Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2637/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.346.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: -czy zwrot kapitału będzie stanowił dla Udziałowców przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, -czy ustalając podstawę opodatkowania przychodu z tytułu zwrotu kapitału należy obniżyć przychód Udziałowców o koszty objęcia udziałów, przy czym koszty te powinny zostać ustalone proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej udziałów lub ich umorzenia, -w jaki sposób należy ustalić koszt objęcia udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, -czy w związku ze zwrotem kapitału Wnioskodawca, działając jako płatnik, będzie zobowiązany do poboru i odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.384.2019.1.JKU
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat od kredytu oraz odsetek od kredytu

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.367.2019.1.AG
     ∟W zakresie prawa i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty poniesionej w związku z umorzeniem przez emitenta obligacji.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.313.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku umorzenia posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, Wnioskodawca powinien na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.366.2019.1.AG
     ∟zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, przekazanych uprzednio od dłużnika w drodze dokonania datio in solutum

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-511/14/19-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci odsetek naliczonych po przejęciu długu zapłaconych w wyniku potrącenia z należną dywidendą.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.323.2019.1.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych dokonywaną z tytułu umorzenia nie w pełni opłaconych Certyfikatów.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.258.2019.1.PB
     ∟w zakresie sposobu kalkulacji kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.323.2019.1.MO
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w przypadku wyjść kapitałowych, których Wnioskodawca dokonał zgodnie z Projektem POIG 3.1, w ramach kolejnych reinwestycji, tj. zbycia udziałów w spółkach inkubowanych, objętych wcześniej przez Wnioskodawcę ze środków otrzymanych przez Wnioskodawcę ze zbycia udziałów w innych spółkach inkubowanych lub udziału w zyskach spółek inkubowanych (m.in. jako cena sprzedaży udziałów, czy wynagrodzenie za umorzenie) - wydatki Wnioskodawcy na objęcie tych udziałów w spółkach inkubowanych w ramach reinwestycji stanowić będą koszty uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów - na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy PDOP

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.316.2019.1.AS
     ∟skutki podatkowe zbycia Udziałów/akcji przez Powiernika na nowego powiernika w związku ze zmianą stosunku powierniczego

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.317.2019.1.RK
     ∟skutki podatkowe zbycia Udziałów/akcji przez Powiernika w wykonaniu Umowy powierniczej na rzecz podmiotu trzeciego

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do używania jest spełniony w przypadku wynajmu krótkoterminowego sal szkoleniowych oraz konferencyjnych podmiotom trzecim kilka godzin dziennie, kilka/kilkanaście dni w roku lub kilka/kilkanaście dni w roku w wymiarze całego dnia, w sytuacji gdy w pozostałym okresie pomieszczenia te nie są wykorzystane lub są wykorzystane na własne potrzeby Spółki - czy warunek, o którym mowa w przepisie art. 24b ust. 1 pkt 2 updop, oddania budynku do użytkowania jest spełniony w stosunku do budynków użyczonych nieodpłatnie w całości lub w części - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku; - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy konieczność ustalania kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł według proporcji, o której mowa w art. 24b ust. 10 updop dotyczy wyłącznie podatnika, który posiada udziały w kapitale innego podmiotu (zgodnie z powiązaniami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 updop), czy również podmiotów, których udziały są w posiadaniu takich podatników (podmioty zależne) - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące, 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KK
     ∟1. Kwestie związane z art. 24b updop: - czy w ramach powierzchni użytkowej oddanej do używania należy uwzględnić powierzchnie przeznaczone do wspólnego korzystania przez Spółkę oraz najemców oraz do wspólnego korzystania przez najemców (np. korytarze, toalety) - czy w ramach powierzchni całkowitej budynku, należy uwzględnić powierzchnię klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz wszystkich innych pomieszczeń technicznych (rozdzielnia, kotłownia, pomieszczenie teletechniczne itp.) - czy proporcje, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 6 updop, należy zaokrąglić do pełnego procenta (lub określonego miejsca po przecinku), czy też zaokrąglić otrzymany wynik kwotowy podatku - czy przez podmioty powiązane, o których mowa w przepisie art. 24b ust. 10 updop, przy liczeniu kwoty wolnej od opodatkowaniu w wysokości 10 mln zł, należy rozumieć jedynie podmioty powiązane kapitałowo, czy powiązane kapitałowo lub osobowo - czy w sytuacji, gdy w jednym z miesięcy nastąpiła wpłata samego podatku minimalnego ponieważ podatek od przychodów z budynków, był wyższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc – należy uznać, że wpłata zaliczki za ten miesiąc miała miejsce, oraz czy kwota zapłaconego podatku od przychodów z budynków nie podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek za dany miesiąc (nadwyżka ponad zaliczkę) stanowi kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków, którą odlicza się dopiero od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 updop za rok podatkowy, jednocześnie nie może zostać ona odliczona od zaliczek za kolejne miesiące 2. Alokacja kosztów pośrednich związanych z działalnością Spółki polegającą na wsparciu podmiotów innowacyjnych do źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, czy do przychodów pozostałych lub według proporcji określonej w art. 15 ust. 2b updop

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.257.2019.2.MS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.210.2019.3.MK
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi doradcze i usługi integrujące

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.238.2019.1.AS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz FIZ w celu ich umorzenia oraz sposobu określenia wysokości tych kosztów.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.: • odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, • powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.79.2019.2.MS
     ∟Ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w momencie dokonania transakcji zbycia udziałów za wynagrodzeniem w celu umorzenia.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.335.2017.12.APO
     ∟Czy w związku z objęciem przez Bank w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu BH oraz w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego BH, po stronie Banku wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „Ustawa PDOP”)? Czy w związku z objęciem w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu BH, jak i w przypadku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego BH, na Banku spoczywać będzie obowiązek ujęcia tych zdarzeń w sprawozdaniu uproszczonym (CIT/TP), o którym mowa w art. 27 ust. 5 Ustawy PDOP?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.239.2019.1.PP
     ∟w zakresie uznania wydatków na usługi consultingowe za koszty związane z ogólną działalnością operacyjną

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-51/15-3/S/SP
     ∟Zasady na jakich nastąpi opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia, skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego bez albo ze zmniejszeniem liczby udziałów oraz skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie, celem umorzenia udziałów gdzie nie dojdzie albo dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-306/15-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia Spółce Nabywanej udziałów celem ich umorzenia

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy odsetki od Kredytu zaciągniętego na zakup akcji Spółki Akcyjnej już zapłacone przez Wnioskodawcę oraz które będą zapłacone przez Wnioskodawcę w przyszłości będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w limicie określonym w art. 15c ustawy o CIT, przy czym będą to koszty związane z działalnością operacyjną Wnioskodawcy, a nie koszty związane z przychodami zaliczanymi do źródła przychodów zyski kapitałowe.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.171.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy wydatki poniesione na zakup udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca winien traktować w momencie likwidacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.135.2019.1.MO
     ∟Czy w/w wydatki dotyczące zarządzania posiadanymi aktywami oraz dotyczące ewentualnego zbycia bądź nabycia/objęcia aktywów stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.154.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki kapitałowej objętych w zamian za wkład pieniężny

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem aportu w postaci Nieruchomości

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.100.2019.3.AG
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów odkupu akcji od Osób Uprawnionych oraz kwalifikacja tych kosztów do odpowiedniego źródła przychodów.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.89.2019.1.JKT
     ∟W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą udziałów objętych w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej, która została następnie przekształcona w spółkę kapitałową?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.86.2019.1.AW
     ∟W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., zapłacone w 2018 r. odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów w spółce z o.o. stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w momencie ich zapłaty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj