Interpretacje do przepisu
art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


934/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.572.2019.2.JC
     ∟Zasadności zastosowania 8% stawki podatku do usług wykonywanych w obrysie budynków mieszkalnych, zastosowania 23% stawki podatku do usług wykonywanych z wykorzystaniem Instalacji montowanych obok budynków mieszkalnych (na gruncie, bądź na budynkach gospodarczych), opodatkowania wniesionych przez Mieszkańców wpłat oraz odrębnego opodatkowania przekazania Instalacji Mieszkańcom do korzystania w okresie trwania Umów i odrębnego opodatkowania przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2019.2.JN
     ∟Opodatkowanie i stawka podatku dla świadczeń wykonywanych przez Gminę na rzecz mieszkańców, odrębne opodatkowanie przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów jak i po upływie okresu trwania Umów oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek otrzymywanych przez Gminę od Mieszkańców na poczet wpłaty za świadczone przez Gminę usługi.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.460.2019.2.KT
     ∟w zakresie: stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2019.4.SR
     ∟zastosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (regulujących zagadnienie związane z bonami) do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach produktu S na podstawie kart przedpłaconych z kodem sprzedanych przez spółkę B na rzecz spółki C w oparciu o umowę z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług w ramach produktu S.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.497.2019.2.SR
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców danej gminy partnerskiej w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanych wpłat od mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE i sposobu wyliczenia podatku należnego metodą „w stu”, opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez gminy partnerskie dofinasowania na pokrycie kosztów instalacji OZE, zastosowania właściwej stawki podatku oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dofinansowania, stawki podatku VAT z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów ubezpieczenia instalacji OZE, braku opodatkowania czynności przekazania przez daną gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości projektu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.446.2019.2.LS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury końcowej dokumentującej zakup lokalu niemieszkalnego. A zatem, w przedmiotowym przypadku, skoro Wnioskodawczyni (zarejestrowany czynny podatnik VAT od 1 lutego 2019 r.) otrzymała duplikaty faktur zaliczkowych, to przysługiwało jej prawo do rozliczenia podatku z nich wynikającego w rozliczeniu za okres w którym otrzymała te faktury lub dwa kolejne miesiące. Jednakże podatek nierozliczony w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych może zostać rozliczony w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Odliczenie podatku, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy będzie możliwe wyłącznie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.391.2019.2.KT
     ∟Opodatkowanie czynności związanych z rozliczaniem transakcji przenoszenia uprawnień do emisji CO2.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.639.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie zaliczek otrzymanych od Mieszkańców w związku ze świadczonymi przez Gminę usługami oraz brak obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów oraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.462.2019.2.EG
     ∟Stawka/moment powstania obowiązku podatkowego/brak opodatkowania - solary

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.285.2019.1.RMA
     ∟rozliczenia usług związanych z dystrybucją bonów towarowych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.365.2019.2.MD
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze od Organizatora

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.435.2019.2.JM
     ∟OZE – stawka podatku, obowiązek podatkowy, niepodleganie opodatkowaniu czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.422.2019.3.DM
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; stawka podatku dla świadczonych usług; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.393.2019.2.MR
     ∟- stawka podatku dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; - moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; - brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; - brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji po upływie okresu trwania umowy.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.397.2019.1.AP
     ∟Import usług świadczonych przez Kontrahenta, za które otrzymuje on wynagrodzenie w postaci Opłaty motywacyjnej oraz moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do tych usług.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.346.2019.1.OA
     ∟Stawka podatku dla świadczonych usług montażu Instalacji na rzecz Mieszkańców, opodatkowania otrzymanych wpłat (zaliczek) od Mieszkańców, opodatkowania przekazania Instalacji na rzecz Mieszkańców do korzystania w okresie trwania umowy, jak i własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.233.2019.2.ISK
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku zapłaty za towar lub usługę Bonem.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.285.2019.1.SJ
     ∟Opodatkowanie czynności ustanowienia prawa użytkowania wieczystego po scaleniu działek.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.402.2019.2.BK
     ∟Stawka, odliczenie, zaliczki, mechanizm odwrotnego obciążenia.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.255.2019.2.RS
     ∟W zakresie nieuznania za podatnika jednostki wojskowej z tytułu nabycia/planowanego nabycia od amerykańskiej agencji rządowej usług niematerialnych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.342.2019.2.AGW
     ∟Opodatkowanie przez Gminę usług modernizacji świadczonych na rzecz Spółek, opodatkowanie zaliczek otrzymanych od Spółek w związku z tymi usługami, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków na zakup i montaż Instalacji na rzecz Spółek, brak obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów, brak obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania Instalacji do korzystania z upływem okresu trwania Umów oraz brak zastosowania tzw. „mechanizmu odwrotnego obciążenia” z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji w związku z realizacją projektu.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.213.2019.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości; prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości; opodatkowania zaliczki otrzymanej przez Sprzedających na poczet sprzedaży nieruchomości oraz daty powstania obowiązku podatkowego od tej zaliczki; opodatkowania podatkiem VAT dodatkowego wynagrodzenia związanego z dostawą nieruchomości; prawa do odliczenia podatku VAT związanego z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.355.2019.2.MG
     ∟stawka podatku dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców polegających na montażu Instalacji w/na budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m2; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych od Mieszkańców wpłat; brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; brak opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności Instalacji po upływie okresu trwania umowy,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj