Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agio

 

agio 789 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.279.2019.1.MW
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.278.2019.1.WS
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.146.2019.1.DS
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.145.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową.

2018.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.296.2018.4.PM
     ∟Czy zmiana umowy spółki komandytowej polegająca na zwiększeniu wkładu Wnioskodawczyni, jako komandytariusza, przez wniesienie do spółki komandytowej aportu w postaci wszystkich składników przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawczynię w ramach działalności gospodarczej, ale z wyłączeniem praw użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków, będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych; czy podstawą opodatkowania będzie wartość nowego wkładu do spółki komandytowej, a nie wartość rynkowa wnoszonych aportem składników przedsiębiorstwa?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-308/15-6/18-S/KR
     ∟Możliwość zastosowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej art. 19 w sytuacji, gdy nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu wniesionego w formie aportu

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.102.2018.1.AR
     ∟Czy w przypadku podwyższeń kapitału Banku i objęcia przez X Bank S.A. akcji Banku po cenie emisyjnej wyższej niż ich wartość nominalna oraz przekazania nadwyżki ceny emisyjnej na kapitał zapasowy Banku, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla Banku stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony jego kapitał zakładowy, a wyłączona z opodatkowania będzie ta część wkładów do Banku, która zostanie przekazana na kapitał zapasowy, bez względu na jej wysokość i proporcję w stosunku do wartości nominalnej akcji Banku, wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji?

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.77.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.88.2018.1.MW
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.87.2018.1.WS
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.118.2018.1.MJ
     ∟W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.282.2017.2.KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową, tj. kwalifikacja podatkowa w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8 updof: - wyniku roku bieżącego, - zysków z lat poprzednich, - zysków z lat poprzednich przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy, - agio.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.285.2017.2.MT
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową, tj. kwalifikacja podatkowa w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8 updof: - wyniku roku bieżącego, - zysków z lat poprzednich, - zysków z lat poprzednich przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy, - agio.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.321.2017.1.JS
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.245.2017.1.JS
     ∟Czy przychodem z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nabytych wierzytelności wynikających z udzielonych poręczeń będzie - odpowiednio do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wartość kapitału zakładowego objętego w Spółce kapitałowej, natomiast takim przychodem nie będzie ewentualne agio?

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.328.2017.1.BG
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów CFC za dany rok (np. 2017) kwoty otrzymanej w wyniku redukcji agio Spółki holenderskiej przekazanej w danym roku (np. 2017) lub roku następnym (np. 2018 r.)

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.164.2017.1.GG
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, jak opisane w stanie przyszłym, nie będzie powodowało powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku, gdyby Organ nie uznał za prawidłowe stanowiska zawartego w pytaniu nr 1, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku objęcia udziałów w Spółce, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy jest wartość nominalna wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki?

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/436-188/13/17-S/MK
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowo-akcyjnej.

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-328/13/17-S-1/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki hiszpańskiej.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-484/13/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej, oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-3-56/15-7/PK1/KK
     ∟w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów (agio)

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.57.2017.1.KW1
     ∟W zakresie skutków przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.95.2017.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.94.2017.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.23.2017.2.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków konwersji pożyczek na kapitał Spółki.

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.42.2017.1.KS1
     ∟W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej za wkład pieniężny), będą faktycznie poniesione przez spółkę osobową wydatki na nabycie (objecie) tych udziałów niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika (Wnioskodawcę) lub spółkę osobową tj. wydatki faktycznie poniesione przez spółkę osobową na nabycie 200 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w wartości nominalnej powiększone o wydatki przewyższające ich wartość nominalną (agio) oraz wydatki faktycznie poniesione przez tę spółkę na nabycie (objęcie) 52 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.1153.2016.2.BF
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.901.2016.1.MK
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową wystąpi zysk niepodzielony, który na moment przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.27 - Minister Finansów - PS1.841.13.2017
     ∟Jakie są skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem wkładu?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.8.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki, kapitału zapasowego obejmującego agio oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki oraz obowiązków płatnika w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową od wartości Zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę (zysków ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitał rezerwowy oraz zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj