Interpretacje do przepisu
art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6193/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.494.2019.1.IK
     ∟opodatkowanie usług procesowania transakcji i usług administracji kartami

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.371.2019.2.RMA
     ∟Sposób dokonywania rozliczeń w związku z organizowaną loterią

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.464.2019.4.KK
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwość skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.460.2019.5.AP
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.461.2019.3.DM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.417.2019.3.EW
     ∟Sprzedaż udziału w prawach wieczystego użytkowania oraz prawie własności zabudowy oraz pozostałych praw.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.529.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nabytych wcześniej od osób fizycznych bez podatku VAT, gdzie wydatki na nakłady dotyczące nieruchomości nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości, - prawa do odliczenia VAT od wydatków na nakłady dotyczące nieruchomości, jeżeli wydatki na nakłady nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.439.2019.3.KOM
     ∟Nieuznanie nabytych składników majątku za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania sprzedaży Działki 1 i Działki 2 praz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej tę transakcję

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.493.2017.11.JO
     ∟Uznanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług w dziedzinie kultury za kompleksowe usługi współpracy przy organizacji i produkcji serialu podlegające opodatkowaniu VAT w wysokości 8%

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.480.2019.2.RG
     ∟zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, czynności nieodpłatnego przekazania przez Spółkę nieruchomości na rzecz Wspólnika 1 oraz Wspólnika 2 do ich majątku osobistego

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.369.2019.2.ISK
     ∟Zwolnienie z podatku oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej otrzymywanych przez Wnioskodawcę od Uczestników płatności internetowych za udział w Loterii.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.570.2019.1.AC
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży garażu.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.569.2019.1.MDO
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.568.2019.1.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.571.2019.1.KJ
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży lokalu użytkowego z jednoczesnym jego wyodrębnieniem.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.375.2019.1.JF
     ∟zastosowanie stawki podatku dla pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.337.2019.2.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wkładów własnych mieszkańców jako wynagrodzenie za usługi świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców; stawki podatku VAT dla usług montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz fotowoltaicznych na rzecz uczestników Projektu; prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Projektu; ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu montażu Instalacji.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.450.2019.2.AB
     ∟1. opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na rzecz mieszkańców; 2. stawka podatku VAT dla usług montażu Instalacji na rzecz mieszkańców; 3. prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych z realizacją Projektu na obszarze Gminy; 4. ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu montażu Instalacji

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.482.2019.3.AK
     ∟opodatkowanie usług najmu Nieruchomości świadczonych na rzecz Spółki

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.396.2019.2.EW
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz mieszkańców; stawka podatku dla usług montażu Instalacji na rzecz mieszkańców; prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości od wydatków związanych z realizacją Projektu na obszarze Gminy; opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację projektu.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.487.2019.2.BS
     ∟Zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.440.2019.1.IG
     ∟Świadczenia spełniają kryteria usług, o którym mowa w art. 8 ustawy, powinny być opodatkowane podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z wystawianych przez Faktora faktur dokumentujących realizację Świadczeń.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.435.2019.2.JM
     ∟OZE – stawka podatku, obowiązek podatkowy, niepodleganie opodatkowaniu czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.418.2019.3.BJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz opodatkowanie sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.422.2019.3.DM
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; stawka podatku dla świadczonych usług; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj