Interpretacje do przepisu
art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


658/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-238/16/19-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego, okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.338.2019.1.BG
     ∟ustalenia, czy nabyte przez Spółkę prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, po cenie nabycia, będzie stanowiło podlegającą amortyzacji podatkowej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, a Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego znaku jako kosztu uzyskania przychodu

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.301.2019.1.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz ustalenia podstawy do dokonywania amortyzacji (wartości części środka trwałego (budynku) od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne)

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.166.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z używaniem oraz udostępnianiem oprogramowania OneSAP: - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - określenie źródła przychodów z t. udostępniania oprogramowania - podział kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów utrzymania oprogramowania

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1169/14-1/S/JS
     ∟Ulga na nowe technologie.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1167/14-1/S/JS
     ∟Ulga na nowe technologie.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.103.2019.1.HK
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do ujęcia straty w postaci nieumorzonej wartości początkowej wyburzonych Budynków i Budowli położonych na Gruncie jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów, w dacie, w której fakt fizycznej likwidacji został odpowiednio ujęty w księgach rachunkowych Spółki (tj. odpowiednio w 2018 r. bądź w 2019 r.)? Czy Spółka jest uprawniona do uwzględnienia straty jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) uwzględnianym (uwzględnianej) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., składanym do 31 marca 2018 r., poprzez sporządzenie korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w zakresie wyburzeń, których protokoły likwidacji zostały podpisane w 2017 r.? Czy Spółka jest uprawniona do uwzględnienia straty jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) uwzględnianym (uwzględnianej) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., składanym do 31 marca 2019 r., poprzez złożenie zeznania (o ile pozytywna interpretacja zostanie wydana przed dniem złożenia przez Spółkę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty) bądź poprzez dokonanie korekty tego zeznania (w sytuacji gdy pozytywna interpretacja zostanie wydana po dniu złożenia przez Spółkę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty) w zakresie wyburzeń, których protokoły likwidacji zostały podpisane w 2018 r.?

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1168/14-1/MW/S/MR
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka będzie uprawniona do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisaną w art. 18d w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża do Kupującego, będącego przedmiotem powiązanym wobec Spółki

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.154.2019.1.APO
     ∟Czy wydatki poniesione na wykonanie projektu prac budowlanych związanych z remontem i przebudową łazienek standardowych oraz zmianą aranżacji łazienek dla niepełnosprawnych, nadzór autorski i nadzór budowlany nad nimi, jak również związane z nimi koszty podróży pracowników wykonawcy, powinny zostać zaklasyfikowane jako koszty pośrednie, a zatem zostać potrącone w dacie ich poniesienia?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.120.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na wykonanie projektu architektonicznego, koncepcji przebudowy kawiarni, nadzór nad pracami modernizacyjnymi oraz związane z nimi koszty podróży pracowników wykonawcy mogą zostać potrącone w dacie ich poniesienia czy też powinny podwyższyć wartość początkową środka trwałego.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.556.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Czy poniesiony przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej koszt na opracowanie koncepcji realizacji zadania w ramach Projektu zwiększa wartość początkową środka trwałego wytworzonego w ramach inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.538.2018.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zaliczania do wartości początkowej środków trwałych stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych odsetek (w przypisanej części, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania) od środków otrzymanych w ramach cash poolingu jeżeli środki te były wykorzystywane na finansowanie wytworzenia lub zakupu środków trwałych.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.330.2018.3.BM
     ∟Czy transakcja nabycia składników majątkowych spółki komandytowej będzie stanowiła transakcję nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT, a co za tym idzie czy: a. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do amortyzowania nabytych w ten sposób środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przy czym ich wartość początkową powinien ustalić stosując art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT, b. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, jaka potencjalnie może powstać, stanowiącej wartość niematerialną i prawną na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy o CIT.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.370.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna zaliczać koszty ponoszone na wymienione cele do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.233.2018.1.AZE
     ∟ustalenie czy koszty opisane we wniosku stanowią wydatki na ulepszenie środka trwałego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.2.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.333.2018.1.AG
     ∟brak rozpoznania podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wskutek nabycia od dostawców Utworów i przeniesienia na Spółkę praw autorskich do tych Utworów

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.236.2018.1.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, poniesione do dnia przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią element wartości początkowej takiej wartości niematerialnej i prawnej?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2018.2.PH
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych prowizji od udzielenia Kredytu, prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizji od kwoty niewypłaconego Kredytu, mimo że inwestycja ostatecznie nie została zrealizowana ze środków pochodzących z Kredytu

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.156.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia momentu uwzględnienia zwiększonej wartości początkowej środka trwałego w podstawie opodatkowania na podstawie art. 24b updop, ustalenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 24b updop w przypadku ulepszenia środków trwałych oraz zaliczenia do tej podstawy wartości nabytych i wytworzonych elementów infrastruktury technicznej.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.202.2018.1.EN
     ∟w zakresie momentu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów podatkowych

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.133.2018.1.BS
     ∟W zakresie ustalenia, czy w zaistniałym stanie faktycznym transakcję sprzedaży należy zakwalifikować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy Wnioskodawca na potrzeby ww. ustawy był zobowiązany do ustalenia wartości początkowej Zbywanych Składników Majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz 16g ust. 12 ustawy.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.126.2018.1.MC
     ∟Korekta wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych w związku ze zmianą umowy

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.129.2018.2.JK
     ∟Zwolnienia od podatku planowanej dostawy nieruchomości.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.31.2018.2.JC
     ∟1. Czy odsetki od Pożyczek celowych będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy? 2. Czy odsetki płatne w ramach Cash-poolingu od kwoty zadłużenia, dotyczącego innych zdarzeń niż wypłata dywidendy, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-35/14-36/S/JS
     ∟w zakresie sposobu ujęcia różnic kursowych w wartości początkowej środka trwałego i momentu korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z refundacją w formie dotacji

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.326.2017.1.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego kosztów jego modernizacji, w tym kosztów demontażu rur osłonowych, jako nakładów inwestycyjnych na ulepszenie środka trwałego

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.373.2017.1.MK
     ∟Czy właściwe jest traktowanie wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków jako inwestycji w obcym środku trwałym i amortyzowanie jej zgodnie z przepisem art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.295.2017.1.AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego w celu konsolidacji (refinansowania) uprzednio zaciągniętych zobowiązań kredytowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj