Interpretacje do przepisu
art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


691/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.360.2019.3.KP
     ∟Uznania oferowanych przez Wnioskodawcę bonów za bony jednego przeznaczenia oraz obowiązku podatkowego w związku z jego realizacją.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP2/4512-1-70/16/19-S/AD
     ∟Interpretacja przepisów w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów oraz określenia daty zakończenia dostawy towarów na fakturze.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2019.4.SR
     ∟zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez spółkę B na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług w ramach produktu S.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.484.2019.2.SR
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej na wniosek pacjentów lub firm ubezpieczeniowych przez wysyłkę dokumentacji medycznej na wskazany we wniosku adres oraz brak możliwości anulowania faktury oraz dokonania korekty sprzedaży w przypadku zwrotu przesyłki wysłanej na wniosek pacjenta

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.354.2019.1.AP
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów na rzecz Kontrahenta (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.420.2019.2.IZ
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z sukcesją częściową.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.363.2019.3.AZ
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy z tytułu dystrybucji biletów na imprezy organizowane na terenie całego kraju

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.397.2019.1.AP
     ∟Import usług świadczonych przez Kontrahenta, za które otrzymuje on wynagrodzenie w postaci Opłaty motywacyjnej oraz moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do tych usług.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-731/15-1/MD
     ∟Wyłączenia od opodatkowania komorniczych czynności egzekucyjnych, z tytułu których opłatę egzekucyjną komornik otrzymał po dniu 30 września 2015 r.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.348.2019.2.JN
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę Usług dodatkowych.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.280.2019.2.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez dostawcę (koncern paliwowy) na rzecz Spółki w związku z dokonywanymi zakupami produktów oraz obowiązek rejestracji sprzedaży produktów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.336.2019.2.AB
     ∟opodatkowanie VAT dopłat do wkładów budowlanych i mieszkaniowych wnoszonych po 1 maja 2004 roku z tytułu nabycia prawa własności gruntów zwiększającego środki trwałe Spółdzielni w sytuacji gdy spółdzielcze prawa do lokali zostały ustanowione przed i po 1 maja 2004 roku.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.315.2019.2.RS
     ∟w zakresie nieuznania Stowarzyszenia za podatnika z tytułu wykonywanych czynności związanych z realizowaniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, uwzględnienia przy określeniu limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wpłat otrzymanych/otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców oraz dopłaty z tytułu realizacji ww. projektów, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. wpłat i dotacji oraz obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.591.2018.11.MSU
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów oraz określenia daty zakończenia dostawy towarów na fakturze, uwzględnienie dostawy towaru w podstawie opodatkowania za dany okres rozliczeniowy, w przypadku otrzymania tego towaru przez kontrahenta po okresie rozliczeniowym

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.188.2019.3.MJ
     ∟Opodatkowanie wpłat otrzymywanych od mieszkańców na ubezpieczenie oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych usług montażu instalacji OZE a także moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat mieszkańców na ubezpieczenie.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.333.2019.1.KK
     ∟Brak opodatkowania czynności dostawy nieruchomości gruntowej.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.310.2019.1.KO
     ∟w zakresie opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowej prawa użytkowania nieruchomości wraz z zabudowaniami i momentu powstania obowiązku podatkowego

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.172.2019.2.JŻ
     ∟Opodatkowania i udokumentowania realizowanego świadczenia.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.561.2018.10.DC
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu Dostaw Cyklicznych.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.202.2019.1.KBR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla świadczonych usług udostępnienia praw do korzystania z fonogramów i wideogramów oraz wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu odtworzeń utworów w sposób digitalowy

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.245.2019.1.IK
     ∟określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania licencji w przypadku świadczenia wzajemnego w postaci udziałów w spółce.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.187.2019.2.TKU
     ∟Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz sposób wystawienia faktury dla wykonywanych usług w ramach projektu.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.130.2019.2.WN
     ∟- stawka podatku VAT dla usług świadczonych na rzecz Klienta, - podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę,

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.134.2019.1.RD
     ∟Rozliczenie podatku od zaliczek dokonanych na poczet dostawy towarów z montażem oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.165.2019.4.JS
     ∟przeniesienie przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 w ramach podziału przez wydzielenie Działalności N. nie będzie podlegać przepisom ustawy o VAT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.206.2019.4.AC
     ∟Określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o. dla Zainteresowanego 3 i Zainteresowanego 4.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.112.2019.2.DM
     ∟Jeżeli w ramach jednej Karty (bonu) istnieje możliwość dokonania zakupu zarówno towarów opodatkowanych na terytorium kraju podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, jak również zakupu w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (przy spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług) opodatkowanej 0% stawką podatku VAT, to mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia. Obowiązek podatkowy w przypadku bonów MPV powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, w momencie faktycznej dostawy towaru w zamian za bon.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.31.2019.5.DC
     ∟Prawa do dokonania korekty podatku w związku z dzierżawą infrastruktury i okresu korekty (pytanie nr 1 i 2). Uznanie Wnioskodawcy za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy w związku z planowaną sprzedażą Infrastruktury (pytanie nr 3). Prawo do dokonania korekty jednorazowej na podstawie art. 91 ust. 4-6 ustawy w związku z planowaną sprzedażą Infrastruktury (pytanie nr 4). Prawo do odliczenia podatku VAT, z faktur wystawionych na rzecz Wnioskodawcy, mimo że część należności na rzecz wykonawcy została uregulowana przez Stowarzyszenia (pytanie nr 5). Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży Infrastruktury na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego i zastosowania art. 43 ust. 10 i 11 ustawy (pytanie nr 6). Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży Infrastruktury na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 i 8 ustawy (pytanie nr 8).

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.154.2019.1.IG
     ∟Opisanych płatności nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, otrzymywane przez Nabywcę Świadczenia Gwarancyjne nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj