Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB5/423-561/09-4/AJ
z 19 listopada 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB5/423-561/09-4/AJ
Data
2009.11.19


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
cena
koszty uzyskania przychodów
podatek dochodowy od osób prawnych
preferencje
przychód
rozliczanie (rozliczenia)
skutki podatkowe
sprzedaż towarów


Istota interpretacji
CIT - w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towarów po preferencyjnej cenieWniosek ORD-IN 839 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7.09.2009 r. (data wpływu 17.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towarów po preferencyjnej cenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towarów po preferencyjnej cenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych pod rozpoznawalnymi markami.

Dystrybucja w Polsce oparta jest na następujących kanałach dystrybucji:

 • sprzedaż towarów dystrybutorom, którzy następnie sprzedają towary do hurtowników;
 • sprzedaż towarów bezpośrednio do siad handlowych, które dokonują sprzedaży towarów do ostatecznych konsumentów;
 • sprzedaży bezpośredniej poprzez sklep internetowy.

Spółka oraz nabywcy nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych.

W związku z dużą konkurencją na rynku produktów spożywczych Spółka stara się zintensyfikować sprzedaż produkowanych towarów poprzez zapewnienie jak najlepszej współpracy z dotychczasowymi partnerami handlowymi oraz zachęcenie do współpracy nowych, potencjalnych kontrahentów. Powyższe cele realizuje uatrakcyjniając swoją ofertę handlową przez stosowanie różnego rodzaju promocji.

Jednym z rodzajów promocji jest sprzedaż towarów Spółki lub towarów nabytych przez Spółkę po znacznie obniżonej cenie promocyjnej. Zasady i warunki sprzedaży określone będą każdorazowo w regulaminie sprzedaży a do podstawowych przyczyn stosowania obniżonej promocyjnej sprzedaży można zaliczyć sytuację, gdy:

 • możliwość zakupu określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej uwarunkowana jest zakupem przez nabywcę większej partii towaru po cenie standardowej;
 • drugi przypadek dotyczy hurtowników, którzy po przekroczeniu określonego poziomu zakupów towarów Spółki od dystrybutora uprawnieni są do nabycia bezpośrednio od Spółki towarów po obniżonej promocyjnej cenie;
 • sprzedaż w cenie promocyjnej uzasadniona jest np. wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub koniecznością sprzedaży po obniżonej cenie towaru, który nie jest rozpoznawalny na rynku, pozyskanie nowych odbiorców;
 • sprzedaży towarów niepełnowartościowych, tj. towarów, które mogą być zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem zbyte, ale których cena musi ulec zmniejszeniu, gdyż np. termin przydatności do spożycia jest skrócony, opakowanie jest uszkodzone, towar jest uszkodzony, ale możliwa jest jego sprzedaż.

Promocje te spowodowane są dużą konkurencją na rynku produktów spożywczych i potrzebą dopasowywania oferty Spółki do życzeń kontrahentów / klientów. Z tych względów, na skutek objęcia określonych towarów promocją, cena sprzedaży będzie obniżona nawet o około 99% np. do jednego grosza netto.

Spółka pragnie podkreślić, iż każdorazowa sprzedaż dokonana w ramach promocji dokumentowana będzie fakturą VAT (lub paragonem fiskalnym w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych). Poszczególne faktury (paragony) mogą równocześnie dokumentować sprzedaż produktów zarówno po cenach standardowych, jak po cenach promocyjnych. Co do zasady, towary których dotyczy promocja ujmowane będą na fakturze (paragonie) w oddzielnych pozycjach.

Czynności podejmowane przez Spółkę mające na celu zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów Spółki są uzasadnione ekonomiczne i gospodarczo.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka prawidłowo określa wysokość podstawy opodatkowania oraz dokonuje odliczenia podatku naliczonego dla celów rozliczeń podatku VAT ...
 2. Czy Spółka prawidłowo określa przychód oraz koszt uzyskania przychodu dla celów rozliczeń podatku CIT ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – w zakresie pytania oznaczonego nr 2.

Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją – w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • przychodem z odpłatnego zbycia towarów po preferencyjnej cenie jest wartość wyrażona w cenie żądanej od nabywcy pomniejszona o podatek należny, np. jeden grosz,
 • Spółka uprawniona jest do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu całego wydatku związanego z nabyciem towaru tub wytworzeniem towaru sprzedanego w cenie promocyjnej nawet w przypadku, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza przychód z tytułu sprzedaży.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – dalej: ustawy o CIT) przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka sprzedaje swoim kontrahentom towary po preferencyjnej cenie, Zatem cenę promocyjną jako cenę towaru zbywanego w ramach działalności gospodarczej, należy uznać za cenę określoną w umowie, która zgodnie z powołanym przepisem odpowiada wysokości przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy.

Znaczne obniżenie ceny wybranych produktów jest uzasadnione strategią marketingową Spółki i ma na celu zwiększenie obrotów, a co za tym idzie zwiększenie przychodów Spółki. Świadczy o tym chociażby możliwość zakupu przez kontrahenta towaru po preferencyjnej cenie, ale pod warunkiem zakupu innego towaru np. w znacznej ilości. Możliwość skorzystania z tego typu promocji może skłonić kontrahenta do zwiększenia ilości lub częstotliwości zakupów, których nie dokonywałby w przypadku braku akcji promocyjnej.

Tego typu przedsięwzięcie prowadzi nie tylko do zacieśnienia współpracy z dotychczasowymi kontrahentami, ale również daje możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi.

Ciekawa i atrakcyjna dla kontrahentów promocja ma również niebagatelne znaczenie przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów Spółki. Możliwość zakupu nowego, nieznanego na rynku produktu po preferencyjnej cenie (oczywiście po spełnieniu wymogów zawartych w regulaminie promocji) ma na celu przedstawienie informacji o tym produkcie, zaprezentowanie jego właściwości i zalet. Działania te są nakierowane na wypromowanie tego produktu, co w przyszłości procentować będzie zwiększoną sprzedażą.

Prowadzone akcje promocyjne niewątpliwie służą również stworzeniu dobrego wizerunku Spółki, prezentują ją w efektowny i ciekawy sposób. Taki pozytywny efekt jest istotny w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tak wymagającym sektorze jakim jest rynek żywnościowy. Zatem renoma wizerunek Spółki ma również wpływ na wysokość uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych przez Spółkę towarów.

Podsumowując swoje dotychczasowe rozważania Wnioskodawca podniósł, iż sprzedaż towarów po znacznie obniżonej cenie - w okolicznościach wskazanych w regulaminie promocji - jest gospodarczo ekonomicznie uzasadniona. Jest to element strategii marketingowej Spółki i prowadzi, poprzez promocję nowych towarów, zacieśnienie współpracy z kontrahentami, nawiązanie nowych kontaktów handlowych i umocnienie pozycji Spółki na rynku produktów żywnościowych, do zwiększenia wolumenu sprzedaży. Zatem, sprzedaż towarów po preferencyjnej cenie, zmierza do osiągnięcia gospodarczego zysku niewątpliwie przynosi korzyści Spółce jak i Skarbowi Państwa.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, Spółka postępuje prawidłowo rozpoznając przychód podatkowy w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze. Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka przywołała orzeczenia organów podatkowych:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 marca 2008 r., nr lP-PB3-423-60/08-3/JG oraz
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r., nr lLPB3/423-132/09-5/EK.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Konsekwentnie, wydatek jest traktowany jako koszt podatkowy jeżeli:

 • pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z przychodem podatkowym,
 • nie jest wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka, w toku prowadzonej działalności, ponosi koszty na zakup towarów lub usług, które są wykorzystywane w procesie produkcji wyrobów sprzedawanych przez Spółkę. Spółka nabywa również gotowe towary, które sprzedaje w ramach promocji. Zarówno produkty wytworzone przez Spółkę, jaki nabyte przez nią, są następnie sprzedawane kontrahentom Spółki. Powyższa działalność stanowi podstawowe źródło przychodów Wnioskodawcy.

Nie ulega zatem wątpliwości, że wskazane powyżej koszty są ponoszone w celu osiągnięcia przez Spółkę przychodów. Także w przypadku sprzedaży promocyjnej, koszty te mają związek z osiąganym przez Wnioskodawcę przychodem (jak wskazano wcześniej, Spółka rozpoznaje przychody z tytułu sprzedaży promocyjnej).

Zdaniem Spółki, z uwagi, że prowadzone akcje promocyjne realizowane są wyłącznie w celu zwiększenia, zintensyfikowania sprzedaży produkowanych towarów poprzez zapewnienie jak najlepszej współpracy z dotychczasowymi partnerami handlowymi oraz zachęcenie do współpracy nowych, potencjalnych kontrahentów, nie ulega wątpliwości, że związane z nimi wydatki powinny być uznane za wydatki ponoszone w celu uzyskanie przychodu.

Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje ograniczeń możliwości uznania poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodów z tej przyczyny, że podatnik uzyskuje przychody ze sprzedaży promocyjnej.

Konsekwentnie, Spółce przysługuje prawo do traktowania wydatków związanych ze sprzedażą promocyjną, jako kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Innymi słowy, Spółka może uznać za koszty podatkowe wszystkie opisane powyżej wydatki (z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wnioskodawca podkreślił, że przedstawione przez Spółkę w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodu znajduje potwierdzenie m.in. w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-81/09-3/MC z dnia 8 kwietnia 2009 r., ILPB3/423-79/09-2/KS z dnia 8 kwietnia 2009 r., lLPB3/423-132/09-4/EK z dnia 29 kwietnia 2009 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Jednocześnie na uwagę zasługuje okoliczność, iż pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia poszczególnych kosztów do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj