Interpretacje do przepisu
art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2022/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.282.2019.2.KK
     ∟Czy powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstających w ramach realizacji inwestycji wydatki z tytułu: - usług doradczych, - usług w zakresie przygotowania projektu budowalnego, - usług prawnych, - usług związanych z zagospodarowaniem terenu, - służbowych telefonów komórkowych pracowników, - wynagrodzeń dyrektorów, kierowników projektów, pracowników technicznych, - samochodów służbowych, - kosztów finansowych, - ubezpieczenia projektu na okres budowy, - szkoleń, - opłat aranżacyjnych oraz commitment fee.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.396.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstałe w związku z kosztami, które na podstawie tzw. przychodowego klucza alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ww. ustawy zostały przypisane do: - działalności strefowej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności strefowej - działalności opodatkowanej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności opodatkowanej

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.311.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstałe w związku z kosztami, które można jednoznacznie przypisać do działalności strefowej Spółka powinna kwalifikować jako przychód z działalności strefowej.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.294.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy różnice kursowe powstałe w wyniku konwersji Pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Spółki dokonanej poprzez potrącenie zobowiązania z tytułu Pożyczki udzielonej w EUR z należnościami o wpłatę pieniędzy na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wyrażonymi w PLN zwiększają odpowiednio koszty uzyskania przychodów lub przychody podatkowe.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.289.2019.1.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w sytuacji gdy Spółka z własnej inicjatywy obniży stawkę amortyzacji w stosunku do większości posiadanych środków trwałych ze stawek 10-20% do 0,01% począwszy od 1-go miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego, lub też począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej, możliwe jest z własnej inicjatywy podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż wynikająca z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.286.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w sytuacji gdy Spółka z własnej inicjatywy obniży stawkę amortyzacji w stosunku do większości posiadanych środków trwałych ze stawek 10-20% do 0,01% począwszy od 1-go miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego, lub też począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej, możliwe jest z własnej inicjatywy podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż wynikająca z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.219.2019.2.HK
     ∟Czy przeniesienie na pożyczkodawcę własności nieruchomości należących do pożyczkobiorcy, w ramach umowy datio in solutum, będzie stanowić ujemne różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawczyni różnice w wartości pożyczek wyrażonej w dolarach pomiędzy dniem otrzymania a chwilą spłaty będzie mogła zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.327.2017.9.S/KK/AZ
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty przygotowawczej.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.221.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe związane z przystąpieniem do systemu cash pooling w zakresie sposobu określenia limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nad odpowiadającymi rodzajowo tym kosztom przychodami, powstania różnic kursowych.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.163.2019.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem w ramach umowy faktoringu wierzytelności własnych.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-105/15-1/BS
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania różnic kursowych w sytuacji zaciągnięcia pożyczki przez Spółkę w EUR, przewalutowania jej na PLN i spłacie tej pożyczki w EUR.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.122.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z opisaną transakcją powstaną dodatnie lub ujemne różnice kursowe określone w art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z opisaną transakcją powstaną dodatnie lub ujemne różnice kursowe określone w art. 15 a ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.111.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy różnice kursowe, zarówno dodatnie jak i ujemne, powstałe zgodnie z art. 15a updop, w ramach wymienionych w punktach a), b) i c) zdarzeń w działalności gospodarczej na podstawie Zezwolenia tj. w ramach Działalności strefowej, stanowić będą odpowiednio koszt lub przychód Działalności strefowej objętej zwolnieniem z podatku dochodowego na postawie art. 17 ust. 1 pkt 34a updop

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.110.2019.1.MO
     ∟Czy różnice kursowe, zarówno dodatnie jak i ujemne, powstałe zgodnie z art. 15a updop w ramach wyżej wymienionych w punktach a), b) i c) zdarzeń w działalności gospodarczej na podstawie Zezwolenia tj. w ramach Działalności strefowej, stanowić będą odpowiednio koszt lub przychód Działalności strefowej objętej zwolnieniem z podatku dochodowego na postawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.110.2019.1.AM
     ∟Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą pożyczki w walucie obcej uzyskanej w celu nabycia udziałów.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.51.2019.3.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Wydawców, dokumentowania kosztów uzyskania przychodów na podstawie Raportów lub wewnętrznych poleceń księgowania oraz sposobu rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.41.2019.1.MS
     ∟Czy różnice kursowe, zarówno dodatnie jak i ujemne, powstałe zgodnie z art. 15a updop w ramach wyżej wymienionych w punktach a), b) i c) zdarzeń w działalności gospodarczej na podstawie Zezwolenia tj. w ramach Działalności strefowej, stanowić będą odpowiednio koszt lub przychód Działalności strefowej objętej zwolnieniem z podatku dochodowego na postawie art 17 ust. 1 pkt 34 updop.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.67.2019.2.AG
     ∟alokacja do źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe: Kosztów ekspansji, ponoszonych w związku z nabyciem akcji spółki hiszpańskiej oraz w związku z potencjalnymi transakcjami nabycia udziałów lub akcji innych spółek w przyszłości, a także różnic kursowych, zrealizowanych na zapłacie Kosztów ekspansji oraz ceny nabycia akcji spółki hiszpańskiej

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.72.2019.1.DP
     ∟Czy przyjęty przez Wnioskodawcę sposób ustalania różnic kursowych w zakresie kursów przyjmowanych do ustalania tych różnic tzw. metodą podatkową (co miało miejsce do końca 2017 r.), polegający na uwzględnianiu różnicy pomiędzy kursem faktycznym z dnia przekazania środków z rachunku walutowego na rachunek prowadzony w PLN (kurs umowny dla użytkowników platformy Trading Station) oraz kursem średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z dnia wpływu środków na konto walutowe Wnioskodawcy, jest prawidłowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.113.2019.1.DP
     ∟Czy w przypadkach, kiedy Wnioskodawca jest w stanie określić, że różnice kursowe dotyczą działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego, Wnioskodawca postępuje prawidłowo, kwalifikując różnice kursowe ustalone w oparciu o tzw. metodę podatkową w całości do przychodów podatkowych (w przypadku dodatnich różnic kursowych dotyczących działalności opodatkowanej) lub w całości do kosztów podatkowych (w przypadku ujemnych różnic kursowych dotyczących działalności opodatkowanej) albo nie traktując ww. różnic jako odpowiednio przychodu lub kosztu podatkowego (w przypadku różnic kursowych dotyczących działalności zwolnionej)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.112.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, kwalifikując różnice kursowe ustalone w oparciu o tzw. metodę podatkową w całości do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku dodatnich różnic kursowych albo do kosztów uzyskania przychodów z działalności opodatkowanej i zwolnionej w oparciu o tzw. klucz alokacji przychodowy w przypadku ujemnych różnic kursowych w przypadku kiedy nie jest w stanie określić czy różnice dotyczą działalności opodatkowanej czy zwolnionej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.6.2019.1.MBD
     ∟1. czy w związku z finansowaniem zaciąganym przez Spółkę w Banku Y w USD, na moment spłaty zadłużenia określonego w USD, tj. zapłaty z Banku X do Banku Y dochodzi do powstania różnic kursowych na gruncie updop; 2. jakie kursy walutowe należy przyjąć w celu ustalenia podatkowych różnic kursowych we wskazanych transakcjach dla celów updop; 3. czy na moment sprzedaży USD uzyskanych z finansowania zaciągniętego w rachunku USD w Banku Y (i jednoczesnego zakupu PLN) dochodzi do powstania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na gruncie art. 15a ust. 2 pkt 3 lub art. 15a ust. 3 pkt 3 updop.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.45.2019.2.IG
     ∟Spółka jest uprawniona do rozliczania podatku naliczonego i należnego z tytułu importu opisanych usług od Wydawców Zagranicznych na podstawie Raportów, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do importowanych usług powstał obowiązek podatkowy

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.669.2018.1.AG
     ∟W zakresie powstania przychodu, w związku z wykupem obligacji, jedynie w kwocie otrzymanych odsetek, nie zaś w postaci wypłaconej przez emitenta kwocie nominalnej obligacji, w zakresie rozpoznania podatkowych różnic kursowych na kwocie nominalnej obligacji w przypadku powstania różnicy w wartości nominalnej obligacji wyrażonej w walucie obcej na dzień objęcia obligacji oraz na dzień ich wykupu, a także w zakresie braku kwalifikacji do źródła przychodów z zysków kapitałowych otrzymanych odsetek oraz rozpoznanych podatkowych różnic kursowych, w związku z wykupem obligacji.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.668.2018.1.AG
     ∟sposób ujmowania w rachunku podatkowym PGK przychodów/kosztów uzyskania przychodów powstałych w konsekwencji: rozpoznania różnic kursowych przy rachunkowej metodzie ich ustalania, sprzedaży (zbycia) papierów wartościowych, sprzedaży, rozliczenia lub zamknięcia transakcji na pochodnych instrumentach finansowych oraz świadczenia usług faktoringu

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.635.2018.1.JKT
     ∟1. Czy różnice kursowe powstałe w związku ze sprzedażą akcji wpływają na dochód z pozostałych źródeł? 2. Czy koszty nabycia opcji walutowej stanowią koszty uzyskania przychodów z pozostałych źródeł?

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.648.2018.1.AG
     ∟zastosowanie odpowiedniego kursu do przeliczenia różnic kursowych w związku z otrzymaniem faktury końcowej z tytułu nabycia środka trwałego, a w konsekwencji prawidłowego ustalenia wartości początkowej tego środka trwałego

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.619.2018.2.AG
     ∟kwalifikacja przychodów i kosztów podatkowych rozpoznanych w związku z powstaniem wszelkich różnic kursowych do źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.614.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy powstałe różnice kursowe są przychodem/kosztem podatkowym w świetle art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.536.2018.1.MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ujemne różnice kursowe powstałe na spłacie kwoty głównej Pożyczki należy alokować do innych niż zyski kapitałowe źródeł przychodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj