Interpretacje do przepisu
art. 10 pkt 9 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


14/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 pkt 9 Ordynacji podatkowej

1

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.60.2019.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do działalności rolniczej przychodów ze sprzedaży mrożonych truskawek oraz w zakresie zastosowania przepisów art. 20 ust. 1c i art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.115.2018.2.TR
     ∟W odniesieniu do środków otrzymywanych przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, należy stwierdzić, że środki te nie mogą także korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, ponieważ nie stanowią żadnej kategorii świadczeń w nim wymienionych. Reasumując: środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego nie korzystają z żadnego ze zwolnień od podatku, ponieważ nie spełniają przesłanek uprawniających do zastosowania tychże zwolnień. W konsekwencji, rzeczone środki stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.308.2017.1.TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-535/15/17-S/DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2013.12.20 - Minister Finansów - DD3/033/315/MCA/13/RD-132627/13
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawania nagród w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wartości nagród przyznawanych uczestnikom akcji promocyjnej nieprowadzącym działalności gospodarczej za realizację odpowiedniego wolumenu zakupu oraz określenia jednorazowej wartości świadczeń.

2013.08.09 - Minister Finansów - DD3/033/37/KDJ/13/RD-82786/13
     ∟opodatkowanie stypendium naukowego

2009.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-70/09/BJ
     ∟Czy w przypadku, gdy osoba trzecia otrzymała wynagrodzenie za wykonaną usługę od zleceniobiorcy wnioskodawcy, należy takie przychody wykazać w deklaracjach rocznych PIT-11?

2008.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-579/08-4/JK
     ∟Czy za odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych spowodowane budową ropociągu małżonkowie powinni zapłacić podatek dochodowy czy też nie?

2007.04.03 - Urząd Skarbowy w Słupsku - PI/3/415-0007/07
     ∟Czy będąc rolnikiem otrzymane odszkodowanie należy wykazać w zeznaniu podatkowym i dokonać zapłaty podatku?

2006.11.23 - Urząd Skarbowy w Krośnie - Pdf-415/41/2006
     ∟Czy i w jakiej formie podlega opodatkowaniu należność otrzymana za służebność gruntową polegającą na możliwości nieograniczonego dostępu, prawa przejazdu, wykonania trwałej utwardzonej drogi przez działki oraz udostępnieniu przestrzeni powietrznej nad działkami na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek, na których umieszczona jest elektrownia wiatrowa?

2006.08.11 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO-XV/415/PDOF/291-398/BD/06
     ∟1/Czy odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty przychodów wykonawcom umów zlecenia i umów o dzieło podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 2/Czy w takiej sytuacji zleceniodawca obowiązany jest obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od tych odsetek oraz jaki rodzaj dokumentacji obowiązany jest sporządzić i przekazać zleceniobiorcy .

2005.12.27 - Urząd Skarbowy w Pszczynie - US.PDFD/415-32/05
     ∟1. W jakiej wysokości potrącić podatek od świadczeń pieniężnych w postaci dofinansowania do wypoczynku indywidualnego w formie tzw. wczasów pod gruszą i zorganizowanego, wczasów profilaktyczno-leczniczych (nie dotyczą one dofinansowania dla osób poniżej 18 roku życia) oraz zapomóg z powodu trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (niedotyczących indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci) wypłaconych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2005 r. byłym pracownikom aktualnie przebywających na świadczeniu przedemerytalnym? 2. Czy podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego świadczenie rzeczowe w postaci ...

2005.07.25 - Pomorski Urząd Skarbowy - DM/P/415-0023/05/ŁB
     ∟Czy na spółce ciąży obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaty osobom nie będących jej pracownikami świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie organizowanym przez spółkę?

2005.07.25 - Pomorski Urząd Skarbowy - DM/P/415-0035/05/ŁB
     ∟Czy spółka ma obowiązek sporządzenia imiennych informacji o przychodach osób nie będących jej pracownikami z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie organizowanym przez spółkę?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj