

prowizja biura maklerskiego

prowizje

prowizje bankowe

prywatyzacja

przebudowa

przecena

przechowywanie

przechowywanie akt

przechowywanie dokumentów

przechowywanie faktur elektronicznych

przedawnienie

przedawnienie orzekania

przedawnienie roszczeń

przedawnienie zobowiązania

przedawnienie zobowiązania podatkowego

przedmiot

przedmiot opodatkowania

przedmiot postępowania

przedmiot umowy

przedmiot umowy leasingu

przedmiot zabytkowy

przedmioty kolekcjonerskie

przedpłaty

przedsiębiorcy

przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa komunalne

przedsiębiorstwo państwowe

przedsięwzięcia wspólne

przedsięwzięcie

przedstawiciel

przedstawiciel dyplomatyczny

przedstawiciel handlowy

przedstawiciel podatkowy

przedstawiciel ustawowy

przedstawicielstwa

przedstawicielstwa osób zagranicznych

przedszkole

przedszkole niepubliczne

przedwczesne odliczenie

przedłużenie terminu

przegląd

przegląd techniczny

przejazdy

przejazdy pracowników

przejęcie

przejęcie długu

przejecie spolki

przejęcie spółki

przejęcie środków finansowych

przejście zakładu pracy

przekaz

przekaz pocztowy

przekazanie

przekazanie do używania

przekazanie na cele działalności gospodarczej

przekazanie nieodplatne

przekazanie nieodpłatne

przekazanie rzeczy

przekazanie sprawy

przekazanie towarów

przekazanie usług

przekroczenie

przekroczenie granicy

przeksztalcanie

przeksztalcanie podmiotow

przeksztalcenie spolki

przekształcanie

przekształcanie podmiotów

przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności

przekształcenie gruntu

przekształcenie prawa

przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

przekształcenie spółki

przekształcenie własnościowe

przekształcenie z mocy prawa

przelew

przelew bankowy

przelew wierzytelności

przelew zagraniczny

przelewy

przeliczanie

przeliczanie masy na objętość

przeliczanie wartości

przemieszczanie

przemieszczanie towarów

przemieszczanie wyrobów akcyzowych

przeniesienie

przeniesienie akcji

przeniesienie odpowiedzialności

przeniesienie praw majątkowych

przeniesienie prawa

przeniesienie prawa użytkowania wieczystego

przeniesienie prawa własności

przeniesienie składników majątkowych

przeniesienie służbowe

przeniesienie własności rzeczy

przepadek

przepadek na rzecz Skarbu Państwa

przepadek towaru

przepis bezwzględnie obowiązujący

przepisy

przepisy intertemporalne

przepisy odrębne

przepisy przejściowe

przepisy wspólnotowe

przepływ

przepływ wewnętrzny

przerachowanie

przerachowanie zwrotu podatku

przerób

przerób uszlachetniający

przeróbki

przerwa

przerwa w działalności gospodarczej

przerwa w komunikacji

przestępstwo

przestępstwo skarbowe

przesunięcie towarów

przeszacowanie

przeszacowanie wartości

przeszukanie

przesłuchanie

przesłuchanie strony

przetarg

przetwarzanie

przetwarzanie odpadów (recykling)

przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling

przetwórstwo

przetwórstwo rolno-spożywcze

przetwórstwo rybne

przewalutowanie

przewalutowanie kredytu

przewlekłość

przewlekłość postępowania

przewód

przewód światłowodowy

przewodnik

przewóz

przewóz (transport) zwłok

przewóz dzieci

przewóz krajowy

przewóz międzynarodowy

przewóz okazjonalny

przewóz osób

przewóz pracowników

przewóz towarów

przewoźnicy

przewoźnik powietrzny

przewłaszczenie

przeznaczenie

przeładunek

przwoźnik zagraniczny

przychód

przychód nienależny

przychód niezaewidencjonowany

przychód podlegający opodatkowaniu

przychod z dzialalnosci gospodarczej

przychód z działalności gospodarczej

przychód z działalności wykonywanej osobiście

przychod z kapitalu pienieznego

przychód z kapitału pieniężnego

przychód z praw majątkowych

przychód ze stosunku służbowego

przychody ewidencjonowane

przychody należne

przychody nieodpłatne

przychody przyszłych okresów

przychody w naturze

przychody w walutach obcych

przychody z innych źródeł

przychody ze stosunku pracy

przychody ze wspólnego źródła

przyczepa

przygotowanie

przygotowanie produkcji

przygotowanie zawodowe

przymus adwokacki

przymusowy wykup akcji

przypadkowość

przypozwanie

przyspieszona amortyzacja

przystań

przystań morska

przystąpienie

przystąpienie małżonka do działalności indywidualnej

przywięzienny zakład pracy

przywilej

przywóz czasowy

przywrócenie

przywrócenie terminu

przyłącze

przyłączenie do sieci

psy

pusta faktura

pustostan

płatnik

płody rolne

płyta

płyta CD

płyta DVD

płytka

płytka ceramiczna

płytka odbojowa

pływalnia

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj