Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP4.4012.415.2019.1.AK
z 21 sierpnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2019 r. (data wpływu 28 czerwca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont …” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 28 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont …”.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Wnioskodawca posiada osobowość prawną. Jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Podstawowym celem działalności zakładu jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na wysokim profesjonalnym poziomie dla ogółu ludności zamieszkałej stale i czasowo na terenie jego działania lub zgłaszającej się do jego placówek spoza tego obszaru.

Powyższe usługi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). Oprócz usług medycznych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) jednostka świadczy usługi najmu dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych i nalicza podatek VAT według obowiązujących stawek. Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), podmiot nie odlicza podatku VAT, gdyż proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) nie przekroczyła 2% w ciągu ostatnich kilku lat.

ZOZ otrzymał dofinansowanie Projektu pn. „Remont …” w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest remont wiejskiego ośrodka zdrowia w N. Głównym celem projektu jest: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla pacjentów wiejskiego ośrodka zdrowia w N. poprzez wsparcie infrastruktury przyczyniającej się do poprawy jakości usług medycznych oraz rozwój opieki koordynowanej, w tym zintegrowanych form opieki poprzez dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia w N. do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zostanie odnowiony podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, które będą dla nich przystosowane. Infrastruktura medyczna będzie przygotowana na potrzeby pacjentów w związku ze zmianami społeczno- demograficznymi oraz na choroby wieku starczego. Będzie przygotowana do realizacji opieki koordynowanej, w tym zintegrowanych form opieki nad osobami starszymi. Ma to na celu poprawę opieki skoncentrowanej na pacjencie, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ. Poprawi się jakość i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, dzięki wykonaniu prac remontowych siedziby WOZ. Poprawią się także warunki pracy ze względu na mniejszą awaryjność sprzętu medycznego i elektrycznego, a także wymianę oświetlenia. Poprawi się jakość świadczonych usług medycznych, pacjenci odczują korzyści związane ze skróceniem się czasu rejestracji ze względu na remont instalacji teleinformatycznej.


Harmonogram realizacji projektu przewiduje termin: rozpoczęcie realizacji projektu: 1 listopada 2018 r., rzeczowe zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2019 r., finansowe zakończenie projektu: 30 stycznia 2020 r.


Działania przewidziane w projekcie stanowiące wydatki kwalifikowalne związane są ściśle ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez ZOZ, który zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160, z późn. zm.) jest podmiotem leczniczym zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma prawo odliczyć w całości lub części podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług stanowiącym wydatki kwalifikowalne ściśle związanych z realizacją projektu pn. „Remont …” w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla pacjentów wiejskiego ośrodka zdrowia w N. poprzez wsparcie infrastruktury przyczyniającej się do poprawy jakości usług medycznych oraz rozwój opieki koordynowanej, w tym zintegrowanych form opieki poprzez dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia w N do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.


Stanowisko Wnioskodawcy:


Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT przy zakupie towarów i usług stanowiących wydatki kwalifikowalne w związku z realizacją projektu pn. „Remont …” w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020.

Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi stanowiące wydatki kwalifikowalne wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, nie ma zastosowania w ww. projekcie.

ZOZ podkreśla, że świadczy głównie usługi medyczne zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 przytaczanej ustawy o VAT.


W konsekwencji, mimo że ZOZ jest czynnym podatnikiem podatku VAT, przy realizacji ww. projektu nie będzie mu przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i usług stanowiących wydatki kwalifikowalne w związku z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż nabycie towarów i usług dla celów realizacji ww. projektu nie będzie spełniać prawa do odliczeń we wskazanym przez ZOZ zakresie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Jak wynika z treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona zasada wyklucza prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.


Natomiast stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Według art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Rozpatrując zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.


Z uwagi na treść cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane.


Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy również zauważyć, że w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe przepisy stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to – na mocy art. 90 ust. 2 cyt. ustawy – podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ww. ustawy, proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przepis art. 90 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.


Stosownie do art. 90 ust. 10 cyt. ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2 8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

W związku z powyższymi przepisami podatnicy, u których proporcja sprzedaży, określona na podstawie ww. art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekracza 2%, mają prawo (a nie obowiązek) do uznania, że proporcja wynosi 0%.


Podatnik ma wówczas prawo wyboru, może dokonać odliczenia na podstawie wyliczonej proporcji, ale może z tego prawa zrezygnować i nie odliczać podatku naliczonego.


Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Podstawowym celem działalności zakładu jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na wysokim profesjonalnym poziomie dla ogółu ludności zamieszkałej stale i czasowo na terenie jego działania lub zgłaszającej się do jego placówek spoza tego obszaru.

Powyższe usługi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług. Oprócz usług medycznych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług jednostka świadczy usługi najmu dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych i nalicza podatek VAT według obowiązujących stawek. Na podstawie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, podmiot nie odlicza podatku VAT, gdyż proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2% w ciągu ostatnich kilku lat.

ZOZ otrzymał dofinansowanie Projektu pn. „Remont …” w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest remont wiejskiego ośrodka zdrowia w N. Głównym celem projektu jest: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla pacjentów wiejskiego ośrodka zdrowia w N. poprzez wsparcie infrastruktury przyczyniającej się do poprawy jakości usług medycznych oraz rozwój opieki koordynowanej, w tym zintegrowanych form opieki poprzez dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia w N. do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zostanie odnowiony podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, które będą dla nich przystosowane. Infrastruktura medyczna będzie przygotowana na potrzeby pacjentów w związku ze zmianami społeczno- demograficznymi oraz na choroby wieku starczego. Będzie przygotowana do realizacji opieki koordynowanej, w tym zintegrowanych form opieki nad osobami starszymi. Ma to na celu poprawę opieki skoncentrowanej na pacjencie, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ. Poprawi się jakość i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, dzięki wykonaniu prac remontowych siedziby WOZ. Poprawią się także warunki pracy ze względu na mniejszą awaryjność sprzętu medycznego i elektrycznego, a także wymianę oświetlenia. Poprawi się jakość świadczonych usług medycznych, pacjenci odczują korzyści związane ze skróceniem się czasu rejestracji ze względu na remont instalacji teleinformatycznej.


Harmonogram realizacji projektu przewiduje termin: rozpoczęcie realizacji projektu: 1 listopada 2018 r., rzeczowe zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2019 r., finansowe zakończenie projektu: 30 stycznia 2020 r.


Działania przewidziane w projekcie stanowiące wydatki kwalifikowalne związane są ściśle ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez ZOZ, który zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej jest podmiotem leczniczym zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług.


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem.


Z powyższych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik powinien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej podatkiem VAT i zwolnionej). W przypadku zakupów bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, odlicza podatek naliczony w całości, a następnie, w przypadku wykonywania również usług zwolnionych z podatku od towarów i usług, proporcję wynikającą z treści art. 90 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1-3 ww. ustawy – co do zasady – Stronie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu w części, w jakiej zakupione towary i usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, że jak wskazał Wnioskodawca proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2% w ciągu ostatnich kilku lat i Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT, co jest zgodnie z treścią cyt. art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. A więc w okolicznościach niniejszej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca wykorzystuje nabywane towary i usług wyłącznie do czynności zwolnionych.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę treść ww. art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, w ramach realizacji przedmiotowego Projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu Wnioskodawca będzie wykorzystywał wyłącznie w odniesieniu do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. l pkt 18 i pkt 20 tej ustawy. Zatem nabyte przez ZOZ towary i usługi w ramach realizacji opisanego projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.


Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Remont …”.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swą aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 ze zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj