Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


640/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-429/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-462/15/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.272.2018.1.AM
     ∟Skutki podziału przez wydzielenie, który zostałby uznany za ekonomicznie nieuzasadniony.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.177.2018.3.JF
     ∟Czy realizacja opisanego powyżej podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku do Spółki Przejmującej prowadzić będzie do powstania przychodu dla Spółki Przejmującej?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.274.2018.3.AK
     ∟Skutki podatkowe związane z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie i związane z tym obowiązki płatnika.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.69.2018.2.MC
     ∟przychód z przejęcia spółki

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.83.2018.1.MS
     ∟W związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Działu Infrastruktury w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielonego majątku Spółki Dzielonej ustaloną w wartości rynkowej a wartością emisyjną udziałów Spółki wydawanych wspólnikom Spółki Dzielonej.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.86.2018.1.IZ
     ∟ustalenie sposobu obliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania majątku spółki dzielonej przez Wnioskodawcę, będącego spółką przejmującą.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.61.2018.1.JBB
     ∟Skutki podatkowe spółki przejmującej związane z przejęciem innej spółki.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-845/13-6/18/S/AG/MS/KK
     ∟W zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.242.2017.1.SO
     ∟w zakresie powstania obowiązku płatnika związanego z wydzielenia ze Spółki Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych i przeniesienia go do Spółki Przejmującej oraz pozostawienia w Spółce Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Produkcyjnego

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.243.2017.1.RK
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Spółki Przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.284.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.168.2017.1.SO
     ∟Czy Połączenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie S. (spółki przejmującej) przy założeniu, że zostanie ono przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych?

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.222.2017.2.AD
     ∟Ustalenie czy otrzymanie przez Wnioskodawcę wydzielonego działu nieruchomości w następstwie podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej spowoduje po jego stronie powstanie przychodu.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2017.1.SO
     ∟w zakresie braku powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie i przeniesienie działalności do Spółek Celowych

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-846/13-6/AG/MS/KK
     ∟W zakresie oceny czy planowane połączenie spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jedynym z głównych celów nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.197.2017.1.ANK
     ∟czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy z SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2017.2.BM
     ∟czy na gruncie przepisów ustawy o CIT połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami Przejmowanymi będzie neutralne dla Wnioskodawcy, a w szczególności czy wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umów pożyczek (wraz z odsetkami), które nastąpi na skutek połączenia będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.247.2017.1.BD
     ∟Czy połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę całego majątku innej spółki kapitałowej, w wyniku którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy odpowiadającego majątkowi przejmowanej spółki, będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.159.2017.1.DP
     ∟Konsekwencje połączenia spółek

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.158.2017.1.DP
     ∟konsekwencje podatkowe połączenia spółek handlowych

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.61.2017.3.NL
     ∟powstanie obowiązku podatkowego w związku z planowanym połączeniem Spółek przez przejęcie

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.118.2017.1.BJ
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.115.2017.1.AM
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.101.2017.1.AG
     ∟W zakresie powstania przychodu u wspólnika spółki dzielonej w wyniku podziału spółki dzielonej przez wydzielenie do spółki nowo zawiązanej zespołu składników majątkowych i osobowych.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.100.2017.1.JG
     ∟W zakresie powstania przychodu u wspólnika spółki dzielonej w wyniku podziału spółki dzielonej przez wydzielenie do spółki nowo zawiązanej zespołu składników majątkowych i osobowych.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-102/16-1/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy przejęcie spółek osobowych jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.116.2017.1.DP
     ∟W zakresie konsekwencji podatkowych: połączenia spółek kapitałowych i objęcia majątku spółki przejmowanej oraz przekazania majątku spółki przejmowanej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj