Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


78/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2019.2.BM
     ∟czy: -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z alokowanymi kosztami funkcjonowania Centrali, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Oddziałów z tytułu alokacji kosztów wsparcia sprzedaży oraz wsparcia IT, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z wypłatą określonego procentu zysku, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.314.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia czy w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mieści się wynagrodzenie z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług (usługi informatyczne i teleinformatyczne).

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.148.2019.1.AJ
     ∟Brak konieczności uwzględnienia dla celów ustalenia przekroczenia progu określonego w art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p. wartości wypłacanych na rzecz czeskiego podmiotu należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, wartości wypłacanych na rzecz litewskiego podmiotu należności z tytułu odsetek będących przedmiotem opinii określonej w art. 26b ust. 1 ww. ustawy oraz wartości wypłacanych należności z tytułu usług doradczych w kwocie ponad 2 miliony złotych na rzecz polskiego zakładu holenderskiego rezydenta podatkowego, brak obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości wypłacanych na rzecz polskiego zakładu niemieckiego rezydenta podatkowego należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego ponad 2 miliony złotych oraz metodologia określenia kwoty podatku objętej obowiązkiem pobrania przez płatnika w związku z wypłatą na rzecz brytyjskiego rezydenta podatkowego należności licencyjnych po uprzednim przekroczeniu ww. progu.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.100.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą Przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowe przewyższającego kwotę 2 000 000 zł, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.131.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą przez Spółkę danemu przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowo-reklamowe w kwocie przewyższającej w obowiązującym w Spółce roku podatkowym 2 000 000 zł Spółka - jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - będzie mogła w stosunku do tego wypłacanego wynagrodzenia zastosować bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy CIT na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.64.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą wynagrodzenia Przewoźnikom z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii za przeprowadzone kampanie marketingowe/reklamowe powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.49.2019.1.MS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Bank z tytułu zakupu usług świadczonych na mocy Umowy Infrastrukturalnej mieszczą się w katalogu świadczeń zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 updop?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.75.2019.4.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy zapłata należności za transport towarów pomiędzy dwoma portami morskimi położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie realizowany przez zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.23.2019.1.PW
     ∟Objęcie dyspozycją art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Usług Koordynacji Projektów, Usług Hostingu Aplikacji, Usług Wsparcia oraz Usług Administracyjnych.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.534.2018.1.AJ
     ∟Zakwalifikowanie do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1-4 updop usług związanych z tworzeniem, rozwojem i utrzymaniem aplikacji, udzielenia licencji oraz przeniesienia praw do aplikacji komputerowych oraz usług hostingu (aplikacji).

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi pośrednictwa, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.449.2018.1.JKT
     ∟Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi doradcze, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 2)

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.173.2018.3.JC
     ∟Czy istnieje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji wypłaty wynagrodzenia przez X. na rzecz Spółki C będącej rezydentem podatkowym Włoch, reprezentującej osobę publiczną będącą rezydentem podatkowym Włoch, za prawo do wizerunku osoby publicznej i ubocznie za prawo do artystycznego wykonania w sytuacji, gdy prawo do artystycznego wykonania jest prawem ubocznym i pomocniczym w ramach łączącego X. i Spółkę C stosunku prawnego?

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2018.2.IZ
     ∟Czy w związku z dokonywanymi płatnościami Exit Fee na rzecz Niemieckich podmiotów Spółka jest zobowiązana do obliczania, pobierania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.345.2017.1.MST
     ∟koszty uzyskania przychodów związane ze środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym funduszu innowacyjności

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.65.2017.1.JC
     ∟Jak w przedstawionym powyżej stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym należy prawidłowo dokonać wyliczenia zryczałtowanego podatku? Czy wartość zapłaconego do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku może być przez Spółkę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy Spółka ma prawo zaliczyć zapłaconą zagranicznemu sprzedawcy kwotę (cenę netto) za usługę przywołaną w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym do kosztów uzyskania przychodów?

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.118.2017.1.KK
     ∟Czy otrzymane z tytułu rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.835.2016.1.BG
     ∟czy Wnioskodawca jest obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.954.2016.1.BG
     ∟czy Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.951.2016.1.BG
     ∟czy Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.836.2016.1.BG
     ∟ustalenia, czy Wnioskodawca jest obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.828.2016.1.BG
     ∟ustalenia, czy Wnioskodawca jest obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.944.2016.1.BG
     ∟ustalenia, czy Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-248/16-6/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu uzyskania przychodu oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem wierzytelności od podmiotu z siedzibą na terytorium Republiki Estońskiej oraz pełnienia funkcji płatnika w stosunku do należności wypłacanej za nabycie tych wierzytelności.

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-636/16-2/ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, tj. zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu otrzymanego dobrowolnego odszkodowania oraz dodatkowej kwoty dobrowolnego odszkodowania.

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-502/16-4/AK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-420/16-4/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-121/16/MK
     ∟Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-137/16/MK
     ∟Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4511-107/16/MK
     ∟Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj