Interpretacje do przepisu
art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3582/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.340.2019.1.DP
     ∟Czy środki medyczne wykorzystywane przez Wnioskodawcę podczas świadczenia usług weterynaryjnych spełniają treść definicji zawartych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i tym samym, czy Wnioskodawca jest zobowiązany dokonywać spisu z natury tych środków zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.460.2019.1.AC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku od wartości dodanej.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.440.2019.1.MM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.327.2019.2.JG
     ∟Czy w związku z nowelizacją art. 22 ustawy o PIT poprzez dodanie ust. 9b, w którym ograniczono krąg osób uprawnionych do korzystania z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest uprawniony do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzenia pracowników (Projektantów i Asystentów projektantów) w części przypadającej na pracę twórczą, stojąc na stanowisku, iż wykonywanie, opracowywanie i tworzenie projektów, koncepcji obliczeniowych i inżynierskich dotyczących tych projektów, ekspertyz i opinii mieści się w zakresie działalności twórczej w zakresie architektury zgodnie z art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT?

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.230.2019.1.TW
     ∟Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów do wypłaconego wynagrodzenia.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.397.2019.2.JG
     ∟Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.443.2019.1.KP
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czesnego na przedszkole

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.208.2019.2.GM
     ∟50% koszty uzyskania przychodów.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.382.2019.1.PW
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.358.2019.1.AK
     ∟1. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% miesięcznego przychodu, względem Honorarium stanowiącego zapłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT? 2. Czy w 2019 r. i w latach następnych, Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie uprawniona obliczać i pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a i art. 22 ust. 9b pkt 1 Ustawy o PIT – w sytuacji, gdy Honorarium należne pracownikowi w danym miesiącu będzie równe 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika i w związku z tym w danym miesiącu wynagrodzenie za inne czynności pracownika nie zostanie w ogóle wypłacone?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.462.2019.1.KK
     ∟Czy zbycie przez Wnioskodawczynię praw majątkowych do nieruchomości na podstawie datio in solutum podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.313.2019.2.DW
     ∟1) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.), dalej jako "UPIT" od wszystkich składników wynagrodzenia otrzymanych ze stosunku pracy, na który składają się świadczenia wymienione w opisie stanu faktycznego w pkt. I.1. - I.2. lit. a - f; II. 1 - II. 4; III. 1 - III. 2 lit. a – g, bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów formalnych w zakresie potwierdzenia przeniesienia praw autorskich? 2) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 UPIT od całego przychodu otrzymanego ze stosunku pracy, bez konieczności dokonywania wyłączeń z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie w ramach stosunku pracy obowiązków o charakterze administracyjnym, porządkowym lub organizacyjnym? 3) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego, który jest etatowym pracownikiem … lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej uczelni w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 UPIT od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej w ramach umowy cywilnoprawnej? 4) Czy Wnioskodawca jako płatnik PIT jest obowiązany przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych, a nie mających statusu nauczyciela akademickiego, bez konieczności spełnienia wymogów formalnych potwierdzających przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu, jakim jest działalność dydaktyczna czy też naukowa? 5) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany będzie przy rozliczaniu zaliczek na ten podatek do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu nauczyciela akademickiego w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 3 UPIT od wszystkich świadczeń wymienionych w opisie stanu faktycznego w pkt. IV. 1-7, które … planuje wypłacać nauczycielom akademickim tytułem wynagrodzenia ze stosunku pracy?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.363.2019.2.AW
     ∟Czy wpłacony wkład Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy prawidłowe jest uznanie kosztów produkcji Filmu jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 22 ust. 5a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli koszty produkcji filmu stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, to czy Podatnik ma prawo rozpoznawać je jako koszty uzyskania przychodu od momentu wystąpienia pierwszego przychodu z Filmu?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.324.2019.2.WM
     ∟Czy w przypadku gdy wydatki związane z wynajęciem urządzeń vendingowych, będą spełniać kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, to wtedy będą stanowić koszty podatkowe w dacie ich poniesienia? Czy zawarcie przez Wnioskodawcę umowy najmu na opisanych wcześniej zasadach może spełniać warunki umowy leasingu, w sytuacji gdy nie spełniono łącznie wszystkich warunków dla niej określonych? Czy późniejszy zakup po okresie najmu urządzenia jako składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością, będącego uprzednio przedmiotem najmu stanowi koszt uzyskania przychodu w wartości określonej w fakturze sprzedaży tego urządzenia? Czy ponoszone koszty zakupu produktów do sporządzania napojów, a również gotowych towarów będących przedmiotem sprzedaży w tych automatach oraz koszty związane z dostarczeniem tychże produktów w miejsce lokalizacji, a także inne pozostałe opłaty związane z użytkowaniem wynajmowanych urządzeń (np. opłaty za ustawienie automatu, zużyte media, serwis, obsługa, ubezpieczenie od aktów wandalizmu itp.) są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.294.2019.2.JG
     ∟1) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, od pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie? 2) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, do pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył w żadnym koncercie lub próbie? 3) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej wynagrodzenia za normę koncertową będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 4) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 5) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył ani w koncercie ani w próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 6) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Dodatku specjalnego artystycznego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 7) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Koncertmistrzom Dodatku funkcyjnego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.462.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.330.2017.10.S.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.413.2019.1.AP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.351.2019.2.MG
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odsetek oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za prowadzenie procesu sądowego przeciwko Ubezpieczycielowi

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.297.2019.2.RS
     ∟Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Uczelni.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.358.2019.3.MT
     ∟Uznanie działalności polegającej na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części za działalność badawczo-rozwojową oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.375.2019.1.RK
     ∟Koszty uzyskania przychodów

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.474.2019.1.DJD
     ∟Określenie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.475.2019.1.DJD
     ∟Określenie sposobu ustalenia dochodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wypłacanego w transzach

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.346.2019.2.DJD
     ∟Opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wypłacanych w transzach

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2019.2.AA
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej i rat leasingowych.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.391.2019.3.MG
     ∟Uznanie działalności polegającej na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części za działalność badawczo-rozwojową oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.402.2019.2.IR
     ∟Uznanie działalności polegającej na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części za działalność badawczo-rozwojową oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.241.2019.1.AA
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie działalności organizatorów turystyki, działalności wydawniczej i reklamowej, w tym prowadzenia strony internetowej i bloga.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.407.2019.1.RR
     ∟skutki podatkowe zbycia udziałów spółki kapitałowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj