Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


70/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2019.2.JS
     ∟Przychody, odpisy amortyzacyjne, dofinansowanie, koszty, prace badawczo-rozwojowe, ulga.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2019.2.JS
     ∟Definicja B+R, pracownik, umowa zlecenie i umowa o dzieło, materiały, surowce, usługi specjalistyczne.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.333.2019.1.MO
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych Urządzeń i Oprogramowania, opisanych w pkt 1.7.?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.258.2019.1.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ustawy o CIT Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o CIT limitów, nakłady poniesione w związku ze zlecaniem wydruków 3D firmie zewnętrznej jako nakłady na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, w zakresie w jakim zamawianie takich wydruków jest związane z działalnością badawczo-rozwojową.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.183.2019.1.PC
     ∟Czy Spółka ma możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, które zostały zlecone Wykonawcy do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18 ustawy o CIT?

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2019.1.BM
     ∟czy: - Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a UPDOP, kosztów prac rozwojowych ustalonych jako wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 UPDOP, od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 UPDOP, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, - koszty prac B+R przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zaliczone zgodnie z UPDOP, do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym, w szczególności koszty prac zakończonych niepowodzeniem i koszty składników majątku nieprzekraczające progu ustawowego wynikającego z art. 16d UPDOP, na podstawie art. 18d ust. 1 mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku podatkowym, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. prawidłowe jest postępowanie Spółki polegające na wyłączaniu Należności niezwiązanych z B+R z Kosztów pracy B+R dla celów ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych na potrzeby Ulgi B+R.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.118.2019.2.JS
     ∟Prace badawczo-rozwojowe, ulga

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.21.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.141.2019.2.MO
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku środków trwałych wykorzystywanych w opisanej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d u.p.d.o.p., podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w części odpowiadającej ich wykorzystaniu na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.136.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy przedstawione w stanie faktycznym Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach dochodu uzyskanego z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.64.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a updop, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego dla Projektów zaliczonych do Kategorii I-IV.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.36.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a uCIT, można zaliczyć poniesione w 2018 r. oraz odpowiednio w kolejnych latach podatkowych, koszty nabycia usług kolokacji serwerów, w takiej części, w jakiej są one wykorzystywane do prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.143.2019.1.BM
     ∟w zakresie kosztów kwalifikowanych.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.150.2019.1.JKT
     ∟1. Teza: Teza: Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz usług równorzędnych nabytych zarówno od polskich, jak i od zagranicznych jednostek naukowych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 Ustawy o PDOP? 2. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 Ustawy o PDOP?

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.21.2019.2.JS
     ∟Definicja prac B+R oraz koszty kwalifikowane

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.20.2019.2.JKT
     ∟ 1. Czy opisana w pkt I stanu faktycznego działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju prowadzona w 2018 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a pkt 26-23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT? 2. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej, wody, gazu) zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli prototypy lub serie pilotażowe zostają następnie sprzedane? 3. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a uCIT, może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej, wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac badawczo- rozwojowych? 4. Czy dokonywane w 2018 r. odpisy amortyzacyjne od „inwestycji” (wartości niematerialnych i prawnych), na które ponoszono koszty w latach 2014 - 2017 stanowią koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej koszty określone w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a uCIT składały się na całą inwestycję (wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej)? 5. Czy koszty inwestycji w postaci prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem, o których mowa w pkt IV stanu faktycznego, ponoszone w latach 2014-2017 a zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako „pozostałe koszty operacyjne” po zakończeniu projektu, mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 6. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej a częściowo także przy wykonywaniu innej działalności stanowią w całości koszty kwalifikowane?

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2019.2.JS
     ∟w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.639.2018.2.BM
     ∟czy przedstawione w stanie faktycznym Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach dochodu uzyskanego z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.539.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - opisana działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r., i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Wydatki na nabycie Materiałów i Wyposażenia bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Wydatki na Usługi Specjalistyczne świadczone na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Koszty wynikające z Umów Leasingu opisanej powyżej aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) - jest prawidłowe, - odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku Środków Trwałych i WNiP wykorzystywanych w opisanej powyżej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) - jest nieprawidłowe.

2018.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.73.2017.GTM
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu.

2018.09.18 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.82.2017.GTM
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2018.3.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.225.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., za koszty kwalifikowane objęte zakresem tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP, Spółka powinna uznać koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych w postaci wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego kosztów związanych z zakupem usług udostępnienia/najmu dotyczących korzystania z maszyn i urządzeń wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, natomiast nie stanowią kosztów kwalifikowanych wymienione w opisie zdarzenia przyszłego koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie, w postaci kosztów wytworzenia/ wydruku elementów w technologii 3D na danej maszynie/urządzeniu, wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo- rozwojowych (pytanie Nr 17)? Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. r. za koszty kwalifikowane objęte zakresem tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy o PDOP, Spółka powinna uznać koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych w postaci wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego kosztów związanych z zakupem usług udostępnienia/najmu dotyczących korzystania z maszyn i urządzeń wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych oraz koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie w postaci kosztów wytworzenia/wydruku elementów w technologii 3D na danej maszynie/urządzeniu, wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo- rozwojowych (Pytanie Nr 18)?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.221.2018.1.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym odliczenia kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono, pod warunkiem, że koszty te zostały rozpoznane w tym roku przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodu (pytanie Nr 22)?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.222.2018.1.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym jako koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, powinny zostać zakwalifikowane przez Spółkę następujące składki z tytułu zatrudnienia Pracowników Działu R&D w części opłacanej przez Spółkę jako płatnika: składka emerytalna, składka rentowa, składka wypadkowa, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu), zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. (pytanie Nr 4)? Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane objęte zakresem tzw. ulgi na działalność badawczo- rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, powinny zostać zakwalifikowane przez Spółkę stanowiące koszty uzyskania przychodów danego miesiąca należności ze stosunku pracy (o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF) oraz stanowiące koszty uzyskania przychodów danego miesiąca sfinansowane przez Spółkę jako płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - w proporcji, w jakiej czas pracy Pracownika Działu R&D poświęcony na pracę na projektach badawczo-rozwojowych pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu (pytanie Nr 6)?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.218.2018.1.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane objęte zakresem tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP, należy uznać stanowiące koszty uzyskania przychodów danego miesiąca koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, wyników badań naukowych - w przypadku gdy nabycie następuje od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, na podstawie zawartych z tymi jednostkami umów (pytanie Nr 16)?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.109.2018.4.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym opisana w zdarzeniu przyszłym (w szczególności w punktach 2, 3, 4, 5) działalność kwalifikowana przez Spółkę jako badawczo-rozwojowa jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co w konsekwencji umożliwia skorzystanie z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową określonej w art. 18d-e ustawy o PDOP (przy spełnieniu pozostałych warunków skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową określonych w art. 18d-e ustawy o PDOP, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. (pytanie Nr 1)?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj