Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2233/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-625/15-1/DP
     ∟1. Czy otrzymany przez Spółkę Zwrot będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych? 2. Czy Zwrot będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.248.2019.4.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Szkoleniowej w wyniku Podziału Y

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.247.2019.4.AM
     ∟Brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z przejęciem majątku w wyniku podziału przez przejęcie.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-429/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-51/15-3/S/SP
     ∟Zasady na jakich nastąpi opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia, skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego bez albo ze zmniejszeniem liczby udziałów oraz skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie, celem umorzenia udziałów gdzie nie dojdzie albo dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.6.2017.11.JKT
     ∟ 1. Czy wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki P GmbH stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)? 2. Czy wypłata środków z kapitału zapasowego Spółki P GmbH stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT?

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.139.2019.4.RK
     ∟Określenie, czy wydzielone jednostki organizacyjne w ramach Spółki dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych w CIT powstałych po stronie Spółki dzielonej i Spółki przejmującej w odniesieniu do planowanego podziału.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-462/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.534.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna uznać, że kwota Zysków powstałych w 2008 r., Zysków powstałych w latach 2009-2013 oraz Zysków powstałych w 2014 r. znajdująca się w momencie przekształcenia na kapitale zapasowym Spółki, przypadająca na każdego ze wspólników Spółki, z uwzględnieniem jego udziału w zysku spółki komandytowej, prowadzi do powstania u tego wspólnika przychodu i czy w związku z tym Spółka - już jako spółka przekształcona - zobowiązana będzie do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w wypadku wspólnika będącego osobą prawną)

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.341.2018.1
     ∟w zakresie ustalenia czy ustalając podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należy obniżyć przychód podatkowy Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT o część kosztów objęcia/nabycia Udziałów Spółki, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej Udziałów, czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Wynagrodzenia wypłaconego Wspólnikowi, jeśli kwota Wynagrodzenia będzie równa lub wyższa od kwoty niestanowiącej przychodu, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.240.2018.2.AP
     ∟- Czy wynagrodzenie Wspólnika z tytułu zbycia na rzecz Spółki udziałów Spółki w celu ich umorzenia (w ramach dobrowolnego umorzenia udziałów), będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce i w związku z tym, czy Spółka, wypłacając wynagrodzenie Wspólnikowi, będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać podatek u źródła, względnie dopełnić jakichkolwiek obowiązków podatkowych o charakterze formalnym (np. informacyjnym)? - Czy sposób określenia wynagrodzenia za udziały zbywane przez Wspólnika na rzecz Spółki w ramach procedury dobrowolnego umorzenia udziałów (w oparciu o wartość nominalną umarzanych udziałów lub w inny sposób), ma znaczenie dla ustalenia, czy zaistniał przychód po stronie Wspólnika lub Spółki, a w dalszej kolejności dla ewentualnych obowiązków Spółki związanych z wypłatą wynagrodzenia (pobór podatku u źródła, obowiązki formalne, informacyjne)?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.209.2018.1.HK
     ∟Czy zwiększenie kapitału akcyjnego z kapitałów zapasowych spółki akcyjnej, a w ich efekcie wyemitowanie akcji nowej emisji w celu objęcia przez członków zarządu, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy (jedynego akcjonariusza w spółce akcyjnej)?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.251.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego po stronie spółek zawiązanych w wyniku planowanego podziału

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.265.2018.2.IF
     ∟Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólnika powstanie dopiero w momencie faktycznego otrzymania przypadającego na niego udziału w zysku spółki.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Część Pozostająca i Część Wydzielona stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem, na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem wskutek Podziału akcjonariuszom Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym?

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.121.2018.2.LG
     ∟czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.120.2018.2.PB
     ∟w zakresie obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.119.2018.2.APA
     ∟czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem wydzielonej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.141.2018.1.AS
     ∟Czy Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej, jest zobowiązany na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania informacji CIT-ST?

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.124.2018.1
     ∟Powstanie przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Infrastrukturalnej z kapitału zapasowego Spółki Kapitałowej.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.31.2018.1.MM
     ∟Czy w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich udziałów Wnioskodawcy, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólników Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.347.2017.2.MJ
     ∟W zakresie ustalenia czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.286.2017.1.PW
     ∟W zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty Premii poszczególnym Klientom.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.234.2017.2.BC
     ∟w zakresie skutków podatkowych z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.219.2017.2.AWO
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.218.2017.2.AWO
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.217.2017.2.AWO
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.216.2017.2.AWO
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Sprzedawcy Zabezpieczenia z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.282.2017.1.MST
     ∟Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 22 ust. 4b updop, dywidendy wypłaconej Powiernikowi w ramach zawartej umowy powiernictwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj