Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP3/4512-277/16-2/IG
z 11 lipca 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów nieodpłatnie przekazywanych na rzecz klientów Wnioskodawcy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 12 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów nieodpłatnie przekazywanych na rzecz klientów Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Spółka S.A. (dalej również „Wnioskodawca” lub „Spółka”), jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą, skupiającą się głównie w obszarze świadczenia usług pocztowych, logistycznych oraz pośrednictwa finansowo – ubezpieczeniowego. W konsekwencji na płaszczyźnie VAT, działalność Spółki w znacznej mierze jest działalnością zwolnioną z opodatkowania (świadczenie powszechnych usług pocztowych, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń), częściowo zaś działalnością opodatkowaną (świadczenie usług pocztowych, usługi transportowe, magazynowe oraz szereg innych).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka podejmuje szereg aktywności związanych z promocją swojej działalności. Działania promocyjne dotyczą przede wszystkim kontrahentów, potencjalnych klientów, podmiotów współpracujących. Jednocześnie w celu wsparcia sprzedaży (poprzez promowanie świadczonych usług) oraz osiągnięcia wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów, przeprowadzane są akcje marketingowo - reklamowe polegające m.in. na organizowaniu konkursów, czy też przygotowywaniu specjalnych ofert handlowych.

Na potrzeby inicjatyw, o których mowa powyżej, Spółka nabywa towary, które później - w formie gadżetów reklamowych, upominków czy też nagród w konkursach, programach lojalnościowych przekazuje klientom, pracownikom, kontrahentom. Wśród nabywanych towarów znajdują się drobne upominki np. kwiaty, alkohol, produkty spożywcze, drobny sprzęt elektroniczny, zestawy piśmienne oraz gadżety reklamowe zawierające logo firmy, informację o prowadzonej działalności lub informację o usługach (np. parasole, kalendarze itp.). W przypadku organizowanych konkursów towary (nagrody rzeczowe) wydawane są uczestnikom po spełnieniu określonych w regulaminie kryteriów. Podobnie towary wydawane są w ramach specjalnych ofert handlowych. Klienci którzy wypełnią warunki regulaminu oferty, np. zakupią ściśle określoną ilość konkretnych towarów/ usług w wybranym kanale dystrybucji (np. sklep internetowy) oraz określonym czasie, otrzymują prezent gratis.


Jednocześnie nabywane gadżety reklamowe, upominki czy nagrody mogą dotyczyć promowania ogólnej działalności Spółki, jak i ściśle określonych usług, czy obszarów działalności gospodarczej.


Podkreślić przy tym należy, iż towary o których mowa w niniejszym wniosku nie mieszczą się w definicji prezentów o małej wartości i próbek, wynikającej z art. 7 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o VAT.


Dodatkowo zdarzenie obejmujące nieodpłatne wydanie towarów, stanowi w Spółce czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy Spółka ma prawo do odliczenia pełnej wartości podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, których wydanie podlegało będzie opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?


Zdaniem Wnioskodawcy,


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).


Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3). Powyższe przepisy wskazują więc, iż aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, spełnione muszą być łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.


Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wyjątek stanowi przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek.


W niniejszej sprawie niewątpliwie spełnione są wszystkie przesłanki wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, implikujące konieczność opodatkowania VAT nieodpłatnego wydania towarów jako dostawy towarów.


Jednocześnie, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. zakup którego bezpośrednim następstwem jest określenie podatku należnego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. W praktyce, związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Związek bezpośredni występuje wtedy, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w sposób oczywisty wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. O związku pośrednim mówimy zaś wtedy, gdy ponoszone wydatki dotyczą całokształtu funkcjonowania Spółki, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

W ocenie Spółki, nabycie towarów wskazanych w stanie faktycznym wniosku, przeznaczonych na cele opodatkowanej VAT nieodpłatnej dostawy towarów, mają bezpośredni i jednoznaczny związek z czynnościami podlegającymi VAT. Zakupy te i podatek naliczony z nimi związany, wpływają na prowadzoną działalność opodatkowaną Spółki. Tym samym, Spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ww. wydatków.

Jednocześnie powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 marca 2012 r. (sygn. IPPP1/443-32/12-2/lGo). W interpretacji tej, organ podatkowy potwierdził, iż Wnioskodawcy (Bankowi) przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji opisanych działań marketingowych nieodpłatnie przekazanych na rzecz klientów, z uwagi na związek z czynnościami opodatkowanymi tj. dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


Jak wynika z cytowanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami konstrukcyjnymi VAT odliczeniu może podlegać tylko ten podatek naliczony (ta jego część), który związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ustawa stanowi, że podatek winien być wyodrębniony w przypadku, gdy podatnik wykonuje zarówno czynności dające prawo do odliczenia, jak i czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo. Obowiązek wyodrębnienia kwot podatku przypisywanych do poszczególnych rodzajów czynności (opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu), ma charakter bezwzględny.

Cytowany powyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdza jednoznacznie, że prawo do odliczenia przysługuje w tym zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie przysługuje ono zatem w zakresie wykonywania czynności niepodlegających w ogóle podatkowi oraz w zakresie wykonywania czynności zwolnionych z podatku.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na podstawie ust. 2 wyżej wskazanego artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.


Ponadto, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.


Z analizy cytowanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.


Stosownie do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą, skupiającą się głównie w obszarze świadczenia usług pocztowych, logistycznych oraz pośrednictwa finansowo - ubezpieczeniowego.

W konsekwencji na płaszczyźnie VAT, działalność Spółki w znacznej mierze jest działalnością zwolnioną z opodatkowania (świadczenie powszechnych usług pocztowych, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń), częściowo zaś działalnością opodatkowaną (świadczenie usług pocztowych, usługi transportowe, magazynowe oraz szereg innych).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka podejmuje szereg aktywności związanych z promocją swojej działalności. Działania promocyjne dotyczą przede wszystkim kontrahentów, potencjalnych klientów, podmiotów współpracujących. Jednocześnie w celu wsparcia sprzedaży (poprzez promowanie świadczonych usług) oraz osiągnięcia wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów, przeprowadzane są akcje marketingowo - reklamowe polegające m.in. na organizowaniu konkursów, czy też przygotowywaniu specjalnych ofert handlowych.

Na potrzeby inicjatyw, o których mowa powyżej, Spółka nabywa towary, które później - w formie gadżetów reklamowych, upominków czy też nagród w konkursach, programach lojalnościowych przekazuje klientom, pracownikom, kontrahentom. Wśród nabywanych towarów znajdują się drobne upominki np. kwiaty, alkohol, produkty spożywcze, drobny sprzęt elektroniczny, zestawy piśmienne oraz gadżety reklamowe zawierające logo firmy, informację o prowadzonej działalności lub informację o usługach (np. parasole, kalendarze itp.). W przypadku organizowanych konkursów towary (nagrody rzeczowe) wydawane są uczestnikom po spełnieniu określonych w regulaminie kryteriów. Podobnie towary wydawane są w ramach specjalnych ofert handlowych. Klienci którzy wypełnią warunki regulaminu oferty, np. zakupią ściśle określoną ilość konkretnych towarów/ usług w wybranym kanale dystrybucji (np. sklep internetowy) oraz określonym czasie, otrzymują prezent gratis.


Jednocześnie nabywane gadżety reklamowe, upominki czy nagrody mogą dotyczyć promowania ogólnej działalności Spółki, jak i ściśle określonych usług, czy obszarów działalności gospodarczej.


Podkreślić przy tym należy, iż towary o których mowa w niniejszym wniosku nie mieszczą się w definicji prezentów o małej wartości i próbek, wynikającej z art. 7 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o VAT.


Dodatkowo zdarzenie obejmujące nieodpłatne wydanie towarów, stanowi w Spółce czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy ma prawo do odliczenia pełnej wartości podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, których wydanie podlegało będzie opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Odnosząc zatem przedstawioną przez Wnioskodawcę sytuację do wskazanych przepisów prawa stwierdzić należy w pierwszej kolejności, że wykonywanie takich czynności jak nieodpłatne przekazywanie towarów (nagród) klientom w ramach akcji marketingowych nie jest samym w sobie przedmiotem działalności Wnioskodawcy i nie jest działaniem samoistnym oderwanym od faktycznego przedmiotu działalności Wnioskodawcy jakim jest świadczenie różnorakich usług. Błędne jest zatem takie rozumowanie, które uznaje niejako „z urzędu” nieodpłatne przekazanie towarów za czynność opodatkowaną podatkiem VAT. Nie można zatem twierdzić, że skoro towary zostały nabyte w celu ich nieodpłatnego przekazania, która to czynność jest opodatkowania, to przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku.

Dokonując jakiegokolwiek nabycia towarów Wnioskodawca jest zobowiązany określić, którym czynnościom wykonywanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą te towary służyły. Skoro nieodpłatne przekazanie towarów nie jest działalnością jako taką samą w sobie, to ustalić należy osiągnięciu jakiego obrotu (opodatkowanego czy zwolnionego) służą towary przekazane klientom jako nagrody w ramach akcji marketingowej.

Jeśli zatem w ramach działalności gospodarczej u Wnioskodawcy występuje zarówno sprzedaż opodatkowana, w związku z którą przysługuje prawo do odliczenia podatku, działalność zwolniona, w związku z którą prawo do odliczenia nie przysługuje, to zakup w formie gadżetów reklamowych upominków czy też nagród w konkursach, programach lojalnościowych przekazywanych klientom, pracownikom, kontrahentom, mających ich motywować do zwiększania obrotów Wnioskodawcy, należy również rozpatrywać w kategoriach występujących u Wnioskodawcy obrotów, osiąganiu których mają służyć przekazane nagrody.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy przekazywane w ramach akcji marketingowej gadżety reklamowe, upominki czy też nagrody w konkursach, związane są wyłącznie z wykonywanymi przez Wnioskodawcę usługami opodatkowanymi podatkiem VAT, tzn. są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych – Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych towarów nieodpłatnie przekazywanych na rzecz klientów Wnioskodawcy. W konsekwencji biorąc pod uwagę treść art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, to nieodpłatne przekazanie w ramach akcji marketingowej towarów należących do jego przedsiębiorstwa stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tak więc odnośnie zakupów towarów, które są wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, stanowisko Wnioskodawcy, że ma on prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego VAT od zakupów towarów, które są następnie wykorzystane do czynności opodatkowanych VAT, jakimi są nieodpłatne przekazanie towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż Wnioskodawcy w tym przypadku przysługuje prawo do odliczenia, lecz nie dlatego, że nagrody służą czynnościom opodatkowanym jakimi są nieodpłatne przekazania tych towarów, lecz dlatego, że ich przekazanie ma na celu osiąganie czy maksymalizację obrotów opodatkowanych podatkiem VAT.

W sytuacji natomiast, gdy przekazywane nagrody służą wyłącznie działalności zwolnionej od podatku, tj. osiągnięciu lub maksymalizacji obrotu zwolnionego od podatku, w związku z którym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku to i od zakupu tychże towarów prawo do odliczenia podatku nie przysługuje. W konsekwencji w takim przypadku przekazanie nagród nie będzie podlegało opodatkowaniu w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Jeśli natomiast wystąpi sytuacja, w której zakupywane towary służą różnorodnej działalności Wnioskodawcy, tj. mają na celu przyczynienie się do osiągnięcia czy maksymalizacji obrotu, w związku z którym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia i takiego obrotu, w związku z którym prawo to nie przysługuje i jednocześnie Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować faktu przekazania towaru do przysporzenia danego rodzaju obrotu, to odliczenia od zakupu takich towarów należy dokonać w oparciu o regulację wynikającą z art. 90 ustawy o VAT. Jednocześnie przekazanie nagród w takim przypadku będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.


W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, który upatruje prawa do odliczenia w związku zakupów z niejako obligatoryjnym, w ocenie Wnioskodawcy, opodatkowaniem ich nieodpłatnego przekazania, należało uznać za nieprawidłowe.


Odnośnie wskazanej we wniosku interpretacji indywidualnej należy zauważyć, że zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej – Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj