Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


587/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.248.2019.4.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Szkoleniowej w wyniku Podziału Y

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.247.2019.4.AM
     ∟Brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z przejęciem majątku w wyniku podziału przez przejęcie.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-429/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2019.2.APA
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Departamentu w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej?

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.139.2019.4.RK
     ∟Określenie, czy wydzielone jednostki organizacyjne w ramach Spółki dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych w CIT powstałych po stronie Spółki dzielonej i Spółki przejmującej w odniesieniu do planowanego podziału.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-462/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.260.2018.2.JF
     ∟1. Czy w związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejętą poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejętej, po stronie Spółki Przejmującej powstał przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o CIT? 2. Czy po stronie G. (czyli jedynego udziałowca łączonych spółek) powstał przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Część Pozostająca i Część Wydzielona stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem, na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem wskutek Podziału akcjonariuszom Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.272.2018.1.AM
     ∟Skutki podziału przez wydzielenie, który zostałby uznany za ekonomicznie nieuzasadniony.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.69.2018.2.MC
     ∟przychód z przejęcia spółki

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.86.2018.1.IZ
     ∟ustalenie sposobu obliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania majątku spółki dzielonej przez Wnioskodawcę, będącego spółką przejmującą.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.61.2018.1.JBB
     ∟Skutki podatkowe spółki przejmującej związane z przejęciem innej spółki.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.243.2017.1.RK
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Spółki Przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.347.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wydzielana ze Spółki K Część Maszynowa i Inwestycyjna jak również pozostająca w Spółce K Część Usługowo-handlowa stanowią samodzielne zorganizowane części przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy przyjęcie przez Wnioskodawcę, w ramach podziału przez wydzielenie, Części Maszynowej i Inwestycyjnej stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa będzie dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki dzielonej oraz jako spółki przejmującej, neutralne podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.284.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.168.2017.1.SO
     ∟Czy Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.222.2017.2.AD
     ∟Ustalenie czy otrzymanie przez Wnioskodawcę wydzielonego działu nieruchomości w następstwie podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej spowoduje po jego stronie powstanie przychodu.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.197.2017.1.ANK
     ∟czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy z SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2017.2.BM
     ∟czy na gruncie przepisów ustawy o CIT połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami Przejmowanymi będzie neutralne dla Wnioskodawcy, a w szczególności czy wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umów pożyczek (wraz z odsetkami), które nastąpi na skutek połączenia będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.159.2017.1.DP
     ∟Konsekwencje połączenia spółek

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.61.2017.3.NL
     ∟powstanie obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem Spółek przez przejęcie

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.118.2017.1.BJ
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.115.2017.1.AM
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-102/16-1/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy przejęcie spółek osobowych jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.116.2017.1.DP
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych: połączenia spółek kapitałowych i objęcia majątku spółki przejmowanej oraz przekazania majątku spółki przejmowanej.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.74.2017.2.BKD
     ∟Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2017.1.MST
     ∟czy przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.155.2017.1.AL
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, planowane połączenie przez przejęcie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie prowadzić do powstania po stronie Przejmującego dochodu do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj