Interpretacje do przepisu
art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2684/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.378.2019.2.MJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni wystawiając fakturę za świadczone usługi z indywidualnej działalności gospodarczej dla spółki jawnej, w której jest jednym ze wspólników, będzie mogła w proporcji do posiadanych udziałów uwzględnić koszt z niej wynikający w rozliczeniu swojego podatku w spółce jawnej?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.545.2019.1.AC
     ∟kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia Powiernika

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.490.2019.1AC
     ∟Obowiązki podatkowe w związku z zawartą umową powiernictwa

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.472.2019.1.SŻ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2019.1.AKR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.444.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z przekazaniem małżonkowi do majątku prywatnego, objętego wspólnością majątkową małżeńską, nieruchomości, które zostaną wycofane z majątku spółki osobowej

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.285.2019.1.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku uprzednio przejętej na podstawie Dekretu Bieruta.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.395.2019.2.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2019.2.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości dokonywanych po 1 stycznia 2018 r., ustalenia wartości początkowej Nieruchomości, ustalenia dochodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz ustalenia dochodu z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci Nieruchomości.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.395.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych dla Powiernika z tytułu zawarcia umowy powiernictwa

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2019.2.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.394.2019.1.AC
     ∟Skutki podatkowe dla Powierzającego zawarcia umowy powiernictwa

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.393.2019.1.AC
     ∟Skutki podatkowe dla Powierzającego zawarcia umowy powiernictwa

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.233.2019.2.PSZ
     ∟Czy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla wspólników spółki cywilnej, w związku z używaniem przez Wnioskodawców własnych samochodów osobowych do celów prowadzonej działalności gospodarczej (działalność prowadzona jest wyłącznie w formie spółki cywilnej)? Czy przedstawione wydatki związane z eksploatacją pojazdów, w tym zakup paliwa, koszty napraw i remontów oraz inne koszty użytkowania samochodu, takie jak przegląd techniczny oraz ubezpieczenie samochodu możemy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów a sposób zaliczania kosztów uzyskania przychodów i dokumentowania wydatków związanych z eksploatacją prywatnych samochodów używanych do działalności gospodarczej jest prawidłowy?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.306.2019.1.AK
     ∟W zakresie skutków wniesienia przez spółkę komandytową do Spółki GmbH-DE wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-1717/15/19-S/IM
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania (likwidacji) Spółki jawnej wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek (w tym wierzytelności o odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek) oraz wygaśnięcie zobowiązania i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki jawnej), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.327.2019.1.AK
     ∟Dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika w związku z uczestnictwem pracowników Spółki w programie akcyjnym ShareSave Plan

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.323.2019.1.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika w związku z uczestnictwem pracowników Spółki w programie akcyjnym PSP.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.249.2019.1.DR
     ∟Czy przy wprowadzeniu aportem przedmiotowych działek oraz sześciu domków letniskowych do spółki cywilnej zaistnieje obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.286.2019.1.EC
     ∟W zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 23z pkt 1 lit. a-b do wspólników spółek osobowych.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.317.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.304.2019.1.SR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.240.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – rozliczanie kosztów

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.239.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – rozliczanie kosztów

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.238.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – rozliczanie kosztów

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.237.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – rozliczanie kosztów

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.201.2019.1.WS
     ∟Skutki podatkowe zbycia mieszkania w drodze umowy dożywocia

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.279.2019.2.MT
     ∟Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię w dniu 7 maja 2019 r. lokalu mieszkalnego znajdującego się w Z. nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jego odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.205.2019.2.JR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.200.2019.4.AW
     ∟Czy powstanie obowiązek podatkowy rozliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości od części otrzymanej w darowiźnie w przypadku jej sprzedaży przed upływem pięciu lat od daty otrzymania darowizny? Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od nadwyżki pomiędzy wartością dziedziczonego i darowanego mieszkania a wartością w dniu sprzedaży?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj