Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


69/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.417.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego koszty Opłaty licencyjnej będą podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.293.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego koszty Opłaty licencyjnej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.311.2019.1.AT
     ∟czy koszty wynagrodzeń wypłacanych przez Wnioskodawcę Agentom z tytułu świadczenia usług pośrednictwa na podstawie umów agencyjnych, o których mowa we wniosku podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.270.2019.1.BS
     ∟ustalenie, czy ponoszone na podstawie Umowy koszty usług inżynieryjnych, o których mowa we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.108.2019.2.MS
     ∟1. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem usług Workplace w części stanowiącej wynagrodzenie z tytułu korzystania z określonego oprogramowania lub aplikacji: - w części w jakiej zaliczane są do kosztów wytworzenia produktów - nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, - w części w jakiej zaliczane są do kosztów sprzedaży/kosztów ogólnozakładowych - podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem usług zapewnienia dostępu do oprogramowania: - w części w jakiej zaliczane są do kosztów wytworzenia produktów - nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, - w części w jakiej zaliczane są do kosztów sprzedaży/kosztów ogólnozakładowych - podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.87.2019.1.MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty usług wewnątrzgrupowych ponoszonych przez Spółkę w ramach działalności dystrybucyjno- marketingowej nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT na podstawie art. 15e ust. 15 ustawy o CIT ze względu na fakt, iż już są objęte wydaną Decyzją APA?

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.94.2019.2.APA
     ∟ustalenie czy w odniesieniu do Opłat za Usługi informatyczne oraz Usługi utrzymania zastosowanie znajdzie ograniczenie z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.127.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku, może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niej zastosowania

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.161.2019.1.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów do kosztów wynagrodzenia ponoszonego przez Spółkę oraz spółki komandytowe (proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach tych spółek) na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za usługi IT.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.145.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku, może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niej zastosowania

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.129.2019.1.PP
     ∟brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabywania praw do korzystania z Licencji

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.134.2019.1.RK
     ∟ustalenia, czy wydatki na Opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.173.2019.1.BKD
     ∟Czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o pdop”) i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.101.2019.1.BKD
     ∟Czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o pdop”) i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.176.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.98.2019.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy Opłata może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.81.2019.1.BG
     ∟czy opłaty licencyjne z tytułu korzystania z Marki, powiązanych znaków towarowych oraz Uzupełniających wartości niematerialnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.67.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy, nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.66.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku, może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niej zastosowania

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.551.2018.2.MJ
     ∟w zakresie konieczności zastosowania ograniczenia, wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do opisanych we wniosku Usług IT.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.545.2018.3.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki z tytułu nabywania przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego drukowanych materiałów reklamowych, materiałów identyfikacji wizualnej i gadżetów reklamowych, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, do których nie stosuje się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów przewidzianego w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.16.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone na podstawie Umowy koszty usług inżynieryjnych, o których mowa we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15e ustawy o PDOP, w części dotyczącej: - usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii oraz usług w zakresie inżynierii, - usług w zakresie doradztwa technicznego związanego ze świadczeniem usług w zakresie inżynierii.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.13.2019.2.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu opłat licencyjnych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.657.2018.3.JKT
     ∟Czy koszty opłat ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X z tytułu korzystania z Danych technicznych, Patentów i Znaków towarowych w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.?

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.14.2019.2.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu opłat licencyjnych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.18.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do Usług w zakresie reklamy produktów farmaceutycznych oraz Usług w zakresie usług wsparcia, wobec zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.20.2019.2.MS
     ∟Czy koszty usług wsparcia w zakresie transportu i logistyki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT?

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.32.2019.2.RK
     ∟określenie, czy koszty usług nabywanych przez Spółkę od Podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniom w zakwalifikowaniu ich jako koszty uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2018 r

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.542.2018.2.MS
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty z tytułu opłaty za udostępnienie rynku, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, do których nie stosuje się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów przewidzianego w art. 15e ust. 1 ustawy CIT ?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.586.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat za Usługi Wsparcia Sprzedaży

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj