Interpretacje do przepisu
art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2229/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.358.2019.2.MS
     ∟Czy w związku z opisanym stanem faktycznym (winno być zdarzeniem przyszłym) Klasztor właściwie zakwalifikował dochody z działalności gospodarczej jako pozostałą działalność, a przeznaczając je w całości na działania statutowe Klasztoru będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy sporządzając zeznanie CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe Klasztor będzie uwzględniał tylko przychody i koszty z działalności gospodarczej i w tej części będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, nie uwzględniając niegospodarczej działalności statutowej Klasztoru?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.345.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.269.2019.2.AR
     ∟kwalifikacja oraz sposób alokacji kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zarządzaniem alternatywną spółkę inwestycyjna do określonych źródeł przychodów.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4017.8.2019.1.BKD
     ∟Czy ewentulane wykonanie przez Pana X i Panią Y obowiązku (nałożonego przez Sąd Rejonowy w wyroku z 17 grudnia 2018 r. na podstawie art. 41 § 2 k.k.s. w zw. z art. 41 § 4 pkt 1 k.k.s.) uiszczenia należności publicznoprawnej w kwocie 1.434.975,00 zł, spowodowałoby wygaśnięcie należności podatkowej Spółki, wynikającej z Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z 2 lipca 2013 r. w zakresie kwoty 2.869.950,00 zł, mimo że Pan X i Pani Y jest w tej sytuacji podmiotem trzecim w rozumieniu 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - w odniesieniu do przychodów z budynków, które w całości przeznaczane są na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, - przychody z budynków stanowiących własność Wnioskodawcy, które wykorzystywane są jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy oraz studentów innych uczelni podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, - w odniesieniu do przychodów z budynków, wykorzystywanych jako akademiki, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów Wnioskodawcy i studentów innych uczelni, z których dochód w całości przeznaczany jest na cele statutowe Wnioskodawcy, dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.257.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę akcyjną na nabycie od C. Sp. z o.o. (innego członka podatkowej grupy kapitałowej) ekspertyz, opinii, usług doradczych i innych usług równorzędnych oraz wyników prowadzonych przez C. Sp. z o.o. badań naukowych, będą mogły zostać uwzględnione jako wydatki kwalifikujące się do rozliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez PGK II

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.262.2019.2.APO
     ∟Czy projekty wskazane we wniosku (pkt 1-4 powyżej) spełniają kryteria do uznania ich za prace B+R w świetle definicji obowiązującej do 30 września 2018 r. oraz od 1 października 2018 r., a w konsekwencji - poniesienie wydatków (udokumentowanych fakturami) na realizację tych projektów - pozwoli na ich rozliczenie w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.268.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód, przypadający na Wnioskodawcę proporcjonalnie do udziałów w zyskach alternatywnej spółki inwestycyjnej, której jest komplementariuszem, z tytułu sprzedaży przez tę spółkę udziałów w kapitale innych spółek, będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.190.2019.2.KK
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.241.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika).

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.239.2019.2.AJ
     ∟Kwestia podlegania w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z wypłatą przez polską spółkę odsetek na rachunek banku powierniczego działającego na rachunek Funduszu, w zakresie uprawnienia do zastosowania do otrzymywanych dochodów z odsetek preferencyjnej stawki określonej w polsko-koreańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (zarówno w przypadku uznania Funduszu za podmiot transparentny podatkowo jak i w przypadku uznania go za podatnika) .

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-1717/15/19-S/IM
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania (likwidacji) Spółki jawnej wierzytelności z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek (w tym wierzytelności o odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek) oraz wygaśnięcie zobowiązania i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki jawnej), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.195.2019.1.AJ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy CIT w odniesieniu do dochodów (przychodów) generowanych przez Alternatywną Spółkę Inwestycyjną działającą w formie spółki komandytowej.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.181.2019.2.AJ
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz objęcia Wnioskodawcy zwolnieniem podmiotowym.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.161.2019.1.AZE
     ∟Czy Wnioskodawca wynajmując swoim studentom, a także zewnętrznym najemcom powierzchnie użytkowe, będące częściami składowymi budynków wchodzących w skład jego majątku, spełnia warunki podlegania opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zobowiązany jest do obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.206.2019.2.DP
     ∟Czy Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dochodów osiąganych z przekazania do używania i pobierania pożytków z gruntów Wspólnoty i czy w związku z tym jest zobowiązana do składania deklaracji CIT-8 i rocznych sprawozdań finansowych?

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.138.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku z tytułu przychodów od budynków w sytuacji gdy przychód z tego tytułu zostanie w całości przeznaczony na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.99.2019.2.AD
     ∟Ustalenie obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przez Ochotniczą Straż Pożarną

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.90.2019.2.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa usług badań laboratoryjnych oraz kontroli jakości nabywanych od nierezydentów jako niemieszczących się w katalogu wskazanym w art. 21 ust. 1 updop.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-150/15-3/MO
     ∟Czy w przypadku zmiany opisanych we wniosku parametrów Pożyczek, udzielonych przed 1 stycznia 2015 r., oraz których kwota została faktycznie przekazana Spółce przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o CIT, takich jak: okres na jaki zostały udzielone Pożyczki, waluta w jakiej są spłacane Pożyczki, oprocentowanie Pożyczek lub postanowienia dotyczące zabezpieczenia Pożyczek, Spółka może w dalszym ciągu stosować do tych Pożyczek przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.?

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.79.2019.1.AJ
     ∟Obowiązek uiszczania podatku od przychodów z budynków, ustalenie podstawy opodatkowania tym podatkiem w przypadku poniesienia nakładów przez inny podmiot (inwestycji w obcy środek trwały), a także w przypadku budynku wybudowanego przez inny podmiot na gruncie Wnioskodawcy oraz obowiązek zapłaty oraz określenia podmiotu obowiązanego do uiszczenia podatku od przychodów z budynków, w przypadku podnajmu budynku osobom trzecim przez spółkę powiązaną.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.89.2019.1.JKT
     ∟W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą udziałów objętych w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej, która została następnie przekształcona w spółkę kapitałową?

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.60.2019.2.AT
     ∟w zakresie określenia czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do składania zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.38.2019.2.MS
     ∟Czy Caritas, w związku z utworzeniem i prowadzeniem Centrów Integracji Społecznej, powinien być uznany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z tytułu której miałby status podatnika podatku dochodowego i byłby zobowiązany do rozliczenia podatku w zeznaniu CIT-8 oraz do składania bilansu i rachunku zysków i strat do organu podatkowego? Ewentualnie czy poszczególne CIS, jako jednostki wewnętrzne Caritasu, powinny być uznane z osobna za podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z tytułu której miałyby status podatnika podatku dochodowego i byłyby zobowiązane do rozliczenia podatku w zeznaniu CIT-8 oraz do składania bilansu i rachunku zysków i strat do organu podatkowego?

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.54.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca korzystając ze zwolnienia wynikającego z treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma prawo do nienaliczania i nieodprowadzania podatku wynikającego z art. 24b tej ustawy.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.46.2019.2.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.42.2019.2.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.63.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy działalność Spółki wypełnia definicję działalności badawczo – rozwojowej, w związku z czym Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej - jest prawidłowe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj