Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kapitał zapasowy

 

kapitał zapasowy 1069 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1278/14-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1277/14-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2015.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1010/14-2/WM
     ∟Zyski niepodzielone.

2014.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-998/14-2/AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2014.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-484/14-2/PK
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2014.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-483/14-2/PK
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2014.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-482/14-2/PK
     ∟skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2014.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-430/14-2/MP
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, na podstawie art. 551 § 1 ustawy 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 - zwanej dalej „KSH”), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które przeznaczono uchwałami wspólników Spółki na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy, lub na pokrycie straty?

2014.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-429/14-2/MP
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, na podstawie art. 551 § 1 ustawy 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 - zwanej dalej „KSH”), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które przeznaczono uchwałami wspólników Spółki na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy, lub na pokrycie straty?

2014.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-428/14-2/MP
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, na podstawie art. 551 § 1 ustawy 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 - zwanej dalej „KSH”), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które przeznaczono uchwałami wspólników Spółki na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy, lub na pokrycie straty?

2014.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-376/14-4/KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

2014.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-401/14-2/MR
     ∟Zyski niepodzielone (art. 24 ust. 5 pkt 1) – obowiązki płatnika

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-715/14-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2014.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-707/14/MP
     ∟Czy wartość zysków przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z lat ubiegłych, przekazanych uchwałami zwyczajnych zgromadzeń wspólników na kapitał zapasowy, na moment przekształcenia w spółkę niebędącą osobą prawną będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód z udziału w zyskach osób prawnych jako „zyski niepodzielone", o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-486/14-2/MK1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekształcenie Spółki przekształcanej w Spółkę przekształconą nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości odpowiadającej kwocie zysku Spółki przekształcanej za lata ubiegłe przekazanej na kapitał zapasowy na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku?

2014.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-301/14-4/AG
     ∟Czy w sytuacji, w której na mocy uchwał wspólników dokonano podziału całości zysku osiągniętego przez Spółkę w poszczególnych latach obrotowych, ciąży na Spółce obowiązek podatkowy, o którym stanowi art. 41 ust. 4c w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia Spółki?

2014.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-661/14-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków pieniężnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2014.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-660/14-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków pieniężnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2014.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-658/14-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków pieniężnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2014.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-657/14-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty środków pieniężnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2014.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-408/14-2/MG
     ∟Wypracowany w latach ubiegłych zysk Spółki przekazany na kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę osobową (spółkę niebędącą osobą prawną) wartość „niepodzielonych zysków” znajdujących się na kapitale zapasowym oraz rezerwowym Spółki stanowić będzie na dzień przekształcenia przychód wspólników Spółki, od którego spółka powstała w wyniku przekształcenia, jako płatnik, zobowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatek dochodowy, zgodnie z treścią art. 41 u...

2014.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-407/14-2/MG
     ∟Wypracowany w latach ubiegłych zysk spółki kapitałowej (spółki z o.o.), w której Wnioskodawca jest wspólnikiem przekazany na kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy spółki z o.o. odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (spółkę niebędącą osobą prawną) wartość „niepodzielonych zysków” znajdujących się na kapitale zapasowym oraz rezerwowym spółki kapitałowej stanowić będzie na dzień przekształcenia przychód Wnioskodawcy jako wspólnika spółki kapitałowej, od którego spółkapowstała w wyniku p...

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-144/14-2/GG
     ∟Czy w momencie przekształcenia formy prawnej Spółki z SKA w Spółce komandytowej u CRH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusza i akcjonariusza SKA, a po przekształceniu wspólnika Spółki komandytowej, powstanie przychód podatkowy z tytułu udziału w zysku osoby prawnej definiowany wartością zysku za zakończony rok przekazanego uprzednio na kapitał zapasowy SKA, a co za tym idzie czy na Spółce (jej następcy prawnym) będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego?

2014.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-462/14-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

2014.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-422/14-2/TW
     ∟Zyski niepodzielone.

2014.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-498/14-2/JK
     ∟Niepodzielone zyski.

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-218/14-2/KR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną

2014.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-365/14/EM
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-364/14/EM
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego w latach poprzednich, które zostały podzielone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych) i zostały przeniesione na kapitał zapasowy stanowić będą dla Wnioskodawczyni dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-201/14-2/KR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj