Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


403/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.352.2019.2.AP
     ∟- Czy Spółka będzie miała prawo zaliczenia kwot umorzonych Wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.356.2019.1.AM
     ∟zaliczenie zagranicznych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w kwotach brutto (tj. wartość netto faktury wraz z lokalnym podatkiem od wartości dodanej) oraz rozpoznania zwrotu podatku naliczonego od zagranicznych zakupów jako przychodu podatkowego

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.305.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - przychodem podlegającym opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych jest kwota zawierająca należny podatek, wynikający z faktur wystawionych za świadczone prace remontowe na terytorium Norwegii, - w przypadku, kiedy przedmiotem opodatkowania od osób prawnych jest kwota zawierająca podatek zagraniczny, to do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć kwotę brutto, tj. powiększoną o podatek z faktur kosztowych za usługi nabywane przez Spółkę w Norwegii.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.251.2019.1.AA
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia duńskiego podatku od wartości dodanej.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.163.2019.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem w ramach umowy faktoringu wierzytelności własnych.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.117.2019.2.HK
     ∟Czy w związku ze świadczeniem na rzecz Klientów opisanych we wniosku usług pośrednictwa przy organizacji podróży służbowych, wartość przychodu do opodatkowania powinna uwzględniać wyłącznie kwotę stanowiących wynagrodzenie Wnioskodawcy Opłat należnych od Klienta (pomniejszonych o kwotę należnego podatku VAT), tzn. przychodem Spółki nie są kwoty zwracanych Spółce przez Klientów płatności i przedpłat na rzecz dostawców usług?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.38.2019.1.APO
     ∟uznanie za przychód podlegający opodatkowaniu Płatności 1 i Płatności 2 oraz konsekwencji dokonania korekty wystawionych na TE faktur.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.5.2019.5.MS
     ∟Jak ustalić przychód podatkowy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości uzyskanej na skutek przejęcia od Dłużnika?

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.6.2019.2.AW
     ∟Ustalenie przychodu podatkowego uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości pozyskanych na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.449.2018.3.JS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportu niepieniężnego do spółki zależnej, tj. ustalenia: - wysokości przychodu z tytułu transakcji wniesienia aportem wkładu niepieniężnego w wartości netto (pytanie Nr 1), - że wartość należnego podatku od towarów i usług (VAT) nie będzie stanowiła przychodu podatkowego (pytanie Nr 2).

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.519.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy przychodem dla Wnioskodawcy (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie otrzymane od nabywcy towarów wynagrodzenie w kwocie brutto tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4510-4/15-6/18-S/KK
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychody dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ze sprzedaży wysyłkowej do Finlandii w wysokości netto, bez podatku VAT, pomimo naliczania na fakturach sprzedaży 24% należnego podatku od wartości dodanej (VAT) rozliczanego w Finlandii, analogicznie jak w przypadku przychodów osiąganych w Polsce, tj. bez należnego podatku od towarów i usług? Czy należny podatek od wartości dodanej rozliczany w Finlandii stanowi przychód Spółki objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.6.MC
     ∟Czy do wartości usług zaliczanych do limitu kwotowego (art. 15e ust. 1) zalicza się podatek VAT?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.240.2018.1.MM
     ∟zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-557/14/18-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymania od spółki kapitałowej środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.59.2018.4.JP
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód stanowiący równowartość kwot brutto otrzymanych od Klienta na podstawie noty (księgowej) opiewającej na wartość brutto zakupionych nagród – w odniesieniu do wszystkich 3 sytuacji, tj.: a. Klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty, b. Klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne po wydaniu nagród, c. Klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.179.2018.1.MS
     ∟Czy momentem powstania dla Wnioskodawcy przychodu z tytułu elementu części kapitałowej opłat leasingowych odpowiadającego spłacie wartości Zapasów wchodzących w skład Działu będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata?

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1088/14-1/AK
     ∟- Czy wartość podatku VAT, zapłacona Spółce przez A Sp. z o.o. nie będzie stanowiła przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ na jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.102.2018.2.BK
     ∟w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z upływem daty ważności bonu i nieprzedstawieniem go do wykupu przez Akceptanta oraz sposobu ustalenia wysokości uzyskanego z ww. tytułu przychodu podatkowego

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.5.2018.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie wyłącznie kwota należna od Nabywcy tytułem ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji, czy też przychód ten należy powiększyć o kwotę równą wartości zobowiązań funkcjonalnie związanych z przenoszoną masą majątkową, które zostaną przejęte przez Nabywcę, bądź czy też w wartości przedmiotowych zobowiązań (przejętych przez Nabywcę) należy rozpoznać osobny przychód podatkowy Spółki? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podatkowy z tytułu przeprowadzenia Transakcji powstanie w momencie zawarcia Umowy Przyrzeczonej? 3. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności, d. środków pieniężnych? 4. Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszt podatkowy przeprowadzenia Transakcji będzie mieć charakter kosztu bezpośrednio związanego z osiąganymi przez Spółkę przychodami, który tym samym powinien być potrącony w momencie osiągnięcia przychodu z tytułu przeprowadzenia Transakcji? 5. Czy przychód i koszt podatkowy związany z przeprowadzeniem Transakcji, będzie stanowić przychód i koszt podatkowy Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku tej Spółki?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-42/14/17-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej oraz skutków podatkowych wynikających z otrzymania od spółki kapitałowej środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.318.2017.2.EN
     ∟w zakresie możliwości rozpoznawania różnic kursowych wynikających z faktury krajowej

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.418.2017.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę od Kontrahenta kwoty Finansowania na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wniosku nie powinno skutkować po stronie Spółki powstaniem przychodu do wysokości wartości faktur brutto (przychodem będzie tylko część Finansowania odpowiadająca odsetkom)

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.235.2017.1.AM
     ∟W zakresie: kwalifikacji wskazanego we wniosku schematu współpracy w formie konsorcjum jako niestanowiącego „wspólnego przedsięwzięcia”, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.155.2017.1.NL
     ∟moment powstania przychodu z tytułu zapłaty części odsetkowej rat leasingowych

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.376.2017.1.MM
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Spółki z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych (tj. opłat leasingowych w części w jakiej przekraczają one spłatę Wartości początkowej ŚT lub WNiP) będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata?

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.257.2017.1.KK
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów podatkowych z tytułu umorzenia wierzytelności lub opisania ich jako nieściągalne w kwocie brutto tzn. w kwocie obejmującej wartość netto wierzytelności oraz podatek VAT

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.258.2017.1.KK
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów podatkowych z tytułu umorzenia wierzytelności lub opisania ich jako nieściągalne w kwocie brutto tzn. w kwocie obejmującej wartość netto wierzytelności oraz podatek VAT

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.256.2017.1.KK
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów podatkowych z tytułu umorzenia wierzytelności lub opisania ich jako nieściągalne w kwocie brutto tzn. w kwocie obejmującej wartość netto wierzytelności oraz podatek VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj