Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB3/423-438/09-3/ER
z 28 września 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB3/423-438/09-3/ER
Data
2009.09.28


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku --> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Zasięg terytorialny

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Pobór podatku --> Osoby prawne jako płatnicy

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku --> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów


Słowa kluczowe
Królestwo Niderlandów
odsetki
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
zryczałtowany podatek dochodowy


Istota interpretacji
odsetki wypłacone na rzecz Agenta - nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie jest on ich właścicielem. Spółka będzie mogła jednak zastosować w momencie wypłaty (art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, preferencyjną stawkę podatkową wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a państwem rezydencji podatkowej podmiotu uprawnionego, uzyskującego przychód z tytułu odsetek, a więc poszczególnych spółek z grupy, które biorą udział w systemie Cash pooling.Wniosek ORD-IN 893 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2009r. (data wpływu 10.07.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek wypłacanych spółce mającej siedzibę w Holandii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.07.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek wypłacanych spółce mającej siedzibę w Holandii

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. - wcześniej F. Sp. z o.o. (dalej jako „Wnioskodawca”) planuje zawrzeć z Bankiem w W. (dalej jako Bank) umowę „Agreement for keeping bank accounts in the cash pool system”/„Umowa prowadzenia rachunków w systemie cash pool (dalej jako „Umowa”), zgodnie z którą Bank, jako instytucja specjalizująca się w świadczeniu usług z sektora finansowego, zobowiąże się wykonywać usługi zarządzania płynnością finansową (Cash pool) na rzecz podmiotów z grupy F. (dalej jako „grupa F”), które do Umowy przystąpią (dalej jako „Spólki” bądź „Uczestnicy” — przy czym pierwotnie do Umowy przystąpią S Sp. z o.o. oraz T (Holding) B.V. Usługi Banku będą umożliwiały bardziej efektywne wykorzystanie wolnych środków gotówkowych / bardziej efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi Uczestników, poprawę płynności finansowej oraz zredukowanie kosztów związanych z jej zarządzaniem.

Zgodnie z Umową usługa świadczona przez Bank opierać się będzie na następujących założeniach:

 1. Uczestnicy będą posiadać w Banku (podmiocie z nimi niepowiązanym bieżące rachunki bankowe (Rachunki Główne);
 2. Jedna ze spółek, tj. F. (Holding) B.V. (dalej „Agent”) będzie posiadaczem zarówno Rachunku Głównego jak i Rachunku Pomocniczego, przeznaczonego jedynie do realizacji transakcji zarządzania płynnością finansowa;
 3. Transakcje cash pool realizowane będą na Rachunkach Głównych Spółek;
 4. Na koniec każdego dnia roboczego Bank będzie dokonywać:
  a) ustalenia salda każdego Uczestnika;
  b) zsumowania wszystkich sald dodatnich i zsumowania wszystkich sald ujemnych oraz ustalenia, która z tych sum jest niższa, a która wyższa w wartościach bezwzględnych;
  c) w przypadku gdy:
  - suma sald dodatnich i ujemnych będzie mieć wartość ujemną - transferu środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej powyższej sumie z Rachunku Głównego Agenta na Rachunek Pomocniczy Agenta;
  - suma sald dodatnich i ujemnych będzie mieć wartość dodatnią - transferu środków pieniężnych w jej wysokości z Rachunku Pomocniczego Agenta na Rachunek Główny Agenta;
 5. Na koniec każdego dnia roboczego:
  a) Agent będzie spłacać z Rachunku Pomocniczego zobowiązania Spółek, których konta wykażą salda ujemne. W konsekwencji, Agent wejdzie w prawa Banku i stanie się wierzycielem tych Spółek;
  b) Spółki, których konta wykażą salda dodatnie, będą spłacać zobowiązania Agenta względem Banku, w związku z czym staną się wierzycielami Agenta;
 6. Tym samym, na koniec dnia roboczego, salda na Rachunkach Głównych Spółek będą równe zeru;
 7. Na bazie dziennej Agent będzie dokonywał kalkulacji i alokacji odsetek, które rozliczane będą na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Uczestnikami;
 8. Za realizację Umowy Bank będzie pobierać od każdego Uczestnika prowizję za usługi zarządzania płynnością finansową wykonane na rzecz Spółek (w tym od Wnioskodawcy).

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi o dokonanie klasyfikacji statystycznej wyżej opisanej usługi.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi o dokonanie klasyfikacji statystycznej wyżej opisanej usługi.

Zgodnie z uzyskaną opinią z 14 kwietnia 2009 r. (znak .........66/2009, dalej „Klasyfikacja”), powyżej opisaną usługę należy traktować jako usługę kompleksowego zarządzania płynnością finansową, mieszczącą się w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej „PKWIU”);

 • PKWIU 64.99.19 - tj. „Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r.;
 • PKWIU 65.23.10 — tj. „Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno — rentowych”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r.;
 • PKWIU 65.23.10 — tj. „Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r.

Dodatkowo, zgodnie ze wspomnianą Klasyfikacją, Wnioskodawca — w związku z Umową — nie będzie świadczyć jednocześnie żadnych usług na rzecz Banku ani pozostałych Spółek. Urząd Statystyczny odniósł się również do działalności Agenta, który zgodnie z Klasyfikacją, kalkulując i alokując odsetki, nie będzie świadczyć żadnej usługi na rzecz Banku, ani pozostałych Spółek.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, Wnioskodawca nie będzie świadczył jakiejkolwiek usługi i nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług (dalej „VAT”) z tego tytułu... (art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT, dalej „ustawa o VAT” i odpowiednio „VAT” Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535)
 2. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym opisana usługa cash pool, która będzie świadczona przez Bank na rzecz Wnioskodawcy, nie będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej „pcc”)... (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, dalej „ustawa o pcc” i odpowiednio „pcc”, t .j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450)
 3. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym odsetki, które będą wypłacane w ramach Umowy przez Wnioskodawcę, nie będą podlegały w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „pdop”)... (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej : „ustawa o pdop” i odpowiednio „pdop”, t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)
 4. Czy odsetki wypłacane na rzecz Agenta nie będą podlegały zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych (dalej „podatek u źródła”) w Polsce... (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 oraz art. 11 Konwencji z 13 lutego 2002 r. między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, dalej „Konwencja”, t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120).

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 4. W przedmiocie pozostałych pytań wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Zdaniem wnioskodawcy (ad. do pytania nr 4):

Mając na względzie właściwe regulacje prawne oraz otrzymaną oficjalną Klasyfikację usług wykonywanych na podstawie Umowy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu u źródła w Polsce.

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy o pdop, podatek u źródła z tytułu przychodów z odsetek uzyskanych na terytorium Polski przez podatników nieposiadających siedziby lub zarządu w Polsce, wynosi 20% chyba, że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej. Jednocześnie, na podstawie art. 25 ust 1 ustawy o pdop, warunkiem zastosowania bardziej korzystnej stawki podatkowej wynikającej ze wspomnianych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest posiadanie ważnego certyfikatu rezydencji beneficjenta odsetek.

Jak wspomniano w stanie faktycznym, po ustaleniu sald Uczestników, na koniec każdego dnia roboczego Agent będzie spłacać z Rachunku Pomocniczego zowiązania Spółek, których rachunki wykażą salda ujemne (a Spółki, których rachunki wykażę salda dodatnie, będą spłacać zobowiązania Agenta Banku).

Spółka podkreśla, że w przypadku powstania sald ujemnych, faktycznie będzie dochodziło do korzystania ze środków finansowych Banku (tj. Bank faktycznie będzie finansował Spółki biorące udział w strukturze Cash poolingu). Ponadto, odpłatność za ww. finansowanie w ramach kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową zostanie uwzględniona przez Bank w tzw. prowizji należnej od Spółek na podstawie Umowy. Biorąc pod uwagę powyższe, należy dojść do wniosku, że w przypadku Umowy będzie mieli do czynienia z finansowaniem Spółek przez Bank w ramach szerszej usługi bankowej — kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową.

Następnie finansowanie Spółek przez Bank będzie „spłacane” Bankowi przez Agenta (poprzez uzupełnienie sald ujemnych). W efekcie więc, Spółki w ramach usług świadczonych przez Bank będą, również pośrednio finansowane przez Bank, a po spłacie zobowiązań wobec Banku wynikających z finansowania Spółek, Agent będzie wchodził w prawa Banku i stawał się wierzycielem Spółek, których rachunki wykazywały salda ujemne. W związku ze wspomnianym przejęciem uprawnień Banku, Agent — co należy podkreślić — będzie brał na siebie ryzyko związane z ww. finansowaniem pozostałych Spółek (tj. będzie pokrywał z własnych środków I zadłużenia w rachunku zobowiązań innych Spółek.

Ponadto, to Agent będzie dokonywał kalkulacji i alokacji odsetek.

Mając powyższe na uwadze, należy dojść do wniosku, że podmiotem faktycznie upoważnionym do odsetek na podstawie Umowy będzie stawał się właśnie Agent. Z uwagi na fakt, iż jego siedziba mieści się w Holandii, zastosowanie powinny znaleźć - zdaniem Spółki - postanowienia Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu „Konwencja”.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Konwencji, odsetki, które powstają w jednym państwie (tu: Polska) i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania i siedzibę w drugim państwie (tu: Holandia), mogą być także opodatkowane w Polsce. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Konwencji, stawka podatku u źródła pobieranego od odsetek wypłacanych z Polski do Holandii wynosi 5%.

Natomiast zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 lit. c Konwencji, bez względu na powyższe, odsetki podlegają opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkaniaIsiedziby otrzymującego odsetki (tu: w Holandii), jeżeli:

 • odbiorca ten jest osobą uprawnioną do odsetek i;
 • takie odsetki są wypłacane w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Agent jest spółką holenderską i jak wskazano powyżej, zdaniem Spółki to on będzie faktycznie uprawniony do otrzymywania odsetek na podstawie Umowy, w konsekwencji, pierwszy z dwóch powyższych warunków zastosowania zwolnienia z podatku u źródła zostanie spełniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, 654 ze zm.), podatnicy jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Zgodnie art. 26 ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski, przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby ani zarządu, przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% tych przychodów. Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) odsetki, które powstają w Polsce i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Holandii, mogą być opodatkowane w Holandii. Jednakże, w myśl art. 11 ust. 2 umowy polsko -holenderskiej, takie odsetki mogą być także opodatkowane w Polsce i zgodnie z polskim ustawodawstwem, lecz jeżeli osoba uprawniona do odsetek (odbiorca) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Holandii podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 % kwoty brutto tych odsetek. Zastosowanie 5 % stawki podatku będzie możliwe pod warunkiem, że osoba uprawniona do odsetek, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Holandii, nie prowadzi w Polsce działalności poprzez położony tu zakład lub stałą placówkę (art. 11 ust. 6 umowy polsko -holenderskiej).

Zgodnie zaś z art. 11 ust. 5 umowy polsko - holenderskiej, określenie „odsetki” oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką, lecz niedających prawa do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z państwowych papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu tego artykułu.

Na mocy art. 11 ust. 3 lit. c umowy polsko-holenderskiej odsetki, o których mowa w ust.1 tego artykułu, bez względu na postanowienia ust. 2, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, w którym odbiorca odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, jeżeli odbiorca jest osobą uprawnioną do odsetek (jest właścicielem odsetek) (...).

Analiza postanowień art. 11 ust. 1, 2 i 3 umowy polsko-holenderskiej prowadzi do wniosku, że odsetki będą podlegały opodatkowaniu 5 % stawką w państwie, w którym powstają tj. w rozpatrywanej sprawie w Polsce, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: odsetki, które powstają w Polsce są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Holandii, odbiorca odsetek jest osobą uprawnioną do odsetek.

Należy przy tym zwrócić uwagę na tekst Modelowej Konwencji stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD wynika, iż postanowienia umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dotyczącym odsetek mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy – osoby uprawnionej („beneficial owner”), czyli jest podmiotem, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru.

Co do zasady, w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest na rzecz pośrednika będącego rezydentem określonego państwa, który następnie przekazuje tę płatność ostatecznemu odbiorcy, państwo w którym powstaje dana płatność nie jest zobowiązane do zastosowania wobec tego pośrednika postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Byłoby to bowiem sprzeczne z przedmiotem i celem Konwencji, gdyby państwo źródła przyznawało obniżkę lub zwolnienie od podatku tylko z tego powodu, że bezpośredni odbiorca dochodu ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie.

Cash pooling jest formą zarządzania finansami stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej (holdingu) lub podmioty powiązane ekonomicznie w inny sposób, która polega na koncentrowaniu środków z jednostkowych rachunków (sald) poszczególnych jednostek (rachunków uczestników) – na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny, docelowy) i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą.

Prawo cywilne – w części zobowiązaniowej – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy, stąd umowa cash poolingu pozostaje na gruncie polskiego prawa umowa nienazwaną. Mając natomiast na uwadze charakter i sposób funkcjonowania cash poolingu można stwierdzić, iż jest to transakcja zarządzania funduszami w grupie, której celem jest zapewnienie maksymalnych korzyści finansowych i minimalnych strat finansowych.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na koniec każdego dnia roboczego Agent będzie spłacać z Rachunku Pomocniczego zobowiązania Spółek, których konta wykażą salda ujemne. W konsekwencji, Agent wejdzie w prawa Banku i stanie się wierzycielem tych Spółek. Spółki, których konta wykażą salda dodatnie, będą spłacać zobowiązania Agenta względem Banku, w związku z czym staną się wierzycielami Agenta. Tym samym, na koniec dnia roboczego, salda na Rachunkach Głównych Spółek będą równe zeru. Na bazie dziennej Agent będzie dokonywał kalkulacji i alokacji odsetek, które rozliczane będą na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Uczestnikami.

Z powyższego nie wynika, jak twierdzi Spółka, iż właścicielem odsetek jest Agent. Co prawda środki finansowe do poszczególnych spółek uczestniczących w umowie cash poolingu przekazywane są za pomocą rachunku Agenta jednak sam fakt fizycznego przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami uczestników umowy cash poolingu i rachunkiem docelowym Agenta nie powoduje, iż Agent staje się osobą uprawnioną. Agent jest jedynie ekonomicznym dysponentem odsetek, dlatego podmiotem uprawnionym (właścicielem należności odsetkowej) do odsetek pozostaje inny uczestnik umowy cash poolingu przekazujący nadwyżkę środków, a nie jak twierdzi Spółka, F. B.V.

Należy zwrócić uwagę, iż fakt bycia rezydentem określonego państwa i otrzymania płatności nie jest wystarczającym warunkiem do skorzystania z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy prawo do dysponowania dochodem ma ograniczony charakter. Oznacza to, iż postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podmiotów będących faktycznymi odbiorcami odsetek.

Błędem jest utożsamianie, jak czyni to Spółka, właściciela odsetek wyłącznie z podmiotem dysponującym roszczeniem o ich wypłatę i posiadającym prawo do dysponowania nimi. Jak wcześniej wspomniano, status osoby uprawnionej przysługuje ekonomicznemu właścicielowi udostępnionego kapitału, (a nie ekonomicznemu dysponentowi samych odsetek).

Uprawnionym właścicielem może być podmiot posiadający prawo do kapitału, z tytułu którego udostępnienia należne będą odsetki, jak i prawo do gospodarowania tymi odsetkami, jako ich właściciel, a nie podmiot posiadający prawo tylko do dysponowania nimi.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż 5 % stawka podatku od odsetek wynikająca z przepisów polsko – holenderskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, znajdzie zastosowanie jedynie w odniesieniu do podmiotów będących faktycznymi odbiorcami odsetek. Warunkiem zastosowania obniżonej stawki podatkowej jest bowiem, aby podmiot otrzymujący odsetki był ich właścicielem.

Agent będzie rzeczywistym odbiorcą odsetek (właścicielem) tylko w przypadku, gdy będzie spełniał warunki wynikające z umowy, tj. będzie mu przysługiwał, proporcjonalny do wielkości, salda na jego rachunku, udział w należności odsetkowej. Wtedy znajdzie zastosowanie art. 11 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Królestwem Niderlandów. Wówczas Spółka będzie zobowiązana do pobrania podatku od wypłaconych odsetek z możliwością zastosowaniem obniżonej 5% stawki podatku określonej w Umowie (przy spełnieniu warunku określonego przepisem art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Odrębną kwestią dotyczącą Agenta jest rola zarządzającego całym systemem. Z tej racji otrzymywane przez Agenta środki pieniężne, podlegające następnie stosownej alokacji, nie będą stanowiły jego należności sensu stricto, gdyż jego funkcja w tym momencie sprowadza się do pośredniczenia w podziale tych środków.

Reasumując, odsetki wypłacone na rzecz Agenta - nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie jest on ich właścicielem. Spółka będzie mogła jednak zastosować w momencie wypłaty (art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, preferencyjną stawkę podatkową wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a państwem rezydencji podatkowej podmiotu uprawnionego, uzyskującego przychód z tytułu odsetek, a więc poszczególnych spółek z grupy, które biorą udział w systemie Cash pooling.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj