Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-1.4010.69.2017.2.BS
z 6 października 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.), uzupełnionym 4 i 16 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 lipca 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.90.2017.1.BS, Znak: 0111-KDIB1-1.4010.69.2017.1.BS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 i 16 sierpnia 2017 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług promocji oraz marketingu towarów i usług.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje, na zlecenie oraz koszt przedsiębiorców (dalej: „Klientów”), różnego rodzaju akcje promocyjne (dalej: „Akcje Promocyjne”), skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów o których mowa jest w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej: „Uczestnicy”), których celem jest zwiększenie przychodów realizowanych przez Klientów.

Realizując Akcje Promocyjne Wnioskodawca działa w imieniu własnym, ale na rzecz Klienta. Regulaminowym organizatorem Akcji Promocyjnej jest Wnioskodawca i to on zobowiązany jest względem Uczestników do wydania nagród (na zasadzie przyrzeczenia publicznego). Obowiązek ten ciążyć będzie na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzymał on środków na ten cel od Klienta. Dodatkowo, Uczestnicy Akcji Promocyjnej nie wchodzą w żadne relacje bezpośrednio z Klientem, jego przedstawicielami, dystrybutorami czy sklepami zaangażowanymi w Akcję Promocyjną - wszelkie roszczenia, reklamacje itd. mogą kierować wyłącznie wobec Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie działa zatem w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a Uczestnikami, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Akcji Promocyjnej - jest on m.in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników Akcji Promocyjnej) do pokrycia kosztów organizacji Akcji Promocyjnej, w tym kosztu nagród wydanych w Akcji Promocyjnej (koszt nagród stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta).

Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się konkursy, sprzedaż premiowa oraz inne akcje promocyjne o charakterze nienazwanym zawierające w swojej treści m.in. elementy konkursu oraz sprzedaży premiowej. Są to więc akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PIT”). Zgodnie z regulaminami konkursów ich celem będzie wyłonienie osoby lub osób, które w najlepszy sposób wywiązały się z realizacji określonego zadania. Tym samym Wnioskodawca zakłada, że organizowane przez niego konkursy zawierają element rywalizacji.

Najczęściej więc Akcjami Promocyjnymi są sprzedaże premiowe, w których nabywca określonych towarów lub usług nagradzany jest z tytułu ich nabycia, po spełnieniu określonych regulaminem przesłanek lub konkursy, w których uczestnik nagradzany jest z tytułu wykonania określonego zadania. Niektóre Akcje Promocyjne łączą te elementy, np.: w ten sposób, że nabywcy określonych towarów otrzymują nagrodę z tytułu samego ich nabycia po spełnieniu przewidzianych regulaminem warunków, ale również osoby te mogą wziąć udział w konkursie w celu zdobycia dodatkowej nagrody. Opisane powyżej Akcje Promocyjne są aktualnie realizowane przez Wnioskodawcę (dalej: „Stan faktyczny”) a ponadto Wnioskodawca planuje, że będą one organizowane przez niego w przyszłości (dalej: „Zdarzenie przyszłe”).

Wnioskodawca podjął decyzję o złożeniu niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu uzyskania jednoznacznego stanowiska organu podatkowego w przedmiocie spoczywających na nim obowiązków płatnika oraz zobowiązań o charakterze sprawozdawczym.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

 1. Czy Wnioskodawca, jako organizator Akcji Promocyjnych, scharakteryzowanych w opisie Stanu faktycznego i Zdarzenia przyszłego, jest zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazanych zwycięzcom będącym osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub innymi podmiotami, o których mowa jest w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy (zaliczkę na podatek, zryczałtowany podatek)?(pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku Nr 3)
 2. Czy Wnioskodawca, jako organizator Akcji Promocyjnych, scharakteryzowanych w opisie Stanu faktycznego i Zdarzenia przyszłego, wydając nagrody na rzecz zwycięzców (Uczestników) będących osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub innymi podmiotami, o których mowa jest w art. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zobowiązany do wykonania jakichkolwiek obowiązków płatnika, a w szczególności do sporządzenia oraz przesłania do właściwego organu podatkowego jakiejkolwiek deklaracji podatkowej? (pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku Nr 5)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, jako organizator Akcji Promocyjnych, scharakteryzowanych w opisie Stanu faktycznego i Zdarzenia przyszłego, nie jest on zobowiązany aby pobrać od wartości nagród przekazanych zwycięzcom będącym osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub innymi podmiotami, o których mowa jest w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy (zaliczkę na podatek, zryczałtowany podatek).

Uzasadniając powyższe twierdzenie, Wnioskodawca wskazał, że z treści art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa o CIT”) wynika w jakich przypadkach na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek pobrania podatku od dokonywanych wypłat. Przepis ten stanowi, że osoby prawne, (...) które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-le. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT przewidziane zostały m.in. przychody z:

 1. odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT),
 2. tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej (art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT).

Natomiast w art. 22 ust. 1 tej ustawy mowa jest o podatku dochodowym od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca nie dokonuje wypłat z powyższych tytułów, zatem nie jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem nagród osobom prawnym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 1 Ustawy o CIT, w ramach Akcji Promocyjnych. Wartość tych nagród należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej ww. podmiotów, który należy doliczyć do pozostałych przychodów i łączną kwotę opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych - obowiązek w tym zakresie spoczywa na laureatach.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis Stanu faktycznego oraz Zdarzenia przyszłego, a także powołane podstawy prawne, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie ciążyć na nim obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych (ani w formie zaliczki na podatek, ani zryczałtowanego podatku) od nagród (wygranych) uzyskanych przez laureatów Akcji Promocyjnych będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, o których mowa jest w art. 1 Ustawy o CIT.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

Ad 2.

Odnosząc się do kwestii sporządzania „deklaracji podatkowych” Wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie, jako organizator Akcji Promocyjnych, scharakteryzowanych w opisie Stanu faktycznego i Zdarzenia przyszłego, wydając nagrody na rzecz zwycięzców (Uczestników) będących osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub innymi podmiotami, o których mowa jest w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest zobowiązany do wykonania jakichkolwiek obowiązków płatnika, a w szczególności do sporządzenia oraz przesłania do właściwego organu podatkowego jakiejkolwiek deklaracji podatkowej.

Powołując się na stanowisko dotyczące pytania ujętego w uzupełnieniu wniosku jako pierwsze Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem nie pełni on roli płatnika wydając nagrody na rzecz osób prawnych lub innych podmiotów, o których mowa jest w art. 1 Ustawy o CIT.

Obowiązki płatnika CIT, w tym sprawozdawcze, wyczerpująco reguluje Ustawa o CIT. Zgodnie z art. 26 ust. 3 tej ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,
 2. art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku
 • sporządzone według ustalonego wzoru.

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 26 ust. 3d Ustawy o CIT, informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio.

Jak wynika natomiast z art. 26a ust. 1 Ustawy o CIT, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2, do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Zgodnie zaś z art. 26a ust. 2 Ustawy o CIT, roczne deklaracje sporządzane przez płatników, o których mowa w art. 26 ust. 2b, mają charakter zbiorczy i nie wskazują podatników, o których mowa w art. 26 ust. 2a zdanie pierwsze. Jak twierdzi Wnioskodawca we własnym stanowisku dotyczącym odpowiedzi na pytanie ujęte w uzupełnieniu wniosku jako pierwsze, nie będzie on pełnił funkcji płatnika, nie będzie dokonywał wypłat z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT. Co za tym idzie, nie będzie zobowiązany do wykonania jakichkolwiek obowiązków płatnika, a w szczególności do sporządzenia oraz przesłania do właściwego organu podatkowego jakiejkolwiek deklaracji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są wyłącznie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, właściwe do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników tego podatku w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w zw. z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nie jest zatem przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej ocena stanowiska Wnioskodawcy dot. ciążących na nim obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą odnoszącego się do pytania oznaczonego w uzupełnieniu wniosku nr 4 na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym bowiem zakresie została wydana interpretacja indywidualna z 6 października 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011. 90.2017.2.BS.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (art. 1 ust 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

 1. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,
 2. art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku
 • sporządzone według ustalonego wzoru.

Natomiast art. 26a ww. ustawy, stanowi o obowiązku nałożonym na ww. płatników do składania rocznych deklaracji z powyższych tytułów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
- ustala się w wysokości 20% przychodów;
3. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera
- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 22 ust. 1 ww. ustawy, stanowi natomiast, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w ww. przepisach przewiduje obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego i podatnika związane z dokonywaniem wypłat należności z tytułów wymienionych w ww. art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał (miał dokonywać) wypłat z powyższych tytułów. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wydaniem nagród rzeczowych uzyskanych przez zwycięzców – laureatów Akcji Promocyjnych będących osobami prawnymi lub innych podmiotów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również do sporządzenia i przesłania deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego w związku z organizacją wskazanych we wniosku Akcji Promocyjnych. Wartość nagród przekazanych zwycięzcom, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej podmiotów uczestniczących w Akcji Promocyjnej, który należy doliczyć do pozostałych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i łączną kwotę opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem płatnikiem tego podatku i zobowiązanym do sporządzenia deklaracji podatkowej będzie podmiot uczestniczący w Akcji Promocyjnej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne, pisma organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych nie przeczą tezom prezentowanych w niniejszym rozstrzygnięciu. Z uwagi jednak na fakt, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, nie są one wiążące w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku z dnia 9 czerwca 2017 r.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a,
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj