Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-2.4012.752.2018.2.DC
z 23 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2018 r. (data wpływu 16 listopada 2018 r.) uzupełnionym pismem – brak daty sporządzenia (data wpływu 15 stycznia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 15 stycznia 2019 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Gmina w latach 2019-2020 planuje realizację zadania pn. „(…)”.

W projekcie tym będą realizowane inwestycje polegające na:

 • wymianie starego, przestarzałego urządzenia grzewczego – nieekologicznego źródła energii – na nowoczesne źródło ciepła na paliwo stałe, tj. kocioł gazowy, elektryczny lub olejowy,
 • wykonaniu prac polegających na przystosowaniu instalacji wewnętrznej,
 • likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Gmina planuje ubieganie się o dofinansowanie na realizację wskazanego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami, w ramach projektu Gmina pozyska środki unijne w wysokości 34% kosztów inwestycji, które będą realizowane przez poszczególne indywidualne gospodarstwa domowe.

Adresatem projektu są indywidualne gospodarstwa domowe – Gmina planuje zrealizować wskazaną inwestycję w ok. 120 gospodarstwach domowych. Wymiana kotłów nastąpi w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych lub mieszkaniach stanowiących własność lub współwłasność mieszkańca Gminy (dalej: Beneficjent końcowy), a także oddanych w użytkowanie wieczyste. Wszelkie prace w ramach tego projektu będą wykonane przez Beneficjenta końcowego – dysponenta nieruchomości zgodnie z umową zawartą przez niego z Gminą. Wypłata dofinansowania kosztów inwestycji będzie się odbywała na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Gminą (będąca operatorem projektu), a właścicielem budynku – osobą fizyczną (Beneficjentem końcowym). Umowa określi szczegółowe warunki inwestycji oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji. Beneficjent końcowy dostarczy imienną fakturę potwierdzająca wymianę kotła. Po spełnieniu warunków umowy Beneficjent końcowy otrzyma dotację na realizację inwestycji z budżetu gminy w wysokości 34% oraz ze środków UE w wysokości 34%.

Beneficjent końcowy przystępujący do projektu powinien dokonać następujących czynności stosownie do wytycznych określonych w regulaminie konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO W(…) 2014-2020:

 • złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek o przystąpieniu do projektu, co jest równoznaczne z poddaniem ankietyzacji przewidzianej regulaminem konkursu w ramach działania 5.5 RPO WO, a następnie poddać ocenie energetycznej budynek wskazany we wniosku;
 • podpisać umowę o udzielenie dotacji z Gminy;
 • wykonać termomodernizację energetyczną budynku w zakresie określonym w ocenie energetycznej budynku (jeżeli dotyczy) lub pisemnie zobowiązać się, że dokona termomodernizacji budynku w zakresie określonym w ocenie energetycznej do końca kwietnia 2020 r. (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzić wykonanie prac termomodernizacyjnych wskazanych w ocenie energetycznej (jeżeli zostały wskazane) w tym m.in. kopie faktur/rachunków za zakup materiałów użytych do termomodernizacji lub oświadczenie wnioskodawców, że prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ocenie energetycznej, dokumentacja fotograficzna potwierdzająca wykonanie prac wskazanych w ocenie energetycznej (jeżeli dotyczy);
 • zlikwidować stare źródła ciepła i przystąpić do użytkowania nowego źródła ciepła;
 • dokonać modernizacji instalacji CO/CWU w zakresie umożliwiającym przyłączenie nowego źródła ciepła i jego prawidłowego funkcjonowania;
 • złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek o wypłatę dotacji.

Podsumowując, jak wynika z zapisów Regulaminu konkursu i umowy o udzielenie dotacji, Beneficjent końcowy sam wykona wymianę pieca i dostosowanie Instalacji do nowego źródła ciepła. Gmina nie będzie wykonywała żadnych czynności polegających na wymianie urządzeń grzewczych w nieruchomościach mieszkańców Gminy. Zlecenie i wykonanie wymiany urządzeń grzewczych zostało powierzone wyłącznie Beneficjentowi końcowemu. Po zakończeniu inwestycji Beneficjent końcowy zgłosi się do Gminy z wnioskiem o wypłatę dotacji oraz dokumentami potwierdzającymi dokonane zakupy.

W związku z powyższym, Gmina będzie zobowiązana do zwrotu wydatkowanych przez Beneficjenta końcowego środków na dokonanie wymiany urządzeń grzewczych.

W związku z powyższym, Gmina nie będzie dokonywała żadnych nabyć w celu realizacji projektu/programu. Jedynym kosztem związanym z projektem, jaki pokryje Gmina będzie koszt zlecenia ankietyzacji mieszkańców oraz wykonania uproszczonych ocen energetycznych budynków. W takim przypadku faktury VAT będą wystawione na Gminę.

W celu realizacji zadania w ramach programu polegającego na zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców będą podejmowane działania takie jak: przygotowywanie ulotek, materiałów informacyjnych, plakatów oraz ogłoszeń o programie a także prowadzenie działań uświadamiających podczas imprez organizowanych przez Gminę. Zakup materiałów promocyjnych przez Gminę odbędzie się na podstawie zamówienia u producenta. W tym przypadku faktury VAT będą wystawione na Gminę. Zdaniem Gminy, wskazane wydatki ponoszone w ramach projektu będą związane z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT (będą przejawem działalności Gminy w ramach reżimu publicznoprawnego).

Ponadto, Beneficjent końcowy nie dokona żadnych wpłat na rzecz Gminy.

Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm., dalej: ustawa o samorządzie gminnym), obejmujących m.in. sprawy ochrony środowiska oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r., poz. 2174, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie natomiast do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługobiorców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W świetle tych przepisów jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszelkie realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, itd.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy pierwsza ze wskazanych przesłanek nie zostanie spełniona, gdyż realizacja przedmiotowego zadania przez Gminę jest dokonywana w ramach reżimu publicznoprawnego i nie będzie związana z czynnościami wykonywanymi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku również druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona. Jak Gmina wskazała w opisie sprawy, planowana Inwestycja będzie realizowana w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Gmina nie będzie czerpała z tego tytułu żadnych korzyści. W związku z tym, zdaniem Gminy, przedmiotowa inwestycja nie będzie przez Gminę wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż na gruncie przepisów ustawy o VAT opodatkowaniu podlega dostawa towarów lub świadczenie usług wyłącznie wówczas, gdy mają one charakter odpłatny (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieodpłatnych świadczeń zrównanych z czynnościami świadczonymi odpłatnie, które nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zdaniem Gminy, brak jest bezsprzecznego i bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami ponoszonymi na realizację przedmiotowego zadania a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina pragnie raz jeszcze podkreślić, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania Beneficjent końcowy nie dokonuje żadnych wpłat na rzecz Gminy.

W konsekwencji, Gmina stoi na stanowisku, iż w zakresie realizowanego zadania nie będzie działać jako podatnik VAT, a poniesione przez Gminę wydatki związane z przedmiotowym zadaniem nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym, Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.704.2017.2.IT, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług wynikających z faktur związanych z realizacją opisanego projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie zostały spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do obniżenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (jak wskazała Gmina inwestycja nie będzie generowała żadnego dochodu)”.

Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. 0115-KDIT1 -3.4012.179.2018.1.BK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Nie zostały bowiem spełnione warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – towary i usługi nabywane w ramach projektu pn. „...” nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną”.

Reasumując, zdaniem Gminy realizując przedmiotowe zadanie Gmina nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, a wydatki poniesione na realizację zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. W konsekwencji Gminie nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi– Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj