Interpretacje do przepisu
art. 11 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


238/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 11 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.343.2019.2.KT
     ∟Opodatkowanie dostaw towarów dokonywanych za pośrednictwem platformy sprzedażowej i magazynów dystrybucyjnych (WDT, WNT, sprzedaż wysyłkowa i dostawy krajowe)

2019.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 0114-KDIP1-2.4012.449.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.438.2019.1.RD
     ∟termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz zakupy krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.439.2019.1.RD
     ∟termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz zakupy krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.145.2019.1.JŻ
     ∟Oddział nie jest zaangażowany w czynności związane ze sprzedażą usług oferowanych przez Spółkę, wyszukiwaniem nowych klientów, czy podejmowaniem decyzji strategicznych i zarządczych dla działalności Spółki, natomiast jego działalność w Polsce w pełni sprowadza się do wsparcia głównej działalności Spółki, przedmiotowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie uczestniczy w świadczeniu usług na rzecz klientów zewnętrznych w rozumieniu art. 28c ust. 2 ustawy o VAT.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.134.2019.1.PR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur za części zakupione i przeznaczone na doposażenie naczepy oraz za wykonanie usług.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.152.2019.1.KT
     ∟Przemieszczenie towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski w celu wykonania usług na tych towarach nie będzie stanowiło w momencie dokonania tego przemieszczenia WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, na podstawie wyłączenia z art. 12 ust. 1 pkt 6. W sytuacji, gdy po przetransportowaniu towarów do Polski i wykonaniu na nich usług Spółka zdecyduje o wysyłce danych towarów do innych niż Niemcy państw UE, ustaną okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy i zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać WNT tych towarów w Polsce.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.47.2019.2.RD
     ∟W zakresie obowiązku rozpoznania importu usług od podmiotu zagranicznego przez jednostkę sektora finansów publicznych.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.111.2019.1.JŻ
     ∟Określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsca opodatkowania nabywanych usług.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.38.2019.1.AK
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.8.2019.1.AW
     ∟Brak obowiązku zarejestrowania dla potrzeb podatku od towarów i usług Spółki Szwedzkiej i Spółki Litewskiej, Brak posiadania przez ww. podmioty stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, Sposób dokumentowania przez Spółkę usług wykonanych na rzecz Spółki Szwedzkiej i Spółki Litewskiej.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.5.2019.2.MM
     ∟W przedstawionych okolicznościach dany Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym wyłącznie przez niego Etapu wspólnego przedsięwzięcia oraz obowiązek udokumentowania sprzedaży nieruchomości powstałych w wyniku realizacji tego Etapu.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.569.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.549.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz zakupów krajowych objętych odwrotnym obciążeniem.

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.481.2018.1.SR
     ∟termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz krajowego odwrotnego obciążenia

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.432.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.505.2018.1.SM
     ∟w zakresie określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.291.2018.1.JN
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.217.2018.1.ISZ
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zakupów krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.237.2018.1.AM
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz zakupów krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.239.2018.1.KT
     ∟Wnioskodawca będzie posiadał w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego świadczone będą usługi magazynowania, konfekcjonowania i pakowania towarów. Miejscem świadczenia tych usług na rzecz Spółki będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usługi będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.238.2018.1.KT
     ∟Wnioskodawca będzie posiadał w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego świadczone będą usługi magazynowania, konfekcjonowania i pakowania towarów. Miejscem świadczenia tych usług na rzecz Spółki będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usługi będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.237.2018.1.KT
     ∟Wnioskodawca będzie posiadał w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego świadczone będą usługi magazynowania, konfekcjonowania i pakowania towarów. Miejscem świadczenia tych usług na rzecz Spółki będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usługi będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.236.2018.1.KT
     ∟Wnioskodawca będzie posiadał w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego świadczone będą usługi magazynowania, konfekcjonowania i pakowania towarów. Miejscem świadczenia tych usług na rzecz Spółki będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usługi będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP2/443-41/14/15/18-S/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie m.in. ustalenia, czy w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał pewności, czy dane zobowiązanie zostało przez upadłego uiszczone czy też nie, obowiązek dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ustawy o VAT dla Wnioskodawcy, działającego w imieniu własnym ale na rachunek upadłego, powstanie dopiero w momencie zatwierdzenia listy wierzytelności i to tylko jeżeli na liście tej znajdzie się wierzytelność, której dotyczy obowiązek korekty.

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.166.2018.1.RH
     ∟Opodatkowanie wydawania przez Powiat duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.149.2018.1.AP
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.123.2018.1.KM
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nabycia usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.4.2018.1.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nabycia usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.33.2018.1.KT
     ∟Planowana przez Spółkę dostawa samochodów przemieszczanych z Belgii do Polski nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT przez Wnioskodawcę na terytorium kraju, a transakcja ta winna być rozliczona przez Spółkę zgodnie prawodawstwem kraju opodatkowania (wysyłki towaru).

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj