Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP5/443-61/12-4/PG
z 7 marca 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2012 r. (data wpływu 10 grudnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2013 r. (data wpływu 4 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zakładu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i formy udokumentowania jego sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zakładu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i formy udokumentowania jego sprzedaży. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 lutego 2013 r. (data wpływu 4 marca 2013 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej także Spółką) zajmuje się sprzedażą towarów prezentowych m.in.: kart pocztowych, toreb do pakowania, kalendarzy, zabawek, kubków, kufli. Prowadzi również sieć własnych sklepów w centrach handlowych (na dzień złożenia wniosku 16 punktów) pod marką „K.”. Spółka dokonuje odsprzedaży zakupionych towarów bądź organizuje produkcję własnych wyrobów. W ramach struktury organizacyjnej funkcjonuje studio graficzne. Produkcja natomiast jest zlecana kontrahentom zewnętrznym. Jedyną wewnętrzną jednostką, która zajmuje się bezpośrednio produkcją jest zakład zlokalizowany (…). W zakładzie dokonuje się obecnie dekorowania ceramiki (kubków) i szkła (kufle). Wcześniej dekorowano: kieliszki, świece, popielniczki, nocniki. Kubki i kufle są kupowane w kraju lub za granicą; w zakładzie dokonuje się naklejania kalki i wypalania w piecu. Wyprodukowane - ozdobione kubki i szkło są przewożone do centralnego magazynu firmy, znajdującego się w siedzibie firmy, z którego następuje dystrybucja do własnych sklepów i odbiorców zewnętrznych (sieci handlowych, hurtowni, sklepów). W centrali spółki są wystawiane dokumenty sprzedaży bądź dokumenty przesunięć międzymagazynowych do własnych sklepów, natomiast w zakładzie są wystawiane dokumenty przesunięć towaru z magazynu zakładu do magazynu centralnego.

Zakład znajduje się w odrębnej lokalizacji, zawarta jest umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na działalność zakładu. Zakład pełni funkcje produkcyjne. Zakład posiada swoich pracowników przypisanych wyłącznie do wykonywania zadań w zakresie produkcji, magazynowania, zakupów, obsługi administracyjnej, związanej z tym zakładem.

Dla zakładu nie jest sporządzany odrębny bilans. System księgowy stosowany przez Zainteresowanego umożliwia przyporządkowanie do działalności zakładu związanych z nią kosztów, gdyż prowadzona jest ewidencja kosztów wg miejsc ich powstawania. System ten umożliwia też uzyskiwanie dla wewnętrznych celów zarządczych precyzyjnych informacji o osiąganych przychodach na wyrobach wyprodukowanych przez zakład. W zakładzie ewidencjonowana jest gospodarka magazynowa, poprzez wprowadzanie do systemu księgowego zakupu materiałów, wydawania do produkcji materiałów i półproduktów, przyjmowania z produkcji wyrobów (dokumenty Zlecenia Przerobów) oraz dokumentowanie przesunięć towarów z magazynu zakładu do magazynu centralnego.

W związku z działaniami mającymi na celu poprawę kondycji Wnioskodawcy, ze względów organizacyjnych oraz w celu redukcji kosztów związanych z wytwarzaniem produktów, Zarząd przedsiębiorstwa chce skupić się na działalności handlowej i zlecaniu produkcji kontrahentom zewnętrznym, bez angażowania środków i czasu w zajmowanie się bezpośrednio sprawami produkcyjnymi. Zamierza sprzedać całość zakładu: środki trwałe (maszyny, wyposażenie, nakłady w wynajmowane pomieszczenia), zapasy znajdujące się w magazynie zakładu, sprzęt komputerowy, narzędzia, wyposażenie biurowe, wszelkie inne przedmioty związane z prowadzeniem przez zakład działalności produkcyjnej; dokonać cesji zawartych umów: na dostawę energii, gazu, wody, linii telefonicznej, najmu, umowy leasingu maszyny poligraficznej, dokonać przekazania zatrudnionych w zakładzie pracowników w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (nabywca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy), zobowiązania związane z działalnością. Z dniem sprzedaży nabywca zakładu rozpocznie działalność gospodarczą w takim samym zakresie i przy pomocy tych samych środków materialnych (środki trwałe, wyposażenie, narzędzia) oraz zatrudniając tych samych pracowników.

W piśmie z dnia 28 lutego 2013 r. (data wpływu 4 marca 2013 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, że zakład produkcyjny jest wyodrębniony w przedsiębiorstwie:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej. Stanowi wyodrębniony zespół składników materialnych: środków trwałych, wyposażenia, zapasów oraz zobowiązań. Składniki te są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych: produkcji - w tym okresie dekoracji kubków ceramicznych oraz kufli. Zakład jest jedyną wewnętrzną jednostką, która zajmuje się bezpośrednio produkcją i znajduje się w wyodrębnionej lokalizacji. Zakład z chwilą sprzedaży może rozpocząć samodzielną działalność, realizując te same zadania, co dotychczas.
 • na płaszczyźnie finansowej. Z uzyskiwanych dla wewnętrznych celów zarządczych precyzyjnych informacji o osiąganych przychodach na wyrobach wyprodukowanych przez zakład wynika, że działalność zakładu jest dochodowa, co pozwala na prowadzenie samodzielnej działalności. Osiągany na uzyskanych ze sprzedaży produktów dochód pokryje koszty zatrudnienia pracowników i funkcjonowania zakładu. Możliwe jest określenie wyniku finansowego zakładu. Jednostka może wyodrębnić z prowadzonej ewidencji przychody i koszty zakładu. Może też przypisać zobowiązania na podstawie konkretnych dokumentów. Natomiast należności może wyodrębnić poprzez wydzielenie z wystawionych faktur sprzedaży (na których mogą znajdować się wszystkie oferowane przez Spółkę produkty) należności za towary produkowane przez zakład.

Przedmiotowy zakład może podjąć samodzielną działalność, znajduje się w odrębnej lokalizacji, zawarta jest umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na działalność zakładu. Zakład posiada swoich pracowników przypisanych wyłącznie do wykonywania zadań w zakresie produkcji, magazynowania, zakupów, obsługi administracyjnej, związanej z tym zakładem. Już teraz zakład jest najbardziej wyodrębnioną jednostką Spółki i prowadzi różną od pozostałej działalność.

Przedmiotem zbycia będą wszystkie składniki materialne i niematerialne, stanowiące majątek wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, środki trwałe (maszyny, wyposażenie, nakłady w wynajmowane pomieszczenia), zapasy znajdujące się w magazynie zakładu, sprzęt komputerowy, narzędzia, wyposażenie biurowe, wszelkie inne przedmioty związane z prowadzeniem przez zakład działalności produkcyjnej. Wnioskodawca dokona cesji zawartych umów: na dostawę energii, gazu, wody, linii telefonicznej, najmu, umowy leasingu maszyny poligraficznej, dokona przekazania zatrudnionych w zakładzie pracowników w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (nabywca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy), zobowiązań związanych z działalnością. Z dniem sprzedaży nabywca zakładu rozpocznie działalność gospodarczą w takim samym zakresie i przy pomocy tych samych środków materialnych (środki trwałe, wyposażenie, narzędzia) oraz zatrudniając tych samych pracowników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy zakład produkcyjny, który zostanie przez Spółkę sprzedany stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 2. Czy w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla udokumentowania tej transakcji nie jest konieczne wystawienie faktury VAT i Spółka może wystawić notę obciążeniową z określeniem jednej pozycji „sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa”?

Zdaniem Wnioskodawcy, zakład, który ma zostać sprzedany stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Stosownie do treści art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT zorganizowana część przedsiębiorstwa, to:

 1. zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten musi być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki zespołu muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zakład, który ma być przedmiotem sprzedaży stanowi wyodrębniony w przedsiębiorstwie Zainteresowanego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Potwierdza to istnienie możliwości rozpoczęcia samodzielnej działalności przez zakład - bez żadnych dodatkowych działań - już w momencie zakupu przez nabywcę. Składniki te, to m.in. środki trwałe, wyposażenie, narzędzia, zapasy, pracownicy, zobowiązania.

Zdaniem Spółki również warunek organizacyjnego wyodrębnienia działalności produkcyjnej w ramach istniejącego przedsiębiorstwa należy uznać za spełniony. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że powinno być możliwe przypisanie wszystkich składników materialnych i niematerialnych (w tym również pracowników) do działalności prowadzonej przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa, działalność ta powinna być wydzielona organizacyjnie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zakład znajduje się w odrębnej lokalizacji, do której są przypisane umowy: najmu i dostaw mediów.

W związku z działalnością zakładu zaciągane są zobowiązania dotyczące wyłącznie zakładu i można mu przypisać precyzyjnie przychód osiągnięty na wyprodukowanych przez zakład wyrobach.

W przypadku uznania sprzedaży zakładu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o VAT do transakcji tej nie stosuje się przepisów Ustawy o VAT, w związku z tym Zainteresowany może udokumentować sprzedaż zakładu notą obciążeniową, określając treść noty jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Strony podpiszą umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 751 § 1 k.c. w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. W myśl zapisu zawartego w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem, z powyższych przepisów wynika, że generalnie każda odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te - chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług - nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy wskazując, iż jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą towarów prezentowych m.in.: kart pocztowych, toreb do pakowania, kalendarzy, zabawek, kubków, kufli. Prowadzi również sieć własnych sklepów w centrach handlowych (na dzień złożenia wniosku 16 punktów) pod marką „K.”. Zainteresowany dokonuje odsprzedaży zakupionych towarów bądź organizuje produkcję własnych wyrobów. W ramach struktury organizacyjnej funkcjonuje studio graficzne. Produkcja natomiast jest zlecana kontrahentom zewnętrznym. Jedyną wewnętrzną jednostką, która zajmuje się bezpośrednio produkcją jest zakład zlokalizowany (…). W zakładzie tym dokonuje się obecnie dekorowania ceramiki (kubków) i szkła (kufle). Wcześniej dekorowano: kieliszki, świece, popielniczki, nocniki. Kubki i kufle są kupowane w kraju lub za granicą; w zakładzie dokonuje się naklejania kalki i wypalania w piecu. Wyprodukowane - ozdobione kubki i szkło są przewożone do centralnego magazynu firmy, znajdującego się w siedzibie firmy, z którego następuje dystrybucja do własnych sklepów i odbiorców zewnętrznych (sieci handlowych, hurtowni, sklepów). W centrali spółki są wystawiane dokumenty sprzedaży bądź dokumenty przesunięć międzymagazynowych do własnych sklepów, natomiast w zakładzie są wystawiane dokumenty przesunięć towaru z magazynu zakładu do magazynu centralnego.

Zakład znajduje się w odrębnej lokalizacji, zawarta jest umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na działalność zakładu. Zakład pełni funkcje produkcyjne. Zakład posiada swoich pracowników przypisanych wyłącznie do wykonywania zadań w zakresie produkcji, magazynowania, zakupów, obsługi administracyjnej, związanej z tym zakładem.

Dla zakładu nie jest sporządzany odrębny bilans. System księgowy stosowany przez Zainteresowanego umożliwia przyporządkowanie do działalności zakładu związanych z nią kosztów, gdyż prowadzona jest ewidencja kosztów wg miejsc ich powstawania. System ten umożliwia też uzyskiwanie dla wewnętrznych celów zarządczych precyzyjnych informacji o osiąganych przychodach na wyrobach wyprodukowanych przez zakład. W zakładzie ewidencjonowana jest gospodarka magazynowa, poprzez wprowadzanie do systemu księgowego zakupu materiałów, wydawania do produkcji materiałów i półproduktów, przyjmowania z produkcji wyrobów (dokumenty Zlecenia Przerobów) oraz dokumentowanie przesunięć towarów z magazynu zakładu do magazynu centralnego.

Wnioskodawca zamierza sprzedać całość zakładu: środki trwałe (maszyny, wyposażenie, nakłady w wynajmowane pomieszczenia), zapasy znajdujące się w magazynie zakładu, sprzęt komputerowy, narzędzia, wyposażenie biurowe, wszelkie inne przedmioty związane z prowadzeniem przez zakład działalności produkcyjnej; dokonać cesji zawartych umów: na dostawę energii, gazu, wody, linii telefonicznej, najmu, umowy leasingu maszyny poligraficznej, dokonać przekazania zatrudnionych w zakładzie pracowników w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (nabywca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy), zobowiązania związane z działalnością. Z dniem sprzedaży nabywca zakładu rozpocznie działalność gospodarczą w takim samym zakresie i przy pomocy tych samych środków materialnych (środki trwałe, wyposażenie, narzędzia) oraz zatrudniając tych samych pracowników. Przedmiotem zbycia będą wszystkie składniki materialne i niematerialne stanowiące majątek wyodrębnionej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, Wnioskodawca oświadczył, iż zakład produkcyjny, o którym mowa we wniosku, jest wyodrębniony w przedsiębiorstwie:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej,
 • na płaszczyźnie finansowej.

Przedmiotowy zakład może podjąć samodzielną działalność, znajduje się w odrębnej lokalizacji, zawarta jest umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na działalność zakładu. Zakład posiada swoich pracowników przypisanych wyłącznie do wykonywania zadań w zakresie produkcji, magazynowania, zakupów, obsługi administracyjnej, związanej z tym zakładem. Już teraz zakład jest najbardziej wyodrębnioną jednostką Spółki i prowadzi różną od pozostałej działalność.

Biorąc pod uwagę powyższy opis sprawy w powiązaniu z powołanymi przepisami należy stwierdzić, iż zakład, który Zainteresowany chce sprzedać, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Majątek, który zostanie sprzedany pozwoli na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez przyszłego nabywcę. Jak wskazał Wnioskodawca zamierza on:

 • sprzedać całość zakładu w skład którego wchodzą: środki trwałe (maszyny, wyposażenie, nakłady w wynajmowane pomieszczenia), zapasy znajdujące się w magazynie zakładu, sprzęt komputerowy, narzędzia, wyposażenie biurowe, wszelkie inne przedmioty związane z prowadzeniem przez zakład działalności produkcyjnej;
 • dokonać cesji zawartych umów: na dostawę energii, gazu, wody, linii telefonicznej, najmu, umowy leasingu maszyny poligraficznej;
 • dokonać przekazania zatrudnionych w zakładzie pracowników w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (nabywca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy), zobowiązania związane z działalnością.

Ponadto, jak wynika z opisu sprawy, system księgowy stosowany przez Zainteresowanego umożliwia przyporządkowanie do działalności zakładu związanych z nim kosztów, gdyż powadzona jest ewidencja kosztów wg miejsc ich powstawania. System ten umożliwia także uzyskiwanie precyzyjnych informacji o osiąganych przychodach na wyrobach wyprodukowanych przez zakład. Jak wskazał Zainteresowany, możliwe jest również przypisanie należności i zobowiązań oraz określenie wyniku finansowego zakładu.

Dodatkowo, zakład produkcyjny stanowi wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym: środków trwałych, wyposażenia, zapasów oraz zobowiązań, przy pomocy których możliwe jest prowadzenie samodzielnej działalności. Zatem, przedmiotowy zakład stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębniony w przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej oraz finansowej.

W świetle powyższego tut. Organ stwierdza, że wszystkie ww. elementy będą się składać w funkcjonalną całość. Elementy te w sensie funkcjonalnym, finansowym oraz organizacyjnym będą stanowić pewien zespół służący realizacji określonych zadań gospodarczych.

Reasumując, zakład produkcyjny, który zostanie przez Zainteresowanego sprzedany stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Pod pojęciem sprzedaży, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów, i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że mimo, iż sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów (dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania jak właściciel zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy), a zatem - co do zasady - powinno być czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), to czynność ta jest wyłączona spod jej działania na podstawie regulacji zawartej w art. 6 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji sprzedaż przez Wnioskodawcę zakładu, o którym mowa we wniosku, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym będzie wyłączona od opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Z kolei, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Jak wynika z przytoczonych przepisów fakturę VAT wystawia podatnik w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji należy przyjąć, iż czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dokumentuje się zwykłymi rachunkami, notami księgowymi lub innymi dowodami księgowymi zewnętrznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Jak wcześniej stwierdzono, zakład produkcyjny, który Zainteresowany zamierza zbyć stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a zatem czynność jego sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro sprzedaż zakładu będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to tym samym nie będzie mogła ona być udokumentowana fakturą VAT.

Zatem Wnioskodawca dokonując sprzedaży zakładu produkcyjnego nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury VAT, lecz inny dokument księgowy potwierdzający wykonanie tej czynności.

Reasumując, dla udokumentowania sprzedaży zakładu produkcyjnego, o którym mowa we wniosku, Zainteresowany nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury VAT, tym samym Spółka może wystawić notę obciążeniową.

Odnośnie kwestii wystawiania not obciążeniowych należy stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej jednak należy zauważyć, iż nota obciążeniowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

Zatem, biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że:


Ad. 1)

Zakład produkcyjny, który zostanie przez Spółkę sprzedany stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Ad. 2)

Dla udokumentowania sprzedaży nie jest konieczne wystawienie faktury i Spółka może wystawić notę obciążeniową z określeniem jednej pozycji „sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj