Interpretacje do przepisu
art. 124 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


596/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 124 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.524.2019.2.MC
     ∟W zakresie: braku prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr ... w ...

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.453.2019.1.RM
     ∟opodatkowanie realizowanych transakcji i prawo do odliczenia podatku naliczonego

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.341.2019.1.ICZ
     ∟obowiązek zmniejszenia przez Spółkę kwoty podatku VAT naliczonego, w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą, zgodnie z dyspozycją art. 86a ust. 19a ustawy o VAT

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.291.2019.1.SJ
     ∟Uznanie czynności wykonywanych przez Partnerów generalnych na rzecz Spółki za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, a w konsekwencji prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Partnerów generalnych.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.314.2019.2.ZD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.290.2019.2.KOM
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od Agencji dokumentującej nabycie kompleksowej usługi pracy tymczasowej obejmującej również transport i zakwaterowanie pracowników tymczasowych.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.386.2019.1.JŻ
     ∟określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca opodatkowania nabywanych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.285.2019.1.TK
     ∟Prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.314.2019.1.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby działalności opodatkowanej oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.343.2019.1.BK
     ∟Odliczenie podatku.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.249.2019.1.KOM
     ∟Ustalenie, czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w wystawionych przez zawodnika zawodowo grającego w piłkę nożną fakturach VAT z tytułu świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług związanych ze sportem oraz usług reklamowych, promocyjnych i marketingowych.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.283.2019.1.MG
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu ogrodu botanicznego

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.323.2019.1.JF
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku w związku z ponoszonymi wydatkami na realizację projektu.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP1.4512.303.2016.9.MSU
     ∟brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP1.4512.309.2016.9.MSU
     ∟brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.210.2019.1.TKU
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.262.2019.1.JK
     ∟brak prawa do odzyskania w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.219.2019.1.SJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia Gruntu w drodze wkładu niepieniężnego dokonanego przez Wspólników lub z zakupu Gruntu od Wspólników.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.139.2019.3.ŻR
     ∟opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT zaliczki na dostawę działek prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury zaliczkowej dokumentującej wpłatę zaliczki z tytułu nabycia działek

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.209.2019.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z Infrastrukturą, która służy/będzie służyć Wnioskodawcy do dostarczania wody/odbioru ścieków do/od odbiorców zewnętrznych i nie służy/nie będzie służyć do dostawy wody/odbioru ścieków do/od odbiorców wewnętrznych oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hydrantów przeciwpożarowych.

2019.05.31 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.18.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych, wystawienia faktury z tego tytułu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.138.2019.2.RR
     ∟23% stawka podatku dla otrzymanej zaliczki na poczet dostawy nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych nieruchomości

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.192.2019.2.PC
     ∟Opodatkowania sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.14.2017.12.AR
     ∟w zakresie braku obowiązku stosowania prewspółczynnika przy dokonywaniu odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych przez Zarząd Transportu Miejskiego związanych z działalnością tej jednostki

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.157.2019.2.JC
     ∟Zastosowania 23% stawki podatku dla otrzymanej zaliczki na poczet dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych nieruchomości.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.46.2019.2.RW
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodem rajdowym.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.107.2019.1.AKO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług związanych z prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.171.2019.2.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.34.2019.2.ASZ
     ∟- zwolnienie od podatku działalności rehabilitacyjnej Wnioskodawcy, - brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z zakupem wyposażenia do pomieszczeń i sal wykorzystywanych wyłącznie do działalności rehabilitacyjnej

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.75.2019.1.WB
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług hotelarskich i gastronomicznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj