Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1210/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.195.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku planowanego podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.303.2019.2.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.386.2019.2.ISL
     ∟Skutki podatkowych udzielenia spółce cywilnej nieoprocentowanej pożyczki przez wspólnika tej spółki

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.167.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.279.2019.2.ASZ
     ∟Czy w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzeń przyszłych planowanego wniesienia do Wnioskodawcy jako wkład niepieniężny zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział, zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku przedmiotowego zdarzenia przyszłego, zmiana umowy Wnioskodawcy związana z aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych i dla Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki w tym podatku (zapłaty podatku, złożenia deklaracji, inne)?

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.257.2019.1.BB
     ∟Planowane połączenie spółek, skutkujące zmianą umowy spółki, w świetle literalnego brzmienia ww. przepisów ustawy nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.255.2019.1.LB
     ∟wskazana we wniosku czynność dotycząca zniesienia współwłasności prawa do domu jednorodzinnego, dokonana na podstawie ugody sądowej, należy do czynności cywilnoprawnych wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż wiąże się z nią spłata i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.132.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.134.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.215.2019.1.BD
     ∟Czy Spółka Przejmująca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Podziału nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.204.2019.2.DK
     ∟Czy zawarcie Umowy cash poolingu oraz dokonywanie rozliczeń w ramach Planowanego cash poolingu spowoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.123.2019.3.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez przejęcie.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.199.2019.3.DK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Maklerskiej w wyniku podziału innej spółki? (podział przez przejęcie)

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.115.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie z podwyższeniem kapitału zakładowego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.155.2019.2.DK
     ∟Czy planowane dokonanie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Działu na kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Nowej Spółki?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.156.2019.2.PM
     ∟Czy Rozwiązanie Spółki i przeniesienie do Wnioskodawcy w jego wyniku Składników Majątkowych wchodzących w skład Zakładu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.148.2019.3.PM
     ∟Czy Rozwiązanie Spółki i wydanie przypadającemu Wnioskodawcy udziału w majątku GO w formie środków pieniężnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.91.2019.2.MM
     ∟Czy zawarcie umowy przedwstępnej i w konsekwencji zapłata zadatku na rzecz Sprzedającego, na poczet ceny nabycia działek, nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.62.2019.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.66.2019.3.BD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, planowany podział przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.67.2019.1.BB
     ∟skoro – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca nabył ogół praw i obowiązków wspólnika spółki partnerskiej na podstawie umowy, o której mowa w art. 10 Kodeksu spółek handlowych, to stwierdzić należy, że umowa ta jako niemieszcząca się w zamkniętym katalogu czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych – nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.41.2019.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do nowoutworzonej spółki kapitałowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.42.2019.2.BD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wypłata earn-outu na zasadach określonych w Umowie, nie będzie skutkować po stronie Spółki powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.463.2018.2.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału zajmującej się świadczeniem usług finansowania hurtowego do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.464.2018.4.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.37.2019.1.BB
     ∟połączenie poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej przez Wnioskodawczynię, nawet jeśli skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawczyni, nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.21.2019.3.PM
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Wierzytelności Spółki w drodze „datio in solutum”, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.292.2018.4.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia Pakietu biznesowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj