Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.263.2019.2.JS
z 24 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2019 r. (data nadania 6 czerwca 2019 r., data wpływu 11 czerwca 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r. (data nadania 26 sierpnia 2019 r., data wpływu 29 sierpnia 2019 r.) na wezwanie z dnia 5 sierpnia 2019 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.263.2019.1.JS (data nadania 5 sierpnia 2019 r., data doręczenia 18 sierpnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy:

 • Spółka w 2015 r. nie miała obowiązku rozpoznać, jako przychody podatkowe kwotę przyznanego i faktycznie nie otrzymanego w tym roku dofinansowania do Projektu (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe,
 • Spółka w 2015 r. mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji projektu (pytanie Nr 2) – jest prawidłowe,
 • dofinansowanie do Projektu otrzymane w 2016 r., w tym dofinansowanie odpowiadające 80% wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu, stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 12 ust. 1 updop w związku z czym podlegają wykazaniu w załączniku CIT-8/0 (pytanie Nr 3) – jest prawidłowe,
 • odpisy amortyzacyjne dokonywane w latach: 2016 i 2017 od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu nie mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu (pytanie Nr 4) – jest prawidłowe,
 • wydatki poniesione przez Spółkę w latach: 2016 i 2017 r., z tytułu realizowanego Projektu, na działalność badawczo-rozwojową sfinansowane ze środków własnych Spółki stanowią koszty kwalifikowalne w rozumieniu art. 18d ust. 2 i ust. 3 updop (pytanie nr 5):
  • w części dotyczącej uznania w 2016 r. za koszty kwalifikowane wydatków, sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R, które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów 2016 r. - jest nieprawidłowe,
  • w części dotyczącej uznania w 2017 r. za koszty kwalifikowane wydatków, sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R poniesionych przez Spółkę na wynagrodzenie pracowników za czas choroby i za czas urlopu - jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części - jest prawidłowe.
 • Spółka za 2016 r. może skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), o której mowa w art. 18d updop poprzez złożenie korekty zeznania rocznego (pytanie nr 6):
  • w części dotyczącej możliwości uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R, które pokryte były ze środków własnych Spółki i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 2016 r. - jest prawidłowe,
  • w pozostałej części - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 11 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka prowadzi działalność gospodarczą od dnia 27 marca 2013 r. w zakresie podstawowym objętym grupowaniem PKD 28.99.Z „produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych”.


Rok obrachunkowy i podatkowy Spółki rozpoczyna się od 1 marca danego roku kalendarzowego i kończy się 28 (29) lutego następnego roku kalendarzowego.


Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej.


W dniu 02 listopada 2015 r. Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zwanym dalej NCBiR lub Instytucją Pośredniczącą) „Umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój” (zmienioną A… Nr …. z dnia 14 kwietnia 2016 r.). Dofinansowanie objęto Projekt pn.: „Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.


Z postanowień ww. Umowy wynika m.in., że Spółce przyznano dofinansowanie w wysokości odpowiadającej 76,92% całkowitych wydatków objętych wsparciem w ramach Projektu, w tym:

 • na badania przemysłowe 80% kwoty wydatków objętych wsparciem, w ramach danego przeznaczenia pomocy publicznej,
 • na prace rozwojowe 60% kwoty wydatków objętych wsparciem, w ramach danego przeznaczenia pomocy publicznej.


Zgodnie z Umową:

 • dofinansowanie przekazywane jest Spółce w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków objętych wsparciem, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności Projektu na podstawie złożonych przez Spółkę i zaakceptowanych przez NCBiR wniosków o płatność,
 • łączne dofinansowanie przekazane Spółce w formie zaliczki nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości dofinansowania; pozostała kwota dofinansowania może być przekazana jedynie w formie refundacji,
 • Spółka ma obowiązek rozliczyć w całości daną transzę zaliczki w terminie 90 dni od dnia jej przekazania na rachunek bankowy Spółki,
 • Spółka ma obowiązek prowadzić wyodrębnioną ewidencji księgową wydatków Projektu w sposób przejrzysty i rzetelny.


Dodatkowo Umowa przewiduje wypłatę dofinansowania do kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w wysokości 17% wartości kosztów objętych wsparciem w pozostałych kategoriach kosztów.


Ponadto Umowa stanowi, że środki pieniężne z otrzymanej dotacji będą przekazywane na rachunek Spółki przez Bank Gospodarki Krajowej.


Przedmiotem Projektu jest opracowanie systemu optycznego pozycjonowania w przestrzeni narzędzi zainstalowanych na ramieniu antropomorficznego robota przemysłowego, w wyniku przeprowadzonych prac badawczych i prac rozwojowych; w szczególności prace mają skupiać się na obsłudze: głowicy lutującej, wkrętaka, dyspensera kleju i chwytaka. System m.in. ma automatycznie wyszukiwać i rozpoznawać w przestrzeni zadany kształt i odnajdywać punkty charakterystyczne z wymaganą dokładnością.


Wdrożenie wyników badań będzie polegać na rozpoczęciu produkcji lub świadczeniu usług na bazie uzyskanych rezultatów projektu (innowacja produktowa).


Projekt przewiduje, że wyniki badań przemysłowych i wyniki prac rozwojowych będą szeroko rozpowszechniane na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wnioskodawca przewiduje wdrożenie rezultatów Projektu na terytorium Polski przy wykorzystaniu własnych zasobów; nie przewiduje sprzedaży licencji ani wyników prac za granicę. Wnioskodawca chce rozwijać produkt we własnym zakresie i dokonywać dystrybucji produktu na głównych, wybranych rynkach: europejskim, azjatyckim, amerykańskim.


Termin realizacji Projektu ostatecznie ustalono do dnia 29 lutego 2020 r, w tym:

 1. dla badań przemysłowych do dnia 30 czerwca 2019 r., które obejmują m.in.:
  • badania przemysłowe związane z opracowaniem technologii optycznej weryfikacji położenia detalu, narzędzia oraz przestrzeni roboczej.
  • badania przemysłowe związane z opracowaniem uniwersalnej technologii wymiany danych pomiędzy kontrolerami robotów,
  • badania przemysłowe związane z opracowaniem i implementacją platformy integracji systemów opracowanych w Etapie 1 i Etapie 2 fazy badań przemysłowych.
 2. dla prac rozwojowych do dnia 28 lutego 2020 r., które obejmują m.in. zintegrowanie systemu z aplikacjami realizującymi procesy produkcyjne - lutowania, wkręcania, aplikowania kleju i smarów. Spółka do realizacji Projektu wykorzystuje środki trwałe nabyte z własnych środków finansowych, od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kwota odpowiadająca 80% wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest refundowana przez NCBiR w ramach Umowy.

W roku obrachunkowym 2015 r. (trwającym od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r.) Spółka nie otrzymała żadnych zaliczek, jak również nie otrzymała żadnej refundacji z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu. Refundacja wydatków poniesionych przez Spółkę nastąpiła:

 • w dniu 3 czerwca 2016 r. z tytułu wydatków poniesionych w okresie: od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 • w dniu 4 lipca 2016 r. z tytułu wydatków poniesionych w okresie: od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu (komputery, stanowiska robocze) - w całości zaliczono do kosztów uzyskania przychodu.

W roku obrachunkowy 2016 r. (trwającym od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.), Spółka otrzymywała zarówno zaliczki, jak i refundacje wydatków poniesionych na realizację Projektu. Spółka otrzymane:

 • na rachunek bankowy zaliczki rozpoznawała, jako przychody w ujęciu rachunkowym w dacie i w kwocie zaakceptowania wniosku rozliczającego otrzymaną zaliczkę przez NCBiR,
 • refundacje rozpoznawała, jako przychody w ujęciu rachunkowym w dacie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.


Z kwoty łącznie otrzymanej w roku obrachunkowym 2016 dotacji w formie zaliczek i refundacji, Spółka do przychodów podatkowych zaliczyła otrzymaną dotację w wysokości odpowiadającej 80% wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu oraz kwotę odpowiadającą kosztom pośrednim rozliczanym ryczałtowo.


Spółka nie zaliczyła do przychodów podatkowych pozostałej kwoty otrzymanej dotacji, tj. kwoty dotacji otrzymanej na pokrycie podstawowych kosztów związanych z realizacją Projektu.


Zdarzało się, że w tym roku obrachunkowym, Spółka w terminie 90 dni nie mogła rozliczyć całej otrzymanej transzy zaliczki tylko jej część. Taki stan faktyczny powodował obowiązek zwrotu niewydatkowanej części zaliczki do NCBiR wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowej. O kwotę zwróconych zaliczek Spółka pomniejszyła przychody w ujęciu rachunkowym.

W roku obrachunkowym 2016 Spółka realizując Projekt, poniosła wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji, które zakwalifikowała, jako koszty związane z wytworzeniem środka trwałego, w tym m.in.:

 • koszty pracownicze (wynagrodzenie netto oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń),
 • koszty związane z leasingiem operacyjnym aparatury badawczej,
 • koszty zakupu materiałów i podzespołów niezbędnych do realizacji Projektu,
 • koszty związane z wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu.


Powyższych wydatków Spółka nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów.


Natomiast do kosztów uzyskania przychodów, Spółka zaliczyła w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu, w stosunku do których otrzymała dotację w wysokości odpowiadającej 80% wartości tych odpisów amortyzacyjnych.


Spółka nie sporządziła i nie załączyła do zeznania rocznego (CIT-8) załącznika CIT/BR, a w załączonym do zeznania rocznego załączniku CIT-8/0 ujęła jedynie stratę podatkową osiągniętą za 2015 r.


W roku obrachunkowym 2017 r. (trwającym od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.) Spółka dla celów rozliczeń podatkowych, przyjęła odmienne zasady prowadzenia ewidencji księgowej, tj.:

 1. wyodrębniła konta, na których ewidencjonowała wydatki związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 2. w dacie 28 lutego 2018 r. zbiorczo (jedną kwotą) zaliczyła do przychodów podatkowych rozliczone zaliczki i otrzymane refundacje z tytułu poniesionych wydatków.

W roku obrachunkowym 2017 Spółka realizując Projekt odstąpiła od kwalifikowania kosztów, jako koszty związane z wytworzeniem środka trwałego (co miało miejsce w roku obrachunkowym 2016). Otrzymana dotacja pokryła w 80% koszty:

 • pracownicze (wynagrodzenie netto oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń),
 • związane z leasingiem operacyjnym aparatury badawczej,
 • zakupu materiałów i podzespołów,
 • związane z wynajmem maszyn i urządzeń,
 • związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych do realizacji Projektu,
 • związane z ochroną własności intelektualnej,
 • związane z promocją Projektu.


Powyższych wydatków Spółka nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w takiej wysokości, jaka została pokryta z otrzymanej dotacji.


W roku obrachunkowym 2017 Spółka kontynuowała działalność badawczo-rozwojową. W związku z tym Spółka do kosztów kwalifikowalnych tej działalności, zaliczyła wydatki w tej części, która została sfinansowana z jej własnych środków i wykazała je w CIT/BR tj.:

 • koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy i należnych od nich składek,
 • koszty nabycia materiałów i podzespołów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością,
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ww. działalności,
 • koszty dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.


Do zeznania rocznego za 2017 r. Spółka załączyła:

 1. CIT-8/0 w którym wykazała, jako przychody zwolnione otrzymaną dotację:
  • odpowiadającą 80% wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu,
  • na pokrycie kosztów podstawowych i kosztów ryczałtowych ponoszonych w związku z realizacja Projektu,
 2. CIT/BR w którym wykazała, jako koszty kwalifikowalne prowadzonej w ramach Projektu działalności badawczo-rozwojowej wydatki sfinansowane z własnych środków.

W piśmie z dnia 26 sierpnia 2019 r. Wnioskodawca doprecyzował przedmiotowy wniosek w następującym zakresie:


Spółka w przeszłości realizowała inne projekty badawczo-rozwojowe. Spółka zamierza również w przyszłości wykonywać prace stanowiące działalność badawczo-rozwojową.


Realizowane prace są zdarzeniem unikalnym (innowacyjnym). W momencie rozpoczęcia przez Spółkę prac, w skali świata nie istniały podobne rozwiązania.


Prace realizowane przez Spółkę trwają nadal, w ich wyniku powstają prototypy rozwiązań, które są testowane.


Realizowane prace:

 • nie dotyczą czynności wdrożeniowych,
 • nie mają charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany,
 • nie dotyczą serwisowania,
 • nie dotyczą prac realizowanych poza zadania B+R.


Spółka zamierza odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2016 r. poniesione w tym roku wydatki na podstawie art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,


Za 2017 r. Spółka odpisała wydatki poniesione w tym roku na podstawie art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka do zeznania za ten rok dołączyła załącznik CIT/BR.


Jak wskazano w opisie stanu faktycznego wniosku:


a)


w 2016 r. do kosztów uzyskania przychodów, Spółka zaliczyła w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu, w stosunku do których otrzymała dotację w wysokości odpowiadającej 80% wartości tych odpisów amortyzacyjnych,


Spółka w 2016 r. nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z własnych środków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe takich, jak:

 • koszty pracownicze (wynagrodzenie netto oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń),
 • koszty związane z leasingiem operacyjnym aparatury badawczej,
 • koszty zakupu materiałów i podzespołów niezbędnych do realizacji Projektu,
 • koszty związane z wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu.


b)


w 2017 r. Spółka do kosztów kwalifikowanych tej działalności, zaliczyła wydatki w tej części, która została sfinansowana z jej własnych środków i wykazała je w CIT/BR tj.:

 • koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy i należnych od nich składek ZUS,
 • koszty nabycia materiałów i podzespołów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością,
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ww. działalności,
 • koszty dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego


Spółka zamierza odliczyć w ramach ulgi B+R koszty związane z:

 • leasingiem operacyjnym aparatury badawczej,
 • wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu jako odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, ponieważ korzystanie to nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Podzespoły to elementy składowe niezbędne do stworzenia systemu optycznego pozycjonowania w przestrzeni narzędzi zainstalowanych na ramieniu antropomorficznego robota przemysłowego. Takimi elementami (podzespołami) są np.: procesory, kondensatory, filtry, diody, matryce, obiektywy optyczne, układy scalania, stal, aluminium, poliwęglan, przewody, czujniki, silniki.

Na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodanego do ustawy przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 04.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1933) i obowiązującego od dnia 01.01.2017 r. - Spółka za 2017 r. zamierza odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej koszty związane z ochroną własności intelektualnej, tj. koszty dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.


Ponieważ w 2016 r. art. 18d nie zawierał stosownych regulacji, to za 2016 r. Spółka nie zamierza odliczać w ramach ulgi B+R ww. kosztów.


Spółka nie zamierza odliczać w ramach ulgi B+R wydatków związanych z promocją Projektu, ponieważ art. 18d ww. ustawy zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. nie daje prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów kwalifikowanych.


Spółka zamierza odliczyć w ramach ulgi B+R wynagrodzenia pracownicze, w tej części, która została sfinansowana z własnych środków finansowych tj.:

 • które stanowią należności wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składające się: wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o pracę oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek,
 • wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe należnych ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof,
 • koszty delegacji pracowników bezpośrednio związane z realizacją projektu w ramach B+R, które stanowią należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof,
 • Spółka zamierza odliczać wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS pracowników związanych z realizacją projektu w ramach B+R, jedynie w takiej części, w jakiej pracownicy faktycznie realizują zadania w ramach prac badawczo-rozwojowych,
 • w skład ww. wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenie za czas choroby i za czas urlopu.


Podzespoły (elementy składowe) zwane również materiałami (surowcami) wykorzystywane są bezpośrednio w ramach prac B+R.


Nie wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne były/są wykorzystywane w działalności badawczo-rozwojowej. Spółka do ulgi B+R ujmuje tylko te środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które są wykorzystywane wyłącznie w działalności B+R.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy w świetle art. 12 ust. 1 updop, Spółka w 2015 r. miała obowiązek rozpoznać, jako przychody podatkowe kwotę przyznanego i faktycznie nie otrzymanego w tym roku dofinansowania do Projektu?
 2. Czy stosownie do art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, Spółka w 2015 r. mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji projektu?
 3. Czy dofinansowanie do Projektu otrzymane w 2016 r., w tym dofinansowanie odpowiadające 80% wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu, stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 12 ust. 1 updop w związku z czym podlegają wykazaniu w załączniku CIT-8/0?
 4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane w latach: 2016 i 2017 od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 58 i w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 52 updop?
 5. Czy wydatki poniesione przez Spółkę w latach: 2016 i 2017 r., z tytułu realizowanego Projektu, na działalność badawczo-rozwojową sfinansowane ze środków własnych Spółki stanowią koszty kwalifikowalne w rozumieniu art. 18d ust. 2 i ust. 3 updop?
 6. Czy Spółka za 2016 r. może skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), o której mowa w art. 18d updop poprzez złożenie korekty zeznania rocznego?

Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1 i Ad. 2


Kwota dotacji przyznanej na podstawie Umowy podpisanej w dniu 2 listopada 2015 r. z NCBiR na finansowanie Projektu: Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - nie stanowi przychodów podatkowych roku 2015.

Zgodnie ze stanem faktycznym, Spółka w roku obrachunkowym 2015 nie otrzymała od NCBiR zaliczek na finansowanie Projektu, jak również nie otrzymała refundacji z tytułu poniesionych w tym roku kosztów związanych z jego realizacją. Taki stan faktyczny oznacza, że Spółka w roku obrachunkowym 2015 nie uzyskała przychodów pochodzących z dotacji przeznaczonych na realizację Projektu, bowiem o przychodzie można mówić tylko wtedy, gdy następuje trwałe i definitywne przysporzenie majątkowe.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Powyższe oznacza, że dopiero faktyczne otrzymanie dofinansowania do Projektu przez Spółkę (czy to w formie zaliczki czy też jako refundacja poniesionych wydatków) spowoduje powstanie przychodu podatkowego. Takie też stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. ITPB3/423-366b/13/PST stwierdzając, „że otrzymana dotacja przez Spółkę, co do zasady, stanowi jej przychód podatkowy w chwili faktycznego otrzymania środków finansowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy.”

Z uwagi na to, że w 2015 r. Spółka nie otrzymała dotacji (ani w formie zaliczek, ani w postaci refundacji poniesionych wydatków) to mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji Projektu w pełnej wysokości. Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy pdpr, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.


W myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42,47, 48, 52, 53, 54a, 55, 56 i 59.


Treść art. 17 ust. 1 pkt 52 updop stanowi, że wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Z postanowień Umowy zawartej z NCBiR wynika, że środki finansowe na realizację Projektu (pochodzące ze środków europejskich) będą wypłacane z Banku Gospodarki Krajowej na podstawie wniosków złożonych przez Spółkę i zaakceptowanych przez NCBiR.


Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, refundacja wydatków poniesionych przez Spółkę w 2015 r. nastąpiła:

 • w dniu 3 czerwca 2016 r. z tytułu wydatków poniesionych w okresie: od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 • w dniu 4 lipca 2016 r. z tytułu wydatków poniesionych w okresie: od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.


W związku z tym, że w 2015 r. Spółka faktycznie nie otrzymała dotacji, w tym do części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji Projektu, to odpisy amortyzacyjne stanowiły w całości koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 6 updop.

W wyroku z dnia 20.09.2017 r., sygn. akt II FSK 2255/15 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „momentem, od którego podatnik zobligowany jest do korekty kosztów, nie jest data podpisania umowy o dofinansowanie, a data zwrócenia podatnikowi tych kosztów w jakiejkolwiek formie. (...) Do czasu otrzymania dopłaty podatnik w istocie ustala odpisy amortyzacyjne od wysokości faktycznie poniesionych przez niego wydatków na nabycie (wytworzenie) środka trwałego. Skutki ekonomiczne dopłaty wystąpiły przecież nie od momentu rozpoczęcia amortyzacji nabytego środka trwałego, ale jej otrzymania. Już tylko z tych powodów brak podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopłaty na środek trwały, w kontekście wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych” (podobnie NSA w wyrokach: z 26.04.2017 r., sygn. akt II FSK 806/15, z 14.06.2017 r., sygn. akt II FSK 1469/15, z 12.01.2016 r., sygn. akt II FSK 3037/13, z 25.02.2015 r. sygn. akt II FSK 221/13, z 11.03.2015 r. sygn. akt II FSK 431/13).

W związku z tym, że w 2015 r. Spółka nie otrzymała z instytucji pośredniczącej (NCBiR) jakichkolwiek środków finansowych tytułem dotacji tj. nie wypłacono jej zaliczek ani nie dokonano refundacji poniesionych wydatków na realizacje Projektu, nie było podstaw prawnych do kwalifikowania przyznanej dotacji jako przychody podatkowe.


Tym samym Spółce przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości materialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu.


Ad. 3


W roku obrachunkowym 2016 dofinansowanie do Projektu, w tym dofinansowanie odpowiadające 80% wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Powyższe oznacza, że faktycznie otrzymane zaliczki oraz otrzymane refundacje z tytułu poniesionych wydatków stanowią przychód podatkowy w dacie wpływu tych środków na wyodrębniony rachunek bankowy Spółki.

Z uwagi na źródło pochodzenia tych środków zastosowanie będzie mieć zwolnienie przedmiotowe od podatku określone w art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, zgodnie z którym wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.10.2018 r., znak: 0111- KDIB1-1.4010.311.2018.2.MG).


Ponieważ środki finansowe otrzymane na podstawie złożonych przez Spółkę wniosków o płatność w oparciu o Umowę zawartą z NCBiR na dofinansowanie wyżej opisanego Projektu, spełniają przesłanki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 52, to znaczy, że:

 • kwota otrzymanej dotacji odpowiadająca 80% wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu, oraz
 • kwota dotacji otrzymanej na finansowanie pozostałych wydatków

stanowią przychód zwolniony od podatku dochodowego i podlegają wykazaniu w załączniku CIT-8/0 do zeznania rocznego.


Ad. 4


Z opisu stanu fatycznego wynika, że w ramach Projektu Spółce zwracana jest kwota odpowiadająca 80% wartości dokonanych opisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu.


Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Jednocześnie art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42,47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyroku z dnia 10.01.2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1322/12, Sąd stwierdził, że „wszelkie poniesione przez skarżącą wydatki i koszty, które zostały objęte programem dofinansowania czy to z budżetu państwa (art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p.), czy to ze środków Unii Europejskiej (art. 17 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.p.), będą podlegały wyłączeniu z kategorii kosztów podatkowych po myśli ww. przepisu, nawet pomimo założenia, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Powołane przepisy, dotyczące przychodów i kosztów uzyskania przychodów, są wyrazem „neutralności podatkowej” pewnych przychodów; jeśli dane przychody nie są opodatkowane (są zwolnione), to koszty sfinansowane zwolnionymi przychodami nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010 r., sygn. akt II FSK 1188/08).”

Kierując się tezą sformułowaną w ww. wyroku należy stwierdzić, że Spółka w latach: 2016 i 2017 nie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w tej części, która została jej zwrócona ze środków europejskich przez NCBiR z tytułu zawartej Umowy o dofinansowanie Projektu.


Ad. 5


Wydatki poniesione w latach: 2016-2017 na realizację Projektu sfinansowane ze środków własnych Spółki (tj. nie pokryte dofinansowaniem z NCBiR, ani w jakikolwiek inny sposób) mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowalnych działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 updop, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane „kosztami kwalifikowanymi”. Katalog kosztów kwalifikowalnych zawiera ust. 2 art. 18d, zgodnie z którym za takie koszty uznaje się:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 2045) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.

Dodatkowo, za koszty kwalifikowalne (zgodnie z art. 18d ust. 3 ww. ustawy) uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.


Jednocześnie art. 18d ust. 5 updop stanowi, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.


Z uwagi na to, że ustawa nie zawiera definicji określenia „twórczy” należy zastosować wykładnię językową. Zgodnie z internetowym wydaniem Słownika Języka Polskiego (dostępnym na stronie: https://sjp.pwn.pl), słowo „twórczy” oznacza „mający na celu tworzenie, bądź „będący wynikiem tworzenia”, natomiast jako synonimy przywołano wyrażenia: kreatywny, odkrywczy, koncepcyjny, konstruktywny.

Dodatkowo jak wskazał ustawodawca, działalność ma być prowadzona w sposób „systematyczny”, co według Słownika Języka Polskiego oznacza „zachodzący stale od dłuższego czasu”, czy też „prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu” (tak: DIAS w interpretacji indywidualnej z dnia 06.05.2019 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.91.2019.1.PC).

Bezspornie, zadania realizowane przez Spółkę w ramach Projektu: Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spełniają powyższą definicję ponieważ:

 1. działanie Spółki ma charakter twórczy - bowiem celem jest opracowanie systemu optycznego pozycjonowania w przestrzeni narzędzi zainstalowanych na ramieniu antropomorficznego robota przemysłowego, w wyniku przeprowadzonych prac badawczych i prac rozwojowych; gdzie Spółka przewiduje wdrożenie wyników tych badań
 2. sposób prowadzenia badań przez Spółkę jest systematyczny - badania i prace rozwojowe prowadzone są w z góry zakreślonym okresie czasu, poszczególne etapy muszą następować w określonej kolejności.

Ponadto, z opisu stanu faktycznego wynika, że wydatki poniesione przez Spółkę zostały sfinansowane z jej własnych środków (tj. nie zostały jej zwrócone w jakikolwiek sposób) i pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Dodatkowo, Spółka prowadzi szczegółową ewidencję wydatków (na odrębnych kontach księgowych) ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.


Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że aby skorzystać z ulgi podatkowej dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • wydatki zostały poniesione na działalność badawczo-rozwojową,
 • koszty kwalifikowalne (dla celów podatkowych) zostały wyodrębnione w prowadzonej ewidencji,
 • podatnik nie prowadzi działalności w specjalnej strefie ekonomicznej,
 • koszty kwalifikowalne (w rozumieniu ustawy pdpr) nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.


W ocenie Spółki, powyższe kryteria zostały przez nią spełnione, w związku z czym przysługiwało jej w latach: 2016-2017 prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową.


Zatem, wydatki poniesione w 2016 r. (sfinansowane z własnych środków) poniesione na prace badawczo-rozwojowe, takie, jak:

 • koszty pracownicze (wynagrodzenie netto oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń),
 • koszty związane z leasingiem operacyjnym aparatury badawczej,
 • koszty zakupu materiałów i podzespołów niezbędnych do realizacji Projektu,
 • koszty związane z wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu,


Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty kwalifikowane związane z pracami badawczo-rozwojowymi.


Na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych, dodanego do ustawy przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 04.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1933) i obowiązującego od dnia 01.01.2017 r. - Spółka za 2017 r. odliczyła w ramach ulgi badawczo-rozwojowej koszty związane z ochroną własności intelektualnej tj. koszty dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.


Ponieważ w 2016 r. art. 18d nie zawierał stosownych regulacji, to za 2016 r. Spółka nie zamierza odliczać w ramach ulgi B+R ww. kosztów.


Spółka nie zamierza odliczać w ramach ulgi B+R wydatków związanych z promocją Projektu, ponieważ art. 18d ww. ustawy zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. nie daje prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów kwalifikowanych.


Ad. 6


Zgodnie z art. 27 ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów publikowanych na stronie internetowej ministerstwa wynika, że mechanizm zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, tzw. „kosztów kwalifikowalnych”. Jest to dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego dany koszt został już zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.


Z opisu stanu fatycznego wynika, że Spółce zwracana jest część wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu, a w pozostałym zakresie Spółka pokrywa wydatki z własnych środków finansowych.


Zdaniem Spółki, w 2016 r. przysługiwało jej prawo do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową uregulowaną w art. 18d updop, z uwzględnieniem wydatków sfinansowanych ze środków własnych Spółki tj. takich, które nie zostały zwrócone Spółce przez NCBiR z tytułu realizacji Projektu. Ponadto art. 18d ust. 8 updop stanowi, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Zdaniem Spółki, przysługuje je prawo do złożenia korekty zeznania rocznego za 2016 r. wraz z załącznikiem CIT/BR. Zgodnie bowiem z art. 81 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację; skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Przy czym w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, przez deklarację rozumie się również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym poniesionych kosztów kwalifikowalnych podlegających odliczeniu nakłada na Spółkę treść art. 18e ww. ustawy, który stanowi, że podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Składając korektę zeznania rocznego Spółka musi uwzględnić treść art. 12 ustawy z dnia 25.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767), zgodnie z którym podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. Powyższe oznacza, że sporządzając korektę zeznania rocznego za rok 2016, Spółka z mocy prawa nie może uwzględnić wydatków na działalność badawczo-rozwojową poniesionych w okresie 01.01.2016 r. do 28.02.2016 r.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie, ustalenia, czy:

 • Spółka w 2015 r. nie miała obowiązku rozpoznać, jako przychody podatkowe kwotę przyznanego i faktycznie nie otrzymanego w tym roku dofinansowania do Projektu (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe,
 • Spółka w 2015 r. mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji projektu (pytanie Nr 2) – jest prawidłowe,
 • dofinansowanie do Projektu otrzymane w 2016 r., w tym dofinansowanie odpowiadające 80% wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu, stanowią przychody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 12 ust. 1 updop w związku z czym podlegają wykazaniu w załączniku CIT-8/0 (pytanie Nr 3) – jest prawidłowe,
 • odpisy amortyzacyjne dokonywane w latach: 2016 i 2017 od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu nie mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu (pytanie Nr 4) – jest prawidłowe,
 • wydatki poniesione przez Spółkę w latach: 2016 i 2017 r., z tytułu realizowanego Projektu, na działalność badawczo-rozwojową sfinansowane ze środków własnych Spółki stanowią koszty kwalifikowalne w rozumieniu art. 18d ust. 2 i ust. 3 updop (pytanie nr 5):
  • w części dotyczącej uznania w 2016 r. za koszty kwalifikowane wydatków, sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R, które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów 2016 r. - jest nieprawidłowe,
  • w części dotyczącej uznania w 2017 r. za koszty kwalifikowane wydatków, sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R poniesionych przez Spółkę na wynagrodzenie pracowników za czas choroby i za czas urlopu - jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części - jest prawidłowe.
 • Spółka za 2016 r. może skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), o której mowa w art. 18d updop poprzez złożenie korekty zeznania rocznego (pytanie nr 6):
  • w części dotyczącej możliwości uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R, które pokryte były ze środków własnych Spółki i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 2016 r. - jest prawidłowe,
  • w pozostałej części - jest nieprawidłowe.

Ad. 1, Ad. 2, Ad. 3 i Ad. 4


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania ozn. we wniosku Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4.


Jednakże, wskazać w tym miejscu należy, że art. 16 ust. 1 pkt 58 updop do 31 grudnia 2015 r. miał następujące brzmienie: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Powyższe nie ma wpływu na rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie.


Ad. 5 i Ad. 6


Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865, dalej: „updop”), działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


Zgodnie z art. 4a pkt 27 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r. badania naukowe oznaczają:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Zgodnie z art. 4a pkt 28 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r. prace rozwojowe oznaczają nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.


Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865, dalej: „updop”), od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Ustawodawca w art. 18d ust. 2 doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.

Zgodnie z art. 18d ust. 3 za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT nie stosuje się.

Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.


Natomiast w myśl art. 15 ust. 4h updop, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.


W myśl z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast, stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 30 updop., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

 1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
 2. w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.


Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.


Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 updop).


W myśl art. 18d ust. 6 updop, prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.


Zgodnie z art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 30% tych kosztów;
 2. w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3:
  1. 20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. 10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników.

W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.


Stan prawny obowiązujący w 2017 r.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi” (art. 18d ust. 1 updop).


Ustawodawca w art. 18d ust. 2 ww. ustawy doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4;
 5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język oby,
  2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione do momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Zgodnie z art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.


Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 updop).


W myśl art. 18d ust. 6 updop, prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;
 2. w przypadku pozostałych podatników:
  1. 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
  2. 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.

W myśl art. 15 ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.


Stosownie do treści art. 15 ust. 4h updop, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.


W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.


W myśl z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast, stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 30 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

 1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
 2. w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.


Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu

Ponadto, art. 17 ust. 1 pkt 52 updop stanowi, że wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.


W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.


Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów.


Ponadto, wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów, jak również momentu ich poniesienia.


Jednakże, stosownie do treści art. 18d ust. 8 updop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.) odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Natomiast w myśl art. 18d ust. 8 updop (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.) odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Zatem, moment zaliczenia (potrącenia) wydatków dotyczących działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów decyduje o momencie, w którym podatnik uprawniony jest do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w związku z ponoszonymi kosztami (spełniającymi warunki klasyfikacji jako koszty kwalifikowane w ramach powyższej ulgi).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.


Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo–rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop,
 3. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 4. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonych przepisami art. 18d ust. 2 i 3updop;
 5. podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.


Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

Odnosząc się do kosztów pracowniczych, należy podkreślić, że w przypadku, gdy pracownik nie wykonuje czynności w ramach prac B+R, będąc np.: na zwolnieniu lekarskim, czy na urlopie, a w ramach należności ze stosunku pracy otrzymywał m.in.: wynagrodzenie za czas urlopu oraz inne usprawiedliwione nieobecności, itp. - zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności B+R.

Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wynagrodzenia stanowią należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, to jeśli będą obejmowały okres, w którym pracownicy nie wykonywali faktycznie czynności związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim, pełniąc dyżur pod telefonem itp. nie mogą podlegać odliczeniu, jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi, o której mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18d ust. 1 updp. Nieobecność pracownika oznacza, że nie wykonywał on wówczas faktycznie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że „(…) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w «projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej». Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...)”.

W tym miejscu, zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, premie zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 updof, jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 updof, zwrot „w szczególności” oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Ponadto, zasadnym jest w tym miejscu wskazanie, że mając na uwadze art. 18d ust. 2 pkt 1 updop aby koszty wynagrodzenia pracownika mogły stanowić podstawę do odliczenia na podstawie ulgi na działalność badawczo-rozwojową, pracownik ten musi realizować wskazany cel, tj. wykonywać prace badawczo-rozwojowe. W zakresie wykonywanych przez pracownika innych czynności, spoza prac B+R, choć będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to nie będą kosztami poniesionymi na działalność badawczo-rozwojową.


Należy zatem przyjąć, że to faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o tym, czy to wynagrodzenie oraz ww. składki od wynagrodzenia (w całości lub w części) stanowią koszt kwalifikowany.


Podkreślić również należy, że w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 updop, warunkiem uznania wydatków na nabycie materiałów i surowców do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ww. przepisie, jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Przepisy omawianej ustawy podatkowej nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego. Zatem, przyjmuje się, że materiały i surowce, w przypadku których istnieje możliwość ich przypisania do działalności badawczo-rozwojowej, uznaje się za koszty kwalifikowane w ramach ww. działalności.

Wobec spełnienia przez podatnika tego warunku, tj. nabycia materiałów i surowców, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, należy stwierdzić, że wydatki te stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w ww. przepisie.

Ponadto, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 updop również stanowi koszt kwalifikowany w myśl art. 18d ust. 2 pkt 4 updop.

Natomiast, stosownie do art. 18d ust. 3 cyt. ustawy, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 updop sformułowania „wyłącznie”, to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności - co znajduje odzwierciedlenie w rozpatrywanej sprawie - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.


Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. za koszt kwalifikowany myśl art. 18d ust. 2 pkt 5 updop uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język oby,
 2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione do momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że:


Ad. 5 w części dotyczącej uznania w 2016 r. za koszty kwalifikowane wydatków sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R, które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów 2016 r.


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w przeszłości realizował projekty badawczo-rozwojowe i zamierza wykonywać tego typu prace również w przyszłości. Obecnie Spółka realizuje prace nad Projektem pn.: „Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych” a prace te są zdarzeniem unikalnym (innowacyjnym).

W dniu 2 listopada 2015 r. Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zwanym dalej NCBiR lub Instytucją Pośredniczącą) „Umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój” (zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 14 kwietnia 2016 r.). Dofinansowanie objęto Projekt pn.: „Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.


Spółce przyznano dofinansowanie w wysokości odpowiadającej 76,92% całkowitych wydatków objętych wsparciem w ramach Projektu, w tym:

 • na badania przemysłowe 80% kwoty wydatków objętych wsparciem, w ramach danego przeznaczenia pomocy publicznej,
 • na prace rozwojowe 60% kwoty wydatków objętych wsparciem, w ramach danego przeznaczenia pomocy publicznej.


Spółka do kosztów uzyskania przychodów w 2016 r. zaliczyła w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu, w stosunku do których otrzymała dotację w wysokości odpowiadającej 80% wartości tych odpisów amortyzacyjnych.


Natomiast, choć Wnioskodawca poniósł również inne wydatki na działalność badawczo-rozwojową, tj.:

 • koszty pracownicze (wynagrodzenie netto oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń),
 • koszty związane z leasingiem operacyjnym aparatury badawczej,
 • koszty zakupu materiałów i podzespołów niezbędnych do realizacji Projektu,
 • koszty związane z wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu.

to ww. wydatki nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów 2016 r.


Ponadto, Spółka wskazała, że do ulgi B+R ujmuje tylko te środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które są wykorzystywane wyłącznie w działalności B+R.


Obecnie Spółka zamierza odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2016 r. poniesione w tym roku wydatki na podstawie art. 18d updop.


W świetle powyższego, podkreślić należy, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów.


Ponadto, ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów, jak również momentu ich poniesienia.


W tym miejscu, wskazać należy na treść art. 18d ust. 8 updop, zgodnie z którym odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane koszty kwalifikowane. Oznacza to, że Wnioskodawca w danym roku podatkowym jest uprawniony do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w odniesieniu do tych kosztów kwalifikowanych, które zostały przez niego rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym.

Zatem, moment zaliczenia (potrącenia) wydatków dotyczących działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów decyduje o momencie, w którym podatnik uprawniony jest do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w związku z ponoszonymi kosztami (spełniającymi warunki klasyfikacji jako koszty kwalifikowane w ramach powyższej ulgi).

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie może uznać w 2016 r. za koszt kwalifikowany z tytułu realizowanego Projektu B+R wydatków poniesionych przez Spółkę i sfinansowanych z własnych środków, które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów 2016 r.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 w części dotyczącej uznania w 2016 r. za koszty kwalifikowane wydatków sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R, które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów 2016 r. - należy uznać za nieprawidłowe.

Ad. 5 w części dotyczącej uznania w 2016 r. za koszty kwalifikowane wydatków sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R, które zostały uznane za koszty uzyskania przychodów 2016 r.


Wnioskodawca może uznać w 2016 r. za koszt kwalifikowany z tytułu realizowanego Projektu B+R wyłącznie wydatki, poniesione przez Spółkę i sfinansowane z własnych środków, w części w jakiej stanowiły koszt uzyskania przychodów, tj. w wysokości 20% dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R w ramach realizowanego Projektu.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 w tej części - należy uznać za prawidłowe.


Ad. 5 w części dotyczącej uznania w 2017 r. za koszty kwalifikowane wydatków, sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R poniesionych przez Spółkę na wynagrodzenie pracowników za czas choroby i za czas urlopu.


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku obrachunkowym 2017 Spółka kontynuowała działalność badawczo-rozwojową. W związku z tym Spółka do kosztów kwalifikowalnych tej działalności, zaliczyła wydatki w tej części, która została sfinansowana z jej własnych środków i wykazała je w CIT/BR, tj. m.in. koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy i należnych od nich składek. W skład ww. wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenie pracowników za czas choroby i za czas urlopu.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że odnosząc się do wydatków pracowniczych, odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, w myśl art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, w rozpatrywanej sprawie, nie będą podlegać kwoty wynagrodzeń oraz składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika, tj.: wynagrodzenie za czas choroby i za czas urlopu.

Choć ww. składniki wynagrodzenia stanowią należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, to z uwagi na fakt, że otrzymujący te wynagrodzenie pracownicy przebywając na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie, nie wykonywali/nie realizowali na rzecz Spółki w tym okresie prac badawczo-rozwojowych, zatem nie mogą zostać uznane za koszt kwalifikowany możliwy do odliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, na zasadach określonych w art. 18d updop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 w części dotyczącej uznania w 2017 r. za koszty kwalifikowane wydatków sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R poniesionych przez Spółkę na wynagrodzenie pracowników za czas choroby i za czas urlopu - należy uznać za nieprawidłowe.

Ad. 5 w części dotyczącej uznania w 2017 r. za koszty kwalifikowane wydatków sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R poniesionych przez Spółkę na wynagrodzenia ze stosunku pracy i należne od tych wynagrodzeń składki (z wyjątkiem wynagrodzenia za czas choroby i urlopu), nabycie materiałów i surowców, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej (w tym koszty związane z leasingiem operacyjnym, wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu), koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku 2017 otrzymana przez Spółkę dotacja pokryła w 80% koszty:

 • pracownicze (wynagrodzenie netto oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń),
 • związane z leasingiem operacyjnym aparatur badawczej,
 • zakupu materiałów i podzespołów,
 • związane z wynajmem maszyn i urządzeń,
 • związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych do realizacji projektu,
 • związane z ochroną własności intelektualnej,
 • związane z Promocją projektu.


Powyższych wydatków Spółka nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w takiej wysokości, jaka została pokryta z otrzymanej dotacji.


W roku obrachunkowym 2017 Spółka kontynuowała działalność badawczo-rozwojową. W związku z tym Spółka do kosztów kwalifikowalnych tej działalności, zaliczyła wydatki w tej części, która została sfinansowana z jej własnych środków i wykazała je w CIT/BR, tj.:

 • koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy i należnych od nich składek,
 • koszty nabycia materiałów i podzespołów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością,
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ww. działalności,
 • koszty dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.


Podzespoły to elementy składowe niezbędne do stworzenia systemu optycznego pozycjonowania w przestrzeni narzędzi zainstalowanych na ramieniu antropomorficznego robota przemysłowego.


Podzespoły (elementy składowe) zwane również materiałami (surowcami) wykorzystywane są bezpośrednio w ramach prac B+R.


Na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 updop, Spółka za 2017 r. zamierza odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej koszty związane z ochroną własności intelektualnej, tj. koszty dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.


Ponieważ w 2016 r. art. 18d nie zawierał stosownych regulacji, to za 2016 r. Spółka nie zamierza odliczać w ramach ulgi B+R ww. kosztów.


Spółka nie zamierza odliczać w ramach ulgi B+R wydatków związanych z promocją Projektu, ponieważ art. 18d ww. ustawy zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. nie daje prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów kwalifikowanych.


Spółka zamierza odliczyć w ramach ulgi B+R wynagrodzenia pracownicze, w tej części, która została sfinansowana z własnych środków finansowych tj.:

 • które stanowią należności wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składające się: wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o pracę oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek,
 • wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe należnych ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof,
 • koszty delegacji pracowników bezpośrednio związane z realizacją projektu w ramach B+R, które stanowią należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof,
 • Spółka zamierza odliczać wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS pracowników związanych z realizacją projektu w ramach B+R, jedynie w takiej części, w jakiej pracownicy faktycznie realizują zadania w ramach prac badawczo-rozwojowych,
 • w skład ww. wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenie pracowników za czas choroby i za czas urlopu.


Nie wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne były/są wykorzystywane w działalności badawczo-rozwojowej. Spółka do ulgi B+R ujmuje tylko te środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które są wykorzystywane wyłącznie w działalności B+R.


W świetle powyższego, w rozpatrywanej sprawie, wymienione w treści wniosku wynagrodzenie, sfinansowane ze środków własnych Spółki a stanowiące po stronie pracownika należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, tj.:

 • wynagrodzenie ze stosunku pracy i należne od tego wynagrodzeń składki (z wyjątkiem wynagrodzenia za czas choroby i urlopu), oraz
 • koszty delegacji pracowników bezpośrednio związane z realizacją projektu w ramach B+R,

- stanowi u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop w zw. z art. 18d ust. 1 updop, w stanie prawnym obowiązującym w 2017 r. w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (co potwierdza również komunikat MF), w ramach przysługującego limitu.

Zastrzec jednakże w tym miejscu należy, że jeżeli któryś z ww. składników, został wypłacony za okres, w którym pracownicy faktycznie nie uczestniczyli w ramach prac wchodzących w zakres działalności B+R, np.: pełniąc dyżur nieaktywny (pod telefonem), za dni wolne na opiekę nad dzieckiem, itp. to zasadnym jest wyodrębnienie tej części lub całości wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia z ulgi badawczo-rozwojowej.

Również, przyjmując za Wnioskodawcą, że wymienione w treści wniosku składniki niezbędne do realizacji projektu, sfinansowane ze środków własnych Spółki stanowią: „materiał” lub „surowiec”, a do czego kwalifikacji tut. Organ nie jest uprawniony oraz, że były bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową, stwierdzić należy, że stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 2 updop, wydatki te sfinansowane ze środków własnych Spółki, stanowią u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane w 2017 r.

Ponadto, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca korzystał z aparatury naukowo-badawczej (w tym również w ramach leasingu operacyjnego oraz wynajmu maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu), a odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, nie wynikało z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, stwierdzić należy, że wydatki te sfinansowane ze środków własnych Spółki, stanowią w 2017 r. koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 updop

Kosztem kwalifikowanym w myśl art. 18d ust. 2 pkt 5 updop w 2017 r. są u Wnioskodawcy również sfinansowane ze środków własnych wydatki poniesione na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, wymienione literalnie w treści ww. przepisu.

Jednocześnie w myśl art. 18d ust. 2 pkt 3 updop Wnioskodawca za koszt kwalifikowany 2017 r. może uznać wydatki poniesione na odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie w działalności, które pokryte były ze środków własnych Spółki.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 w części dotyczącej uznania w 2017 r. za koszty kwalifikowane wydatków sfinansowanych z własnych środków w ramach realizowanego Projektu B+R poniesionych przez Spółkę na wynagrodzenia ze stosunku pracy i należne od tych wynagrodzeń składki (z wyjątkiem wynagrodzenia za czas choroby i urlopu), nabycie materiałów i surowców, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej (w tym koszty związane z leasingiem operacyjnym, wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu), koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - należy uznać za prawidłowe.


Ad. 6


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania przez Spółkę w 2016 r. z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), o której mowa w art. 18d updop poprzez złożenie korekty zeznania rocznego.


Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w rozpatrywanej sprawie czynności realizowane przez Spółkę w ramach zaprezentowanego we wniosku Projektu realizowanego w 2016 r. spełniają przesłanki uznania, że prace te stanowią działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w treści art. 4a pkt 26-28 updop w brzmieniu obowiązującym w 2016 r.


W tym miejscu, wskazać należy na treść art. 18d ust. 8 updop, zgodnie z którym odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane koszty kwalifikowane.


Powyższe oznacza to, że podatnicy w danym roku podatkowym są uprawnieni do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w odniesieniu do tych kosztów kwalifikowanych, które zostały rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym. Zatem, moment zaliczenia (potrącenia) wydatków dotyczących działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów decyduje o momencie, w którym podatnik uprawniony jest do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w związku z ponoszonymi kosztami (spełniającymi warunki klasyfikacji jako koszty kwalifikowane w ramach powyższej ulgi).

Natomiast, zgodnie z treścią art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., dalej: „OP”), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

W rozpatrywanej sprawie, należy mieć na uwadze fakt, że choć w Spółce w 2016 r. realizowane były prace badawczo-rozwojowe, uprawniające Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w myśl art. 18d ust. 2 updop w zw. z art. 18d ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym w 2016 r., a Wnioskodawca poczynił wydatki wymienione w treści ww. przepisów, to nie może skorzystać z odliczenia wszystkich wydatków poniesionych na prace B+R zawartych we wniosku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że Spółka w 2016 r. do kosztów uzyskania przychodów, zaliczyła w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji Projektu, w stosunku do których otrzymała dotację w wysokości odpowiadającej 80% wartości tych odpisów amortyzacyjnych,

Spółka w 2016 r. nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wydatków, sfinansowanych z własnych środków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe, tj.:

 • koszty pracownicze (wynagrodzenie netto oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń),
 • koszty związane z leasingiem operacyjnym aparatury badawczej,
 • koszty zakupu materiałów i podzespołów niezbędnych do realizacji Projektu,
 • koszty związane z wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu.


Mając na uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego Wnioskodawca spełnił łącznie warunki uprawniające go do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2016 r. kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d updop poniesionych ze środków własnych Spółki, wyłącznie w części dotyczącej możliwości uznania za koszt kwalifikowany w myśl art. 18d ust. 2 pkt 3 updop odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R.

Spółce przysługuje zatem prawo do uwzględnienia ulgi na działalność badawczo-rozwojową w korekcie deklaracji CIT-8 za 2016 r., złożonej wraz ze stosownymi załącznikami, wyłącznie w części dotyczącej możliwości uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R, które pokryte były ze środków własnych Spółki i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 2016 r.


W tej części stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania ozn. w nim Nr 6 - należy uznać za prawidłowe.


Wnioskodawca nie może jednak uznać wydatków sfinansowanych ze środków własnych Spółki, tj.:

 • koszty pracownicze (wynagrodzenie netto oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń),
 • koszty związane z leasingiem operacyjnym aparatury badawczej,
 • koszty zakupu materiałów i podzespołów niezbędnych do realizacji Projektu,
 • koszty związane z wynajmem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji Projektu.

za koszty kwalifikowane w myśl art. 18d updop, co zostało wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy ozn. we wniosku Nr 5, czyli z uwagi na fakt, że wydatki te, choć poniesione przez Spółkę nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów.


Zatem, nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo uwzględnienia w korekcie zeznania podatkowego za 2016 r. wydatków sfinansowanych ze środków własnych Spółki, tj. takich, które nie zostały zwrócone.


W tej części stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania ozn. w nim Nr 6 - należy uznać za nieprawidłowe.


Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytań Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji. Zatem, przedmiotem niniejszej interpretacji, nie była ocena, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w 2016 r. (stwierdzenie zawarte przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu stanowiska do pytania Nr 5).


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj