Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


229/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.512.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.479.2019.1.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.312.2019.2.ŁS
     ∟Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę mieszkania będzie źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.336.2019.3.AWO
     ∟1. Czy od sprzedaży udziałów nabytych w spadku po X Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? 2. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z nowych przepisów, zgodnie z którymi okres pięciu lat liczy się od nabycia przez spadkodawców?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.391.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży odziedziczonego udziału w mieszkaniu.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.368.2019.2.JK2
     ∟Sprzedaż nieruchomości w 2019 r. lub 2020 r. – nabycie w spadku.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.339.2019.1.MD
     ∟Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że w sytuacji, w której spadkodawcy posiadali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie w dniu 20 czerwca 2012 r. zawarli umowę ustanowienia odrębnej własności do przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w wyniku której dokonano przeniesienia na Nich własności tego lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową, po czym Wnioskodawca nabył jako współwłaściciel udział w tej nieruchomości w spadku po zmarłej matce, co potwierdzone zostało postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie pozostałą część w spadku po ojcu, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 6 maja 2015 r., stając się jej właścicielem, pięcioletni termin dla Wnioskodawcy liczy się od końca roku, w którym spadkodawcy nabyli własność tej nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym, odpłatne zbycie z dnia 19 lipca 2019 r. ww. nieruchomości nie spowodowało powstania źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 5 tej ustawy, gdyż zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie przez spadkodawców. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz złożenia formularza PIT-39 w związku ze sprzedażą ww. lokalu mieszkalnego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.441.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe zbycia wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność Wnioskodawcy

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.313.2019.2.MD
     ∟Skoro wartość otrzymanego udziału w wysokości 1/3 we współwłasności lokalu użytkowego oraz w częściach wspólnych nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w ramach posiadanych dotychczas udziałów, to jak wskazano powyżej, przyjąć należy, że do nabycia przedmiotowego udziału doszło w 1995 r. w chwili otwarcia spadku po ojcu oraz w 2009 r. w momencie otwarcia spadku po babci. Jednocześnie wskazać należy, że jeśli w skład spadku po ojcu wchodził udział 1/12, a w skład spadku po babci udział 1/36 części w nieruchomości, to nabycie przez spadkodawców przedmiotowych udziałów nastąpiło przed ich śmiercią. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowego udziału w lokalu wyodrębnionym po zniesieniu współwłasności nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.409.2019.2.LS
     ∟Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że dokonane przez Zainteresowane odpłatne zbycie nieruchomości nie stanowi źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawców. Analogicznie będzie w przypadku sprzedaży w 2020 roku lokalu mieszkalnego, o ile nie ulegną zmianie przepisy prawa. Odpłatne zbycie również nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawców.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.424.2019.1.MZ
     ∟Jeżeli Wnioskodawca środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, nabytych w 2015 r. na podstawie umowy darowizny, przeznaczy na budowę budynku mieszkalnego (usytuowanego na działce stanowiącej jego własność), w okresie trzech lat, od dnia sprzedaży, wówczas w powyższej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów warunkujących uzyskanie przedmiotowego zwolnienia. Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, w tym na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży. Skoro ww. przepis stanowi, że ulga w postaci zwolnienia od podatku uzyskanego ze sprzedaży przychodu warunkowana jest wydatkowaniem dającej się konkretnie określić wartości tego przychodu na określony cel, w określonym dwuletnim terminie, to nie można zastosować przedmiotowego zwolnienia jedynie w oparciu o przedstawioną przez podatnika argumentację dotyczącą budowy domu. Nabycie prawa do zwolnienia nie może bowiem spowodować wskazanie szacowanej wartości nakładów poniesionych na budowę domu. O zakresie bowiem zwolnienia podatkowego może decydować jedynie wartość efektywnie poniesionych nakładów.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.321.2019.2.ŁS
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – zwrot nieruchomości.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.456.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.382.2019.1.PW
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.407.2019.1.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.502.2019.1.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości, tj. działki nr B powstałej po podziale działki nr X.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.344.2019.1.JK2
     ∟Sprzedaż nieruchomości w 2019 r. lub 2020 r. – nabycie w spadku i dziale spadku.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.460.2019.1.PP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.299.2019.3.AK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działek rolnych

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.389.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.355.2019.1.JK3
     ∟Dokonane przez Wnioskodawczynię odpłatne zbycie nieruchomości - nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawców.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.477.2019.1.AKR
     ∟Czy w związku ze sprzedażą w 2019 r. udziału wynoszącego ½ części nieruchomości Wnioskodawczyni jest zobowiązana do rozliczenia tej sprzedaży w zeznaniu rocznym za 2019 r.; jeżeli tak to w jakiej części?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.452.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego do wspólności majątkowej małżeńskiej

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.339.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.372.2019.1.AMN
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.375.2019.3.MG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.367.2019.1.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – określenie źródła przychodu.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.394.2019.1.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości nabytej w spadku w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.269.2019.1.RS
     ∟Odpłatne zbycie udziału w zwróconej nieruchomości.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.387.2019.1.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego udziału w zbycia nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj