Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP2/443-62/08/JK
z 2 kwietnia 2008 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPP2/443-62/08/JK
Data
2008.04.02Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw --> Drobni przedsiębiorcy


Słowa kluczowe
działalność kulturalna
usługi związane z kulturą
zwolnienia podmiotowe
zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
zwolnienia przedmiotowe
zwolnienia z podatku od towarów i usług


Istota interpretacji
Rejestracja w systemie VAT po przekroczeniu obrotów 50.000,00 zł dotyczących sprzedaży opodatkowanej, niezależnie od wielkości uzyskanej sprzedaży zwolnionej.Wniosek ORD-IN 806 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 3, 17 i 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Muzeum prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1993 r. Sprzedawane są bilety wstępu (opodatkowane stawką 7%), przy czym roczna wartość przychodów uzyskiwanych z tego tytułu w żadnym roku nie przekroczyła kwoty 5.000 zł i dlatego Muzeum korzystało dotychczas ze zwolnienia podmiotowego. W roku 2008 przychody z tytułu sprzedaży biletów także nie powinny przekroczyć tej kwoty. Prowadzona jest również inna działalność muzealna zwolniona z VAT. Muzeum podpisało umowę, na mocy której wykonuje w bieżącym roku dodatkowo usługi zwolnione z opodatkowania, klasyfikowane przez GUS jako PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków”. Przychody z tego tytułu w roku 2008 wyniosą 50.000 zł. Wskazaną klasyfikację usługi Muzeum podało w oparciu o uzyskaną odpowiedź z Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy Wnioskodawca będzie musiał dokonać rejestracji w systemie VAT jeżeli w roku 2008 wartość sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej osiągnie opisane powyżej wartości...


Zdaniem Wnioskodawcy może on skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W myśl art. 113 ust. 2 ustawy do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. W rozumieniu ust. 5 tego samego przepisu jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę.(…..).

Z przedstawionego opisu wynika, że Muzeum uzyskuje obrót z tytułu sprzedaży biletów wstępu, co opodatkowane jest stawką podatku w wysokości 7% (poz. 157 załącznika numer 3 do ustawy). Dodatkowo w roku 2008 wykonywane będą usługi ochrony zabytków - zwolnione z opodatkowania (poz. 11 załącznika numer 4 do ustawy), których wartość wyniesie 50.000 zł.

Analiza powołanych regulacji prawnych wskazuje, iż niezależnie od wielkości dokonywanej sprzedaży zwolnionej (nawet jeżeli przekroczy ona 50.000 zł) Wnioskodawca nie ma obowiązku rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług do momentu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej (sprzedaż biletów wstępu lub inna) w ciągu roku przekroczy kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj