Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/4511-685/16-2/EC
z 9 września 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego pośrednikowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego pośrednikowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca (zwana dalej Wnioskodawcą) będzie w przyszłości wypłacać wynagrodzenia na rzecz zagranicznych podmiotów w związku z zawieranymi obecnie umowami w zakresie pośrednictwa w rekrutacji kandydatów na studia oraz kursy językowe, znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy. Przychody z tego tytułu osiągać w przyszłości będą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne i inne podmioty, niebędące polskimi rezydentami podatkowymi.


Do obowiązków tych zagranicznych podmiotów, w świetle postanowień przedmiotowych umów należeć będzie:

 • rekrutacja kandydatów na studia oraz kursy znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy,
 • umieszczanie na stronie internetowej tego zagranicznego podmiotu informacji wraz z linkiem o ofercie edukacyjnej Wnioskodawcy,
 • udzielanie osobom zainteresowanym ofertą edukacyjną Wnioskodawcy szczegółowych informacji dotyczących programu studiów i warunków uczestnictwa w studiach i kursach językowych w zakresie dotyczącym wymaganych dokumentów, warunków odpłatności, itp.,
 • dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentów przedstawionych przez kandydatów,
 • przekazywanie Wnioskodawcy dokumentów złożonych przez kandydatów, którzy spełnili warunki formalne do podjęcia nauki w placówce Wnioskodawcy lub wskazanie kandydatom sposobu i formy ich bezpośredniego przekazania Wnioskodawcy,
 • udzielanie informacji i niezbędnej pomocy przy staraniach kandydatów o wizę, tłumaczenie dokumentów oraz pomoc w wykonywaniu innych czynności koniecznych do podjęcia nauki w Polsce,
 • przekazywanie kandydatom pełnych danych dotyczących Wnioskodawcy, sposobu oraz formy kontaktu z Wnioskodawcą i osobami odpowiedzialnymi za rekrutację studentów zagranicznych.


Z tytułu wykonania umowy, o jakiej mowa powyżej, zagranicznym podmiotom przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne. Usługi w zakresie pośrednictwa w rekrutacji studentów oraz uczestników kursów świadczone będą zarówno w ramach wykonywanej przez te podmioty działalności gospodarczej, jak i w innych formach.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że studia oraz kursy językowe dedykowane dla zagranicznych studentów i kursantów, zrekrutowanych w ramach usług świadczonych na rzecz Uczelni przez zagraniczne podmioty, prowadzone są za odpłatnością.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy Wnioskodawca, dokonując wypłat należności, stanowiących przychód osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z tytułu wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego usług, obowiązany będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (tzw. podatek u źródła)?
 2. Czy na Wnioskodawcy, w związku z wypłatą należności będących przychodem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji IFT-1/ IFT-1R?
 3. Czy Wnioskodawca, dokonując wypłat należności, stanowiących przychód osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, obowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (tzw. podatek u źródła)?
 4. Czy na Wnioskodawcy, w związku z wypłatą należności będących przychodem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji 1FT-1/ IFT-1R?
 5. Czy Wnioskodawca, dokonując wypłat należności, stanowiących przychód potencjalnych podatników podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego usług, obowiązany będzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pobrać zryczałtowany podatek dochodowy o tych wypłat (tzw. podatek u źródła)?
 6. Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone nr 1 i 2. W zakresie pytań oznaczonych nr 3, 4, 5 i 6 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.


Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1


Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacając należności, stanowiące przychód osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania w Polsce, z tytułu świadczonych usług pośrednictwa w zakresie rekrutacji kandydatów na płatne studia oraz kursy językowe realizowanych w ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru tzw. podatku u źródła oraz posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego podatnika.

Uzasadnienie:


Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - wyłącznie od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienione zostały natomiast określone przychody, których uzyskanie przez podmiot zagraniczny wiąże się z powstaniem obowiązku poboru podatku u źródła.


Obowiązek odprowadzenia podatku u źródła dotyczy m.in. osiągania przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zauważyć należy, że katalog wskazanych świadczeń ma charakter otwarty, o czym decyduje użycie sformułowania "(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze". Niemniej jednak, za świadczenia o podobnym charakterze uznaje się wyłącznie świadczenia równorzędne pod względem prawnym do tych, które zostały wprost wymienione w przepisach prawa podatkowego.

W ocenie Wnioskodawcy, należności wypłacane z tytułu świadczenia usług, polegających na rekrutowaniu kandydatów na studia oraz kursy językowe oferowane przez Wnioskodawcę, nie są objęte dyspozycją normy art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Usługi pośrednictwa w rekrutacji zagranicznych studentów i uczestników kursów nie zostały wprost wymienione przez ustawodawcę, ponadto nie można ich zakwalifikować do usług o podobnym charakterze do wymienionych w przywołanej regulacji. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa wypełniać będą inne cele aniżeli wskazane przez ustawodawcę świadczenia.

W szczególności, usług pośrednictwa z zakresu rekrutacji studentów i kursantów nie można utożsamiać z usługami rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. W ocenie Wnioskodawcy nie stanowią one również usług podobnych do usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. Zwrócić należy uwagę, że usługi z zakresu rekrutacji pracowników polegają na przeprowadzeniu procesu selekcji i rekrutacji na dane stanowisko, zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami przyszłego pracodawcy. W toku rekrutacji pracowników oraz pozyskiwania personelu dochodzi do oceny kandydata jako przyszłego pracownika, zgodnie z przyjętą metodologią (np. poprzez przeprowadzenie testów i rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę kwalifikacji, doświadczenia, motywacji i cech charakteru). Celem nabywania usług rekrutacji pracowników oraz pozyskiwania personelu jest pozyskanie najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.

Natomiast z uwagi na specyfikę działalności, jaką prowadzi Wnioskodawca, kandydatów na studia i kursy, rekrutowanych przez zagraniczne podmioty należy traktować jako klientów Wnioskodawcy. Nie można ich stawiać na równi z pracownikami wykonującymi zadania na rzecz Wnioskodawcy. Studenci oraz uczestnicy kursów stanowią bowiem wyłącznie grupę docelową, do której kierowana jest oferta edukacyjna Wnioskodawcy. Podkreślenia przy tym wymaga, że w związku z korzystaniem z oferowanego przez Wnioskodawcę nauczania w toku studiów bądź w związku z uczestnictwem w kursach językowych zagraniczni studenci i kursanci ponosić będą na rzecz Wnioskodawcy opłaty za świadczone usługi edukacyjne. Oznacza to, że usługi pośrednictwa świadczone na rzecz Uczelni sprowadzają się do pozyskiwania klientów zainteresowanych korzystaniem z usług Wnioskodawcy. Wynagrodzenie, które ma charakter prowizyjny, przysługiwać będzie zagranicznym podmiotom wyłącznie za skuteczne doprowadzenie do skorzystania z usług edukacyjnych Wnioskodawcy przez zrekrutowanych klientów - studentów oraz uczestników kursów.


Stanowisko, zgodnie z którym wynagrodzenie za świadczone usługi pośrednictwa, polegające na pozyskiwaniu klientów nie podlegają opodatkowaniu u źródła na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, potwierdzone zostało w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17.12.2014 r. (znak IPPB1/415-1161/14-3/EC), w której organ podatkowy stwierdził, że: „usługi pośrednictwa handlowego, świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez dealerów prowadzących działalność gospodarczą nie posiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje brakiem konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat wynagrodzeń prowizyjnych za świadczone przez podmioty zagraniczne usługi.",
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4.12.2013 r. (znak ILPB1/415-1025/13-4/AA), w której organ podatkowy uznał, że: „Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, usługi pośrednictwa handlowego (świadczone przez pośrednika) polegające na wyszukaniu odpowiednich klientów na towary produkowane przez Wnioskodawcę na rynkach zagranicznych nie zostały wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń w nim wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie.",
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29.11.2013 r. (znak 1LPB1/415-974/13-4/AMN), w której organ podatkowy wskazał, że"(...) usługi pośrednictwa handlowego, które są świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez zagranicznego przedsiębiorcę nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie mają podobnego charakteru do wymienionych tam świadczeń, co skutkuje brakiem konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat wynagrodzeń prowizyjnych za świadczone przez podmiot zagraniczny usługi."

Zdaniem Wnioskodawcy, jako że przychody ze świadczenia usług pośrednictwa w rekrutacji studentów i kursantów na płatne studia i kursy językowe nie podlegają na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do potrącenia od dokonywanych wypłat tzw. podatku u źródła. W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na to, że ww. skutki wypływają wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca w celu niepobrania podatku nie będzie musiał powoływać się na postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pozyskiwania od zagranicznych podatników certyfikatów rezydencji, dokumentujących ich miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.


Ad. 2


Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek składania informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/ IFT-1R).

Uzasadnienie:


Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji w której wypłacane przez Wnioskodawcę należności nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania informacji IFT-1/IFT-1R, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 3-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).


Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Wskazana wyżej zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Rzeczpospolita Polska ma prawo do opodatkowania osób fizycznych niebędących jej rezydentami podatkowymi, ale tylko w zakresie dochodów uzyskiwanych ze źródła przychodów położonych na jej terytorium. Nie są natomiast w Polsce opodatkowane osoby fizyczne z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski miejsca zamieszkania lub zakładu.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że katalog dochodów (przychodów) wymienionych w art. 3 ust. 2b ww. ustawy, nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc, ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski. W przepisie tym przewidziano opodatkowanie oparte na zasadzie „źródła”. Jeżeli źródło przychodów nierezydenta znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to Rzeczypospolita Polska ma prawo opodatkować dochody uzyskane z tego źródła na zasadach obowiązujących w tym państwie (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się również dochody pochodzące od polskiego płatnika, wypłacone osobie, która usługi określone w umowie zawartej pomiędzy stronami wykonuje za granicą. W myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołane wyżej przepisy art. 3 ust. 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W myśl art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Według postanowień art. 29 ust. 2 powołanej ustawy, przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R), również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie znajduje zastosowania powołany wyżej art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskane przez nierezydenta na postawie umów pośrednictwa w rekrutacji kandydatów na studia oraz kursy językowe nie mogą zostać zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, gdyż umowy te będą zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Nie znajdzie również zastosowania art. 29 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Wprawdzie katalog usług wskazanych w tym przepisie jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za „świadczenia o podobnym charakterze” należy uznać świadczenia o podobnym zakresie działań w ramach świadczonych usług. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same obowiązki dla stron. Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane, przy czym decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

Dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera ona istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. O tym, czy dane świadczenie można zakwalifikować do usług opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym decydujące znaczenie ma treść uregulowania samej umowy oraz zakres faktycznie wykonanych czynności, a nie tylko jej nazwa.

Usługi polegające na wyszukiwaniu klientów oraz doprowadzeniu do zawarcia transakcji (dotyczące rekrutacji na studia i kursy językowe) należy zakwalifikować jako usługi pośrednictwa. Przemawia za tym dodatkowo przesłanka w postaci wynagrodzenia, które ma charakter prowizyjny, charakterystyczny dla umów pośrednictwa.


Zgodnie bowiem z definicją słownikową pośrednictwo jest to działalność określonej osoby mająca na celu porozumienie między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron (Mały słownik języka polskiego, PWN).

Wśród wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy brak jest usług pośrednictwa w rekrutacji na studia i kursy językowe. Usługi pośrednictwa w rekrutacji na studia i kursy językowe nie można zaliczyć także do „świadczeń o podobnym charakterze", wymienionych w tym przepisie. W przeciwieństwie bowiem do wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych usług, tj. doradczych, księgowych, badania rynku, czyli usług bezpośrednio obejmujących zobowiązania dwóch podmiotów, usługa pośrednictwa w rekrutacji na studia i kursy językowe polega na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę tej usługi z podmiotem trzecim. Nie można tych usług utożsamiać z usługami rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. Studenci oraz uczestnicy kursów są klientami Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie pośredniczy w pozyskiwaniu pracowników. Usługi pośrednictwa także bezpośrednio wypełniają inne cele od usług wymienionych w otwartym katalogu usług określonym w analizowanym przepisie.

W szczególności należy zauważyć, że zasadniczym celem usługi pośrednictwa w rekrutacji na studia i kursy językowe jest doprowadzenie do zawarcia kontraktu i jego realizacji w przeciwieństwie do usług doradczych, czy też badania rynku, gdzie za istotę tych usług należy uznać pozyskanie przez zlecającego określonych informacji mających zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

W świetle powyższego, jako że przedmiotowe usługi nie należą do usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, to tym samym nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że usługi pośrednictwa w rekrutacji na studia oraz kursy językowe, świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje brakiem konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat wynagrodzeń prowizyjnych za świadczone przez podmioty zagraniczne usługi. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek składania informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/ IFT-1R).


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj