Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


189/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.285.2019.2.HK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty na nabycie usług związanych z projektowaniem, prototypowaniem i wdrożeniem do produkcji nowych modeli mebli, usług związanych ze sprzedażą (pośrednictwem), usług monitorowania jakości produkcji i napraw gwarancyjnych nie należą do kategorii usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a zatem nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu i nie mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 2a ustawy o CIT, a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie należności z tego tytułu, natomiast koszty na nabycie usług zarządczych, w zakresie wsparcia i kontroli produkcji, należą do kategorii usług, o których mowa w art. 15e ustawy o CIT, a zatem podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu i mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, a zatem co do zasady Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie należności z tego tytułu, chyba że zostaną spełnione warunki zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania bądź zwolnienia z opodatkowania u źródła w oparciu o przepisy szczególne?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2019.2.BM
     ∟czy: -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z alokowanymi kosztami funkcjonowania Centrali, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Oddziałów z tytułu alokacji kosztów wsparcia sprzedaży oraz wsparcia IT, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z wypłatą określonego procentu zysku, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.314.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia czy w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mieści się wynagrodzenie z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług (usługi informatyczne i teleinformatyczne).

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.367.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku wydatki na wynagrodzenie dla podmiotu powiązanego z tytułu świadczenia usług integracji produkcji podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.313.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku wydatki na wynagrodzenie dla podmiotu powiązanego z tytułu świadczenia usług techniczno-operacyjnych podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.148.2019.1.AJ
     ∟Brak konieczności uwzględnienia dla celów ustalenia przekroczenia progu określonego w art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p. wartości wypłacanych na rzecz czeskiego podmiotu należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, wartości wypłacanych na rzecz litewskiego podmiotu należności z tytułu odsetek będących przedmiotem opinii określonej w art. 26b ust. 1 ww. ustawy oraz wartości wypłacanych należności z tytułu usług doradczych w kwocie ponad 2 miliony złotych na rzecz polskiego zakładu holenderskiego rezydenta podatkowego, brak obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości wypłacanych na rzecz polskiego zakładu niemieckiego rezydenta podatkowego należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego ponad 2 miliony złotych oraz metodologia określenia kwoty podatku objętej obowiązkiem pobrania przez płatnika w związku z wypłatą na rzecz brytyjskiego rezydenta podatkowego należności licencyjnych po uprzednim przekroczeniu ww. progu.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.100.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą Przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowe przewyższającego kwotę 2 000 000 zł, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.131.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą przez Spółkę danemu przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowo-reklamowe w kwocie przewyższającej w obowiązującym w Spółce roku podatkowym 2 000 000 zł Spółka - jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - będzie mogła w stosunku do tego wypłacanego wynagrodzenia zastosować bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy CIT na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.64.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą wynagrodzenia Przewoźnikom z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii za przeprowadzone kampanie marketingowe/reklamowe powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.49.2019.1.MS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Bank z tytułu zakupu usług świadczonych na mocy Umowy Infrastrukturalnej mieszczą się w katalogu świadczeń zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 updop?

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.23.2019.1.PW
     ∟Objęcie dyspozycją art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Usług Koordynacji Projektów, Usług Hostingu Aplikacji, Usług Wsparcia oraz Usług Administracyjnych.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.103.2019.1.KS
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz podmiotu - nierezydenta polskiego z tytułu usług pośrednictwa handlowego.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.3.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków na nabycie Usług wsparcia technicznego zastosowanie znajdzie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.534.2018.1.AJ
     ∟Zakwalifikowanie do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1-4 updop usług związanych z tworzeniem, rozwojem i utrzymaniem aplikacji, udzielenia licencji oraz przeniesienia praw do aplikacji komputerowych oraz usług hostingu (aplikacji).

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi pośrednictwa, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.449.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi doradcze, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 2)

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.247.2018.1.AT
     ∟w zakresie stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do nabywanych przez Wnioskodawcę usług prawnych lub ich elementów.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.193.2018.1.MC
     ∟Usługi badań laboratoryjnych nie podlegają ograniczeniom z art. 15e ust. 1 updop.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.297.2018.4.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu poboru podatku u źródła od wynagrodzeń artystów i należności za obsługę techniczną.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.254.2018.3.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzeń artystów oraz należności za obsługę techniczną.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.178.2018.1.MC
     ∟Usługi okołoprodukcyjne nie podlegają ograniczeniom z art. 15e ust. 1 updop.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2018.3.JC
     ∟Czy istnieje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji wypłaty wynagrodzenia przez X. na rzecz Spółki C będącej rezydentem podatkowym Włoch, reprezentującej osobę publiczną będącą rezydentem podatkowym Włoch, za prawo do wizerunku osoby publicznej i ubocznie za prawo do artystycznego wykonania w sytuacji, gdy prawo do artystycznego wykonania jest prawem ubocznym i pomocniczym w ramach łączącego X. i Spółkę C stosunku prawnego?

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2018.2.IZ
     ∟Czy w związku z dokonywanymi płatnościami Exit Fee na rzecz Niemieckich podmiotów Spółka jest zobowiązana do obliczania, pobierania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.110.2018.1.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.58.2018.2.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od zobowiązania wypłaconego faktorowi z tytułu realizacji umowy faktoringu odwrotnego obejmujące swym zakresem część kapitałową i odsetkową

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.52.2017.1.SK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-310/13/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Pool Leadera kiedy Pool Lider nie jest rzeczywistym odbiorcą i kiedy Pool Lider jest rzeczywistym odbiorcą oraz poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odsetek wypłacanych na rzecz Pool Leadera kiedy Pool Lider nie jest rzeczywistym odbiorcą i kiedy Pool Lider jest rzeczywistym odbiorcą.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.110.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad naliczania podatku przez płatnika od opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowo-rozrywkowej.

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.112.2017.1.APO
     ∟Czy wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki Indyjskiej wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego mieści się w dyspozycji art. 13 ust. 4 Umowy polsko-indyjskiej i w efekcie Spółka będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, podatku u źródła?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.65.2017.1.JC
     ∟Jak w przedstawionym powyżej stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym należy prawidłowo dokonać wyliczenia zryczałtowanego podatku? Czy wartość zapłaconego do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku może być przez Spółkę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy Spółka ma prawo zaliczyć zapłaconą zagranicznemu sprzedawcy kwotę (cenę netto) za usługę przywołaną w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym do kosztów uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj