Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


34572/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.595.2019.2.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-244/16-10/MN
     ∟- opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej - odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na modernizację targowiska oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego targowiska oraz prawa do zastosowania powierzchniowego sposobu określenia proporcji

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.640.2019.1.MSU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.578.2019.2.MSU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2019.2.ASY
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.469.2019.1.MB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.610.2019.2.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.579.2019.2.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.553.2019.1.KW
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.529.2019.2.AO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu przez podmiot, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.628.2019.1.MS
     ∟Czy Gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nakładów ponoszonych na realizację Inwestycji?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.349.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.340.2019.1.PJ
     ∟Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej (bez konieczności przechowywania w formie papierowej) faktur wystawianych/otrzymanych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w okresie nie krótszym niż upływ przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur, a także umożliwieniu dostępu do nich na żądanie odpowiedniego organu – będzie zgodne z przepisami. Przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPP1.4512.273.2016.10.MW
     ∟w zakresie uznania, że Wnioskodawca - pobierając opłaty wnoszone przez osoby korzystające z pomocy w zakresie dożywiania – jest podatnikiem wyłączonym z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.448.2019.2.JŻ
     ∟Brak rozpoznania czynności podlegających opodatkowaniu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP2-1/46-5/16-9/AWA
     ∟Zmiana prawa do odliczenia podatku VAT od zrealizowanych przez Gminę inwestycji przekazanych do używania zakładowi budżetowemu w związku z uchwałą NSA w ramach korekty 10-letniej zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.326.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu współpracy

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.509.2019.1.AG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.423.2019.1.MD
     ∟Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.640.2019.1.BK
     ∟Odzyskanie podatku.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.331.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.533.2019.1.EN
     ∟Stowarzyszenie nie ma prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do zrealizowania projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.485.2019.1.AO
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu przez Stowarzyszenie, nie będące czynnym, zarejestrowanym podatnikiem.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.533.2019.1.ALN
     ∟uznanie odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych, za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą służącą wykonaniu ww. usług na rzecz Odbiorców zewnętrznych

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.513.2019.1.LS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.464.2019.2.ZD
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/4512-1-200/16/19-S/MK
     ∟Opodatkowania czynności wniesienia do spółki jawnej, z majątku osobistego Wnioskodawcy, wkładu niepieniężnego w postaci posiadanego udziału w prawach ochronnych do znaku towarowego.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.502.2019.1.WB
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją operacji (…)

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.492.2019.1.AG
     ∟Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją zadania pn.: „(…)” Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług w celu realizacji ww. zadania. W analizowanym przypadku nie będą bowiem spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, a nabyte towary i usługi w celu realizacji ww. inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj