Interpretacje do przepisu
art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6260/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.437.2019.3.AM
     ∟w zakresie opodatkowania i udokumentowania fakturą części kwoty stanowiącej opłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę tej opłaty

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2019.2.MP
     ∟Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy Partnerami Konsorcjum z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.68.2019.2.JK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT Dopłaty za przedterminowe rozwiązanie umów przez Zleceniodawcę lub przez Wnioskodawcę, ale z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, wystawienia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania (in plus) z tytułu opłaty za aktywację lub aktywację i montaż nadajnika, poprzez zmniejszenie kwoty rabatu i rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT w dacie rozwiązania umowy, wystawienia odrębnej faktury na samą wartość Dopłaty i rozpoznanie obowiązku podatkowego w VAT w dacie rozwiązania umowy.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.39.2019.1.MD
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania w 2012 r. usług projektowych oraz przedawnienie zobowiązania podatkowego.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.565.2018.1.RW
     ∟Możliwość skorygowania rachunków.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.397.2018.1.RSZ
     ∟- moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu świadczonych przez Spółkę dla Gminy usług konserwacji / eksploatacji i utrzymania majątku wodno-kanalizacyjnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), - prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 10-13 ustawy o VAT, z faktur wystawionych Spółce przez Gminę z tytułu udostępnienia majątku wodno-kanalizacyjnego przez Gminę do korzystania i pobierania pożytków Spółce (pytanie oznaczone jak we wniosku nr 5).

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.241.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie: 1) obowiązku rozliczenia podatku VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę od Firmy Budowlanej usługi budowlanej/budowlano-montażowej wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, w przypadku, gdy: a) koszty ww. prac przekraczają wysokość limitu zaangażowania finansowego Wnioskodawcy („Cash contribution”), w związku z czym nadwyżka tych kosztów ponad ww. limit obciążać będzie Najemcę (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a), b) koszty ww. prac nie przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wnioskodawcy („Cash contribution”), w związku z czym Najemca nie będzie nimi obciążany (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. b), 2) ustalenia, czy odsprzedaż części usługi/usług budowlanych - Prac wykończeniowych w zakresie wskazanym w pytaniu nr 1 lit. a) stanowi czynność podlegającą zakresowi podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), 3) ustalenia, czy brak obciążenia Najemcy kosztami w zakresie wskazanym w pytaniu nr 1 lit. b) stanowi czynność podlegającą zakresowi podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), 4) braku podstaw do wystawienia faktury, do obciążenia, o którym mowa w pytaniu nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), 5) prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury/ faktur wystawionych przez Firmę Budowlaną (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.11.2018.2.IK
     ∟przedawnienie zobowiązania podatkowego

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.124.2017.9.JM
     ∟Wystawienie faktury po wydaniu decyzji przez organ podatkowy oraz obowiązek wpłaty podatku należnego.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.69.2018.4.ŻR
     ∟Brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.35.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania rozliczeń dokonywanych z Bankiem, jako liderem Konsorcjum, za pomocą dokumentów księgowych innych niż faktury VAT.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.525.2017.1.KC
     ∟Wnioskodawca prawidłowo ustala podstawę opodatkowania VAT dla Usług TV, w ramach Pakietu, przyjmując ceny brutto za te usługi wynikające z umów, jako podstawę do ustalenia podstawy opodatkowania. Zatem Wnioskodawca należność, którą określił za Usługę TV w Pakiecie z TV traktuje jako kwotę brutto, to znaczy kwotę zawierającą „w sobie” podatek VAT, który powinien być wyliczony metodą w „stu”.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.6.2018.1.AJB
     ∟możliwości dokumentowania rozliczeń dokonywanych z Bankiem, jako liderem Konsorcjum, za pomocą dokumentów księgowych innych niż faktury

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-1316/14-2/18-S/AJ
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych na rzecz Sądu Rejonowego za niepodlegające opodatkowaniu oraz sposobu ich dokumentowania.

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.624.2017.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami Konsorcjum oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.824.2017.1.KT
     ∟w zakresie możliwości dokumentowania rozliczeń finansowych dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a Bankiem za pomocą dokumentów księgowych innych niż faktura VAT

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.811.2017.1.RS
     ∟W zakresie sposobu udokumentowania otrzymanego rabatu pośredniego oraz uznania wartości przyznanego rabatu za kwotę netto.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.370.2017.2.JF
     ∟W zakresie opodatkowania Świadczeń Gwarancyjnych otrzymanych na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej, wystawienia faktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.736.2017.1.JP
     ∟brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych w związku z przeniesieniem sieci energetycznej oraz prawo do odliczenia podatku w związku z przeniesieniem sieci energetycznej

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.765.2017.1.KT
     ∟Możliwość dokumentowania rozliczeń dokonywanych z Bankiem, jako Liderem Konsorcjum, za pomocą not obciążeniowych.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.577.2017.1.AKO
     ∟W zakresie możliwości dokumentowania rozliczeń dokonywanych z Bankiem, jako liderem Konsorcjum, za pomocą dokumentów księgowych innych niż faktury.

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.592.2017.1.AJ
     ∟Opodatkowanie dzierżawy gruntów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez wydzierżawiającego.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.237.2017.2.ISK
     ∟Spółka nie jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy. Z okoliczności faktycznych sprawy wynika bowiem, że Spółka po wystawieniu w poprzednich latach faktur korygujących, które to zostały dostarczone konsultantkom wraz z kolejnymi zamówieniami, przesłane listem zwykłym lub opublikowane na portalu konsultantki, a które to faktury nie zostały jeszcze uwzględnione w rozliczeniach Spółki z tytułu VAT, nie jest w posiadaniu bezpośredniego potwierdzenia otrzymania przez konsultantki powyższych faktur.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.348.2017.1.JG
     ∟w zakresie opodatkowania Świadczenia Gwarancyjnego na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/4512-3-98/15-7/MK
     ∟w zakresie opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.190.2017.1.KC
     ∟w zakresie przechowywania faktur wystawianych/otrzymanych w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przechowywanych w formie elektronicznej zgodnie z elektronicznym obiegiem dokumentów

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.263.2017.1.AGW
     ∟Brak opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum, sposób ich dokumentowania oraz prawo do odliczania całości podatku naliczonego związanego z realizacją wspólnego przedsięwzięcia.

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.209.2017.1.JG
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Kontrahentów zawierających pomyłki w zakresie nazwy, adresu lub nr NIP Spółki, od dnia połączenia spółek oraz możliwości skorygowania za pomocą not korygujących uchybień na fakturach

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.162.2017.1.AJ
     ∟1. Czy po dokonaniu odpowiednich zgłoszeń w zakresie skróconej nazwy Wnioskodawcy (X sp. z o.o. sp.k.), Wnioskodawca może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy, zawierających skróconą nazwę Wnioskodawcy, tj. X sp. z o.o. spółka komandytowa, nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wystawiania not korygujących? 2. Czy po dokonaniu odpowiednich zgłoszeń w zakresie skróconej nazwy Wnioskodawcy (X sp. z o.o. sp. k.), Wnioskodawca może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy oraz samemu wystawiać faktury zawierające wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych pełne i skrócone brzmienie nazwy Wnioskodawcy, tj. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wystawiania not i faktur korygujących? 3. Czy po dokonaniu odpowiednich zgłoszeń w zakresie skróconej nazwy Wnioskodawcy (X sp. z o.o. sp. k.) Wnioskodawca może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy oraz samemu wystawiać faktury, zawierające skróconą nazwę Wnioskodawcy, tj. X sp. z o.o. sp.k. nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wystawiania faktur korygujących lub not korygujących?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj