Interpretacje do przepisu
art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


151/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-628/15-9/S/MSU
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komorników sądowych na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, za które pobierają od dłużnika opłatę stosunkową, określenie nabywcy ww. usług na fakturach wystawianych przez komorników sądowych.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.478.2019.2.ICz
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury wystawionej na prywatne nazwisko Wnioskodawcy z podaniem numeru PESEL.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.302.2019.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wskazania na fakturze dwóch nazw przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.252.2019.4.AKO
     ∟uznanie „faktur rozliczeniowych” za faktury korygujące

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.72.2019.1.MN
     ∟możliwość posługiwania się w obrocie gospodarczym nazwą skróconą Spółki

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.49.2019.1.APR
     ∟Prawo i termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.791.2018.2.WH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.6.2019.2.JS
     ∟Określenie, czy otrzymane dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu stanowić będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazanie, czy przedmiotowa dotacja, którą Y (Lider Projektu) pozyska w ramach konkursu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wyłącznie w tej części, w której Lider Projektu finansuje wsparcie na rzecz nowo powstałych podmiotów gospodarczych, tj. spółek z o.o. założonych w wyniku wcześniejszego zakwalifikowania zgłoszonych do Projektu pomysłów biznesowych, określenie, w jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy od otrzymanej przez Y dotacji, wskazanie, czy Lider Projektu, obowiązany będzie do obliczenia i uiszczania należnego podatku VAT od otrzymanych kwot dotacji służących finansowaniu wsparcia na rzecz poszczególnych przedsiębiorców (według aktualnie obowiązujących stawek), określenie, czy obliczając należny podatek VAT od otrzymanej kwoty dotacji, która służy finansowaniu wsparcia na rzecz przedsiębiorców, jako podstawę opodatkowania przyjmuje się kwotę otrzymanej przez Beneficjenta dotacji pomniejszonej o podatek VAT, tzn. czy otrzymana dotacja traktowana jest jako kwota brutto zawierająca podatek VAT, wskazanie, czy świadczenie nieodpłatnego wsparcia na rzecz przedsiębiorców, które finansowane są otrzymaną dotacją, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT na rzecz nowo powstałych w procesie inkubacji podmiotów gospodarczych, określenie, czy Y będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych, dotyczących wydatków ponoszonych w ramach Projektu.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.869.2018.2.MJ
     ∟nieuznanie czynności polegającej na zużyciu na potrzeby własne energii elektrycznej wytworzonej przez Gminę z odnawialnych źródeł energii, która nie zostanie wprowadzona do sieci za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, uznanie czynności polegającej na wprowadzeniu do sieci energii elektrycznej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci, termin wystawienia faktury dokumentującej wprowadzenie energii elektrycznej do sieci, określenie podstawy opodatkowania przy wprowadzeniu energii elektrycznej do sieci, wskazanie elementów, które powinna zawierać faktura wystawiona przez Wnioskodawcę w związku z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.13.2019.1.AKR
     ∟Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych, obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.756.2018.1.BW
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie sprzedaży voucherów.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.650.2018.1.RG
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.586.2018.2.UNR
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi naprawy pojazdów samochodowych oddanych do używania na podstawie umowy leasingu

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.498.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usług wydania posiłków dla uczniów własnych szkół, uczniów innych szkół oraz nauczycieli niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy usług wydania posiłków dla uczniów szkół niepublicznych niezależnie od tego kto finansuje taką usługę, opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 8% wydania posiłków dla pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi oraz grup zorganizowanych i podmiotów zewnętrznych niezależnie od tego kto finansuje taka usługę, dokumentowania usług wydania posiłków na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy płatność za nią dokonywana jest przez podmiot trzeci (GOPS, MOPS).

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.262.2018.1.HW
     ∟Ustalenie, który z Wnioskodawców uprawniony jest do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do Kategorii 1 wydatków, Kategorii 2 wydatków oraz ustalenia, czy wystąpi obowiązek wystawienia not korygujących do otrzymanych faktur.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.409.2018.2.AZ
     ∟dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.436.2018.1.AZ
     ∟Dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.315.2018.1.SR
     ∟przyjmowanie od kontrahentów not korygujących, w których zmieniane są dane spółki przejmowanej (numer NIP i adres) wykazane na fakturze na dane spółki przejmującej (Wnioskodawcy)

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.402.2018.1.AW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.212.2018.2.MM
     ∟Opodatkowanie świadczenia przez Gminę usług opieki nad dziećmi i wyżywienia dzieci w przedszkolach, oraz obowiązek wystawienia faktury dla Płatnika – ośrodka pomocy społecznej z innej jednostki samorządu terytorialnego.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.123.2018.1.MM
     ∟Opodatkowanie świadczenia przez Gminę usług opieki nad dziećmi i wyżywienia dzieci w żłobkach, wyżywienia dzieci w szkołach i usług opieki społecznej (zapewnienia pobytu w jednostkach pomocy społecznej) oraz obowiązku wystawienia faktury dla Płatnika – ośrodka pomocy społecznej z innej jednostki samorządu terytorialnego.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.65.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.1.2018.3.KO
     ∟w zakresie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 i nazwy spółki cywilnej jaką powinna zawierać faktura

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.55.2018.1.KT
     ∟w zakresie wystawienia przez Wnioskodawcę faktury z wykazaniem wyłącznie nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby głównej, bez wskazywania nazwy oraz adresu oddziału

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.809.2017.1.KT
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu lub w kontekście udostępniania Wnioskodawcy objętego dofinansowaniem majątku w sytuacji, w której inny podmiot otrzymuje faktury.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.699.2017.1.AJB
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.501.2017.4.AT
     ∟Brak obowiązku opodatkowanie usług niemieszczących się w załączniku nr 14 do ustawy według zasad wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Zastosowanie w tej sytuacji zasad ogólnych.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.464.2017.1.RD
     ∟Faktury zakupowe wystawione z podaniem NIP nadanego Oddziałowi wraz z podaniem nazwy i adresu Oddziału bez wskazania danych Spółki (które pozwolą jednoznacznie określić nazwę brytyjskiej jednostki macierzystej dzięki ujęciu jej nazwy w nazwie Oddziału) będą uprawniały Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług udokumentowanych niniejszymi fakturami po uprzednim skorygowaniu danych nabywcy za pomocą noty korygującej i podaniu danych Spółki skoro zostaną spełnione pozostałe warunki do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikające z art. 86 ustawy.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj